Vláda schválila na náš účet: 65. rokovanie

Minulý týždeň prebehlo 65. rokovanie v tomto volebnom období.

Vláda schválila na náš účet: 65. rokovanie

Boli prerokované najmä správy o vývoji v ekonomickej a sociálnej oblasti obyvateľstva za rok 2012. Zaujímavé informácie podávajú predovšetkým Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012 a Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2012.

Tu sú všetky materiály:

1) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol   k 31. máju 2013 sumu 64 564 000 eur.

Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli k 31. máju 2013 výšku 38 394 300 eur.
Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa k 31. máju 2013 pohľadávky vo výške 26 169 700 eur.

2) Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Správa obsahuje stručný prehľad o základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia, demografického vývoja v SR za rok 2012 a tiež výsledky zo sčítania obyvateľov v období 2001 – 2011. Správa sa zaoberá vývojom na trhu práce z agregovaného a zo štrukturálneho hľadiska, mzdovým vývojom, zahŕňa analýzy úplných nákladov práce, vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a poskytuje aj stručný pohľad na pracovné podmienky.

3) Priebežná správa o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí

Popis:  Cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť priebežné údaje o vývoji napĺňania programu na podporu malých a stredných podnikov a zamestnávania mladých ľudí.  V zmysle uvedeného  došlo k dodatočnému navýšeniu alokácie zdrojov pre programy Národného strategického referenčného rámca. Súčasťou predmetnej realokácie sa stal aj Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z eurofondov tak pôjde na túto oblasť o 225 mil. eur viac.

Celkovo bolo prijatých 330 projektov. Všetky predložené projekty v rámci predmetnej výzvy majú podľa materiálu potenciál vytvoriť 3-tisíc nových pracovných miest.

4) Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012

Popis:  Cieľom správy je informovať vládu Slovenskej republiky o  stave nezrovnalostí v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov, ktoré vznikli v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012. K 31. 01. 2013 boli v rámci 8 programov prijaté záverečné platby v celkovej výške 33 404 457 eur. Celkovo bolo identifikovaných a zaevidovaných 37 nezrovnalostí v celkovej výške 1 966 132 eur. Pri implementácii projektov štrukturálnych fondov a kohéznych fondov programového obdobia 2007 – 2013 bolo v roku 2012  identifikovaných a zaevidovaných 1 730 nezrovnalostí v celkovej výške 306 526 778 eur.

5) Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Správa podáva informácie o práci bezpečnostných pracovných skupín a popisuje bezpečnostnú situáciu na Slovensku z viacerých oblastí. Okrem mnohých všeobecných statí obsahuje aj viaceré zaujímavé štatistiky.
Bezpečnosť občanov bola ohrozovaná páchaním násilných trestných činov, ktorých bolo zistených 6 607, čo predstavuje pokles o 395 trestných činov. Objasnenosť tiež zaznamenala pokles o 3,03%. Z celkového počtu 75 vrážd, čo je o 21 menej ako v roku 2011, bolo 43 spáchaných so zbraňou. Motívom páchania boli najčastejšie osobné konflikty, pričom väčšinou išlo o nepripravované konanie v afekte. Prípad vraždy so sexuálnym motívom a rasovým motívom v sledovanom období zaznamenaný nebol.  Naopak počet lúpeží stúpol z 851 na 974, čo je nárast o 123 prípadov. Objasnenosť lúpeží dosiahla 56,98 %.

Kriminalita zameraná na majetkové hodnoty, predstavujúca 44,21% podiel na celkovej kriminalite, vykazovala pokles o 3232 majetkových trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Motorových vozidiel bolo odcudzených v priemere sedem za jeden deň a v Bratislavskom kraji v priemere dve až tri motorové vozidlá denne. Z dlhodobého hľadiska majú klesajúcu tendenciu krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov.

Správa tiež podáva informácie o sociálnej stabilite štátu. V roku 2012 bola spracovaná nová prognóza počtu obyvateľstva do roku 2060, z ktorej vyplynulo, že ak nedôjde k zmenám predovšetkým v oblasti pôrodnosti, okolo roku 2020 sa prirodzený prírastok zmení na prirodzený úbytok.

V roku 2012 bolo v SR v priemere 2 706,5 tis. ekonomicky aktívnych osôb. Počet nezamestnaných osôb sa zvýšil na 377,5 tis. a ich počet sa medziročne zvýšil o 3,5 %, resp. o 12,9 tis. osôb.
V systéme pomoci v hmotnej núdzi bol celkový počet sociálne odkázaných osôb, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, priemerne mesačne 183 091, čo bolo menej o 2,18 %.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dosiahli dôchodkové fondy starobného dôchodkového sporenia približne dvojnásobné zhodnotenie, celkové priemerné ročné zhodnotenie dôchodkových fondov dosiahlo k 31.12.2012 približne 3%.

Na záver ešte dôležitá informácia:
Zainteresované rezorty vykonali pravidelnú aktualizáciu zaradenia objektov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti (OOD) a  do kategórie ďalších dôležitých objektov (ĎDO) a spôsob ich ochrany a obrany. Plány ochrany a plány obrany objektov obrannej infraštruktúry zaradených do kategórie OOD a do kategórie ĎDO boli v roku 2012 prepracované v zmysle Metodického usmernenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektov obrannej infraštruktúry zaradených do kategórie OOD a do  kategórie  ĎDO.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards