Vláda schválila na náš účet: 66. rokovanie

Ak vás zaujíma, ako sa darilo v minulom roku Národnej diaľničnej spoločnosti alebo Slovenskej pošte, potom je tu pre vás prehľad zo 66. rokovania vlády SR. Prvý júlový týždeň bol totiž hlavne o správach o činnosti štátnych podnikov za rok 2012. Zaujímavým materiálom však je aj správa od NBS o stave a vývoji finančného trhu za rok 2012.

Vláda schválila na náš účet: 66. rokovanie

Tu sú všetky prerokované materiály:

1) Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov od Žiliny po Košice. 

Popis: Návrh na úhradu výdavkov bol spracovaný v súvislosti s riešením mimoriadnych udalostí –zosuvu pôdy v Košiciach, snehovej kalamity na území územného obvodu Spišská Nová Ves, nedostatku v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou na území územného obvodu Obvodného úradu Rimavská Sobota, atď.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2013 vo výške 565 208 eur.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Finančné vplyvy na verejnú správu súvisia so zriadením samotného systému Národná evidencia vozidiel. Základným cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožnenie vykonávania elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel pre verejnosť za využitia internetu. Systém Národná evidencia vozidiel predpokladá obsiahle systémové prepojenie s inými registrami verejnej správy, napr. register fyzických osôb, obchodný register, živnostenský register.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2013 vo výške 10 839 440 eur a v rokoch 2014, 2015 a 2016 každoročne vo výške 487 944 eur.

3) Návrh koncepcie rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR

Popis: Zámerom Koncepcie je podpora rozvoja decentralizovanej výroby elektriny z malých zdrojov energie prostredníctvom výrazného zjednodušenia procesu pripojenia malého zdroja. Koncepcia predpokladá využitie 100 miliónov eur z operačného programu Kvalita životného prostredia v období 2014-2020 na finančnú podporu inštalácie malých obnoviteľných zdrojov v domácnostiach.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2013 vo výške 5mil. eur, v rokoch 2014 a 2015 každoročne vo výške 10 mil. eur a v roku 2016 vo výške 15 mil. eur.

4) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenia systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Popis: Jedná sa o vykonávací predpis, ktorého obsahom je stanovenie výšky dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnými úpravami nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva, výšky dotácie na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov a technickej vybavenosti pre zvýšenie sociálno-kultúrnej úrovne rómskej osady. Stanovuje sa aj výška dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu. 

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2013 vo výške 26 200 000 eur.

5) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

Popis: Program „školské mlieko“ sa realizuje od vstupu Slovenska do Európskej únie. Každoročne sa v rámci tohto programu zvyšuje počet zapojených škôl  a tiež sa zvyšuje množstvo poskytnutých mliečnych výrobkov. Nariadenie sa predkladá hlavne z dôvodu zmeny sortimentu mliečnych výrobkov a stanovenia výšky pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu.

V rámci návrhu limitov rozpočtu kapitoly ministerstva sú na roky 2013 - 2016 rozpočtované ročné alokácie v celkovej výške 2 727 040 eur, z toho 1 920 240 eur tvoria zdroje štátneho rozpočtu a 806 800 eur zdroje EÚ.

6) Správa o prerokovaní druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Popis: Cieľom materiálu je informovať vládu SR o výsledkoch samotného posudzovania, ako aj zadefinovať úlohy a prostredníctvom kompetentných rezortov zabezpečiť implementáciu odporúčaní výboru. Výbor odporúča SR, aby rozšírila pôsobnosť a nezávislosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva a dotovala ho finančnými a ľudskými zdrojmi, a posilnila tak preventívne a ochranné opatrenia na boj so sociálnou a spoločenskou diskrimináciou Rómov vo všetkých oblastiach.

Z odporúčaní obsiahnutých vyplývajú aj finančné zdroje. Všetky výdavky je potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu.

7) Návrh na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia teroristického útoku v Pakistane pod horou Nanga Parbat

Popis: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky  navrhuje vláde Slovenskej republiky  uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach tohto teroristického útoku vo výške 33 000 eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú  sumu 66 000 eur.

8) Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 20. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), Viktóriine vodopády, Zambia/Zimbabwe, v dňoch 24. – 29. augusta 2013

Popis: Cestovné a pobytové výdavky súvisiace s účasťou delegácie SR, tvorenej predstaviteľmi, resp. zamestnancami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2013, bez zvýšených požiadaviek na štátny rozpočet.

9) Návrh na logisticko-organizačné zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016

Popis: Jedná sa o organizačné  a logistické zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ, prináša prehľad podujatí, organizovaných počas predsedníctva na území predsedníckeho štátu, ako aj v Bruseli, Luxemburgu a tretích krajinách.
Realizáciou aktivít uvedených v materiáli vzniknú následné negatívne vplyvy na verejné financie. Dopad na verejné financie nie je možné v tomto štádiu príprav vyčísliť. Finančná kalkulácia materiálu bude následne rozpracovaná v termíne do 31. 8. 2014.

10) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis: Cieľom je okrem iného spresniť lehotu na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu spoločnosti do obchodného registra a zosúladiť sadzbu súdneho poplatku pri vykonaní celého návrhu na zápis údajov do obchodného registra v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného kontaktného miesta so sadzbou súdneho poplatku pri tzv. celo-elektronickom podaní do obchodného registra.

Návrh zákona bude mať pozitívny ako aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Pozitívny vplyv spočíva v zvýšení sadzby súdneho poplatku podľa položky 17 sadzobníka súdnych poplatkov za prvý zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registru zo súčasnej sadzby 33 eur na sadzbu 165,50 eur. Presný dopad návrhu na štátny rozpočet nie je možné vyčísliť, nie sú k dispozícii relevantné štatistické údaje. .

Negatívny vplyv spočíva v znížení sadzby súdneho poplatku o 50% pevnej sumy ustanovenej v  položke 17 sadzobníka súdnych poplatkov za prvý zápis v tých prípadoch podaní do obchodného registra, pri ktorých sa celý návrh na zápis spolu s prílohami podá jednotnému kontaktnému miestu elektronickými prostriedkami.

11) Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020

Popis: Národný plán predkladá niekoľko úloh pre jednotlivé rezorty.
Ministerstvo zdravotníctva má za úlohu podporiť výskum so zameraním sa na situácie monitorujúce rôzne aspekty konzumácie alkoholu, ako aj kvalitatívne štúdie mapujúce prejavy a kultúru pitia, realizovať zdravotno-výchovné kampane, zabezpečiť odborné príručky a odborné semináre, atď.

Ministerstvo dopravy má za úlohu znížiť dopravnú nehodovosť prostredníctvom kampaní.

Ministerstvo vnútra má za úlohu znížiť dopravnú nehodovosť  prostredníctvom zabezpečovania kontroly požitia alkoholu.
Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR bez nároku na finančné prostriedky v štátnom rozpočte. Plnenie úloh bude zabezpečované v rámci schválených limitov výdavkov kapitol na jednotlivé rozpočtové roky bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

12) Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: V pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sú dve spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Bratislava (JAVYS, a. s.)
TRANSPETROL, a. s.  Bratislava

K 31. 12. 2012 dosiahla spoločnosť JAVYS, a.s. hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 2 099 806 eur. V roku 2012 dosiahla  spoločnosť TRANSPETROL, a. s. celkový hospodársky  výsledok zisk pred zdanením vo výške 7 309 529 eur.

13) Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2012

Popis: Správa podáva obraz o vývoji verejného zdravotného poistenia v roku 2012 za celý poistný systém. V roku 2012 príjmy, vrátane príjmových finančných operácií ZP dosiahli objem 4 043 mil. eur.

14) Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za rok 2012

Popis: V  rezorte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pôsobí akciová spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.. Základné imanie spoločnosti je 50 364 400 eur a je vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa.
 
Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po zdanení vo výške 203 477 eur.

15) Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020

Popis: Koncepcia predpokladá zníženie absolútneho objemu spolufinancovania Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2020 z dôvodu presunu 25% z finančných prostriedkov z II. piliera PRV do I. piliera PRV, čo znamená úsporu výdavkov ŠR vo výške 134 mil. eur.

Celkové náklady na realizáciu navrhovaných opatrení a prioritných úloh sú vo výške 508 482 000 eur.
Okrem negatívneho vplyvu má Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 aj pozitívny vplyv na hospodárstvo a verejné financie SR, ktorý však nevstupoval do výpočtov v žiadnej časti doložky vplyvov. Predpokladá sa, že investíciou vo výške cca 13,4 mil. EUR a efektívnym čerpaním európskych prostriedkov, SR vytvorí kumulatívne do roku 2020 18 674 pracovných miest.

16) Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za rok 2012

Popis: V pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je sedem akciových spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorých hospodárenie skončilo nasledovne:

Za rok 2012 vykázala Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. stratu vo výške 11 272 000 eur.
Za rok 2012 vykázala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. stratu vo výške 23 947 000 eur.
Za rok 2012 vykázala Technická obnova a ochrana železníc, a. s. stratu vo výške 1 498 000 eur.
Za rok 2012 vykázala Slovenská pošta, a. s. stratu vo výške  2 733 000 eur.
Za rok 2012 vykázala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zisk vo výške 2 329 000 eur.
Za rok 2012 dosiahla spoločnosť Verejné prístavy, a. s. stratu vo výške  138 000 eur.
Za rok 2012 vykázalo Letisko Sliač, a. s. zisk vo výške 479 953 eur.

17) Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Popis: V roku 2012 bolo v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 8 akciových spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorých hospodárenie skončilo nasledovne:
 
K 31. 12. 2012 dosiahla Letecká vojenská nemocnica, a.s. hospodársky výsledok po zdanení vo výške mínus 503 954 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahol Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 110 258 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahla Nemocnica Poprad, a.s. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 357 264 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahol Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 1 310 690 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahol Východoslovenský onkologický ústav, a.s. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 592 601 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahol Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 1 146 162 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahla Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. hospodársky výsledok po zdanení vo výške 26 344 711 eur.

18) Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: V pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú dve akciové spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, a to Nemocnica svätého Michala, a. s. a Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s..
Celková  účtovná strata  Nemocnici svätého Michala, a. s. k 31. 12. 2012 je vo výške  – 3 354 344,02 eur.
Spoločnosť Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. od svojho založenia v priebehu rokov 2009 až 2011 generovala celkovo stratu vo výške -1 654 673 eur, ktorá bola v plnom rozsahu vykrytá z rezervného fondu. Súčasný stav rezervného fondu je 433 640,21 eur.

19) Správa o výkone práv jediného akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: V roku 2012 bolo v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky šesť akciových spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorých hospodárenie skončilo nasledovne:
K 31. 12. 2012 dosiahol Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. výsledok hospodárenia stratu vo výške –1 664 324 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahol Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s. výsledok hospodárenia stratu vo výške –794 600 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahli Letecké opravovne Trenčín, a. s. výsledok hospodárenia zisk vo výške +379 943 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahla Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s. výsledok hospodárenia zisk vo výške +21 055 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahli Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s. výsledok hospodárenia stratu vo výške –63 796 eur.
K 31. 12. 2012 dosiahla Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a. s. výsledok hospodárenia stratu vo výške –216 882 eur.

20) Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 až 2015 za rok 2012

Popis: Zelené verejné obstarávanie (Greenpublicprocurement – GPP) je jedným z dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky definované v oznámení Európskej komisie ako „proces, v ktorom sa verejné orgány snažia obstarať tovary, služby a práce so zníženým dopadom na životné prostredie počas celého ich životného cyklu, v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by boli inak obstarané“.
S uplatnením environmentálnych charakteristík sa v roku 2012 zrealizovalo spolu 3 673 zákaziek v celkovej hodnote 128 040 145 eur.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards