Vláda schválila na náš účet: 67. rokovanie

Predtým, ako sa aj naši vládni predstavitelia poberú na dovolenky, rokovali v druhý júlový týždeň, aby schválili viaceré návrhy predovšetkým od ministra financií. Cieľom týchto materiálov je zníženie administratívnych nákladov pre podnikateľov. Veľkú záťaž na verejné financie spôsobí tiež pôžička Slovenska Medzinárodnému menovému fondu alebo plánované spolufinancovanie pri výstavbe Národného futbalového štadiónu.

Tu sú všetky prerokované materiály:

Vláda schválila na náš účet: 67. rokovanie

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,  zákon o správe daní (daňový poriadok), a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

Popis: Návrh novely vyplýva z Akčného plánu proti daňovým podvodom. Z tohto dôvodu sa návrhom novely zákona o DPH zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať  údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz.

Platitelia dane budú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze tie údaje, ktoré oni sami neuvádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iných členských štátov. K selektívnemu výberu transakcií, ktoré je platiteľ dane povinný uvádzať v kontrolnom výkaze, pristúpilo Ministerstvo financií SR okrem už spomínanej duplicity údajov, najmä z dôvodu potreby krížovej kontroly len tých údajov, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty u nás a platitelia dane sú zároveň osobami povinnými platiť daň.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Popis: V nadväznosti na zvýšenie limitu, kedy daňové subjekty nebudú povinné podať daňové priznanie a zaplatiť daň zo sumy 3,31 eur na sumu 5 eur, sa predpokladá zanedbateľný negatívny vplyv na štátny rozpočet (cca 1 200 eur). Vypustením ustanovenia o neuložení pokuty v prípade, ak jej výška nepresiahne 16,59 eura sa predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý ale nie je možné kvantifikovať.

3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Popis: Cieľom návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov, zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí a eliminácia daňových únikov pri obchodovaní s pohonnými látkami.Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý ale nie je možné kvantifikovať.

4) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis: Návrh zákona primárne rieši nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov s možnosťou ich zaplatenia priamo na príslušnom orgáne alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, akreditovaného platcu alebo jednotného kontaktného miesta. Pri platbe na príslušnom orgáne bude možné poplatok zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom napr. kioskov, ktoré vytlačia potvrdenie o zaplatení poplatku. V priebehu roka 2014 sa budú postupne zavádzať nové spôsoby platenia poplatkov a umiestňovať na príslušných orgánoch technické zariadenia na platenie poplatkov v závislosti od počtu nimi vykonávaných spoplatňovaných úkonov a konaní. Návrh zákona bude mať mierne pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

5) Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR

Popis: K 1. 1. 2014 predstavuje záväzok ZSSK CARGO voči Ministerstvu financií SR zo zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci čiastku 136 719 594 eur. Realizáciou navrhovaných opatrení ZSSK CARGO získa v roku 2014 zdroje, ktorými jednorázovo splatí splátku zo zmluvy o návratnej finančnej výpomoci vo výške 97 719 594  eur. V rokoch 2015 a 2016 bude splatená istina a splatné úroky v zmysle časového harmonogramu k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci, teda každoročne vo výške 19,5 mil. eur, čo znamená celkové splatenie záväzku.

Od 1. 1. 2014 dôjde k dočasnej (do 31. 12. 2016) úprave úhrady za prístup a požívanie železničnej infraštruktúry, čo bude predstavovať negatívny dopad na štátny rozpočet vo výške 67,5 mil. eur.

V časovom horizonte rokov 2014 až 2016 predstavuje návrh pozitívny finančný dopad na hotovostnom princípe z realizácie opatrení uvedených v materiáli vo výške 10 719 594 eur s očakávanou stabilizáciou sektora železničnej nákladnej dopravy a kladným hospodárením ZSSK CARGO.

6) Aktualizovaná Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020

Popis: Koncepcia identifikuje dlhodobo nepriaznivý vývoj počtov väznených osôb, osobitne odsúdených a s ním spojené prekračovanie ubytovacích kapacít, veľmi nepriaznivý technický stav a vekovú štruktúru objektov a zariadení v správe väzenstva. S tým súvisí investičný dlh a nedostatočné dofinancovanie potrieb väzenstva v nadväznosti na rekodifikáciu trestnoprávnych predpisov.

Koncepcia má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko oproti predchádzajúcim rokom zakladá potrebu zvýšeného čerpania verejných finančných prostriedkov, v roku 2013 vo výške 6 876 055 eur, v roku 2014 vo výške 19 659 000 eur, v roku 2015 vo výške 10 076 900 eur a v roku 2016 vo výške 10 480 900 eur.

7) Návrh na začatie procesu výberu strategického partnera pre spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s., a Letecké opravovne Trenčín, a. s.

Popis: Ministerstvo obrany SR považuje výber strategického partnera so súčasným zachovaním 100 %-nej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločností ako najlepšie riešenie pre racionalizáciu a optimalizáciu ich činnosti.

Celkové výdavky sa odhadujú na cca 360 000 eur s DPH a budú hradené z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR, kde budú rozpočtované ako výdavok.

8) Návrh Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom

Popis: Materiál Návrh dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a MMF bol vypracovaný v nadväznosti na záväzok poskytnutia zdrojov MMF formou bilaterálnych pôžičiek vo výške 200 mld. eur, ktorý deklarovala Rada EÚ na svojom zasadaní v decembri 2011. Tento záväzok bol prijatý v súvislosti so situáciou na finančných trhoch v dôsledku dlhovej krízy v EÚ. Na ďalších rokovaniach bolo dohodnuté, že členské krajiny eurozóny z deklarovanej sumy poskytnú 150 mld. eur.

Pre SR vyplýva záväzok poskytnúť v prospech MMF bilaterálnu pôžičku v celkovej výške do max. 1,56 mld. eur. Výška sumy je vypočítaná na základe podielu SR na členských kvótach MMF.

9) Návrh na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014 – 2020

Popis: SR bude mať v období rokov 2014 - 2020 možnosť podieľať sana čerpaní finančných prostriedkov nových fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vytvorených v rámci budúceho viacročného finančného rámca EÚ. Budú vytvorené dva fondy. Ide o Fond pre vnútornú bezpečnosť a Fond pre azyl, migráciu a integráciu ako pokračovanie v súčasnosti existujúcich fondov.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 402 426 eur, v roku 2015 vo výške 6 340 904 eur a v roku 2016 vo výške 6 514 304 eur.

10) Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 27.-28. júna 2013 v Bruseli

Popis: Hlavnými témami júnového samitu boli: nezamestnanosť mladých a financovanie ekonomiky prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov. Pozornosť bola venovaná novému investičnému plánu pre Európu, ktorý má za cieľ obnoviť normálne poskytovanie úverov a pomôcť tak MSP prekonať súčasnú úverovú krízu.

Financovanie investičného plánu pre Európu by malo pochádzať z kombinácie prostriedkov rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky (EIB).

Európska rada(ER) sa dohodla na nasledovných opatreniach:

1) zvýšenie úverovania ekonomiky prostredníctvom EIB, využívajúc pri tom nedávno navýšený vlastný kapitál EIB o 10 mld. eur,
2) zvýšenie využívania spoločných finančných nástrojov EK a EIB na zdieľanie rizika na podporu investícií do MSP,
3) posilnenie spolupráce medzi národnými rozvojovými bankami a EIB.
Okrem osobitnej témy financovania ekonomiky sa ER vrátila aj k pokroku pri implementácii Paktu pre rast a zamestnanosť. Podstatou paktu je mobilizácia 120 mld. eur na podporu rastu.

11) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády SR č. 469/2008 Z. z.

Popis: S účinnosťou od 1. októbra 2013 sa navrhuje úprava výkonu zrážok z príjmovpoberateľov dôchodkových dávok, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového výsluhového dôchodku alebo dávok výsluhového zabezpečenia. Účelom navrhovanej úpravy je zvýšiť základnú sumu, ktorú nemožno poberateľom dôchodkových dávok zraziť, na 100 % životného minima prislúchajúceho plnoletej fyzickej osobe a zvýšiť sumy podľa § 1 ods. 2 a 3 na 50 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu.

Uvedený návrh reaguje na praktické poznatky z aplikačnej praxe a informácie avizované Sociálnou poisťovňou, ktorá poukazuje na alarmujúci stav a vývoj počtu vykonávaných zrážok z dôchodkov s poukazom na zhoršovanie sociálnej situácie poberateľov dôchodkových dávok.

12) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Popis: Predkladaným návrhom sa ukladajú povinnosti výrobcom, dovozcom a predajcom elektronických registračných pokladníc predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici.

Zavádza sa tiež povinnosť podnikateľom umožniť kontrolným orgánom pripojenie k elektronickej registračnej pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom atiež servisným organizáciám ukladať pri výmene fiškálnej pamäte údaje z nej na dátové médium.

13) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ktorým sa mení a zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene niektorých zákonov

Popis: Cieľom je  odstránenie administratívnej náročnosti pre daňové subjektyzjednodušením a zjednotením evidencie preukázateľných príjmov a výdavkov pre fyzické osoby podnikateľov, zrušením oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti, zrušením oznamovacej povinnosti začatia a ukončenia nezahrňovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov,zjednotením spodnej hranice pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb,  zjednodušením poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane zamestnancom prostredníctvom hlásenia u zamestnávateľa a tiež boj proti daňovým únikom zavedením zvýšenej zrážkovej dane (35 %) na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom (daňovníkom nezmluvného štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o výmene informácií na daňové účely).

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 764 000 eur, v roku 2015 vo výške 777 000 eur a v roku 2016 vo výške 786 000 eur.

15) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Mobis Slovakia s.r.o., so sídlom MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany

Popis: Poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej výške
5 670 000 eur bude realizované vo forme úľavy na dani z príjmu. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 189 priamych nových pracovných miest.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude však pozitívny, v roku 2013 vo výške 7 173 556 eur, v roku 2014 vo výške 5 179 391 eur, v roku 2015 vo výške 5 343 227 eur a v roku 2016 vo výške 6091 227 eur.

16) Návrh Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020

Popis: Strategickým cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu a vytvárať nové pracovné príležitosti. Stratégia ráta so zvyšovaním kvality služieb,prorastovými opatreniami a potrebou zvýšenia atraktívnosti Slovenska ako destinácie cestovného ruchu. Vychádzajúc z predpokladaného rastu podielu cestovného ruchu na HDP zo súčasných 2,5 % na 2,8 % do roku 2016 a 3,2 % do roku 2020, by mala byť podpora cestovného ruchu finančne krytá daňovými príjmami štátu od subjektov cestovného ruchu.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2013 vo výške 14699 684 eur, v roku 2014 vo výške 17 640 280 eur a v rokoch 2015 a 2016 každoročne vo výške 18 321 302 eur.

17) Návrh programov vytvárania nových pracovných miest v regióne Horná Nitra v spolupráci s a.s. Hornonitrianske bane Prievidza

Popis: Materiál navrhuje riešenia situácie spojenej s predpokladaným vývojom poklesu ťažby uhlia a to vzhľadom na postupné vydobytie vyťažiteľných zásob v dobývacom priestore Cígeľ v previazanosti na rekonštrukciu a modernizáciu Elektrárne Nováky a v konečnom dôsledku s vplyvom na zamestnanosť v regióne Horná Nitra. Účelom materiálu je taktiež zabrániť úpadku dotknutého regiónu a riešiť jeho rozvoj.

Materiál ministerstva hospodárstva ráta s postupným poklesom ťažby uhlia v Hornonitrianskych baniach na úroveň 1300 kiloton ročne, ktorá však má byť zachovaná minimálne do roku 2030. Do roku 2016 sa ráta aj s poklesom cca 600 zamestnancov. Naopak, rast ťažby uhlia sa očakáva v Bani Čáry, a.s., ktorá má v budúcom desaťročí dosahovať ťažbu 500 kiloton ročne.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards