Ako zmierniť problém nedostatočných výsledkov vo vzdelávaní: Autonómia a zodpovednosť

Jednou zo základných úloh vzdelávania je poskytnúť základnú úroveň gramotnosti. Veľkým problémom je, že pre určitú časť detí verejné vzdelávanie v tejto úlohe zlyháva. Ide o takzvaných zaostávajúcich žiakov.

Ako zmierniť problém nedostatočných výsledkov vo vzdelávaní: Autonómia a zodpovednosť

Podľa výsledkov štúdie medzinárodného testovania PISA, približne jeden z piatich 15-ročných žiakov v EÚ nedosahuje dostatočné výsledky v čítaní (21,7 %), matematike (22,4 %) alebo prírodných vedách (21,6 %). Nedosiahnutie základnej úrovne zručností znižuje budúce výsledky žiakov šance na osobnej aj profesionálnej úrovni.

INESS v spolupráci s organizáciami Fundacja Liberté! (Poľsko), Republikon Institute (Maďarsko) a Liberální Institut (Česká republika) v publikácii v anglickom jazyku "How to mitigate the problem of underachievers in education autonomy and accountability" analyzujú kľúčovú otázku, ako reformovať vzdelávanie tak, aby slabším žiakom pomohlo zlepšiť ich výsledky v rôznych krajinách s odlišne fungujúcimi vzdelávacími systémami.

Vo vzdelávacích systémoch už dlho platí, že ak chcete "reformovať všetko", nakoniec "reformujete nič". Vstup do vzdelávania do 21. Storočia by mal byť postupný a najskôr bude musieť fungovať "paralelne" popri existujúcom verejnom vzdelávacom systéme. Preto v analýze navrhujeme vytvoriť inštitúciu s názvom školský obvod autonómnych škôl (SDAS), ktorý by bol zodpovedný za:

- povoľovanie vstupu nových autonómnych škôl, ktoré sú ochotné prijať slobodu výmenou za za prevzatie zodpovednosti za výsledky študentov,

- stanovenie minimálnej úrovne výsledkov žiakov,

- identifikáciu a prevzatie dlhodobo nefunkčných škôl, ktoré nedokážu vzdelať žiakov ani na základnú úroveň gramotnosti,

- Poskytovanie podpory a pomoci pri kopírovaní modelu úspešných škôl a pri preberaní zlyhávajúcich škôl.

Je to reforma, ktorá nemá vopred stanovené, ako by malo vyzerať dobré vzdelávanie. Nikto nevie, ako sa v úspešných školách zmení obsah a forma vzdelávania, kvalifikácia a profesijná štruktúra učiteľov a ich odmeňovanie, známkovanie žiakov a ich čas strávený na vyučovaní. SDAS budú zaujímať len tri veci: výsledky, výsledky a výsledky. Celú publikáciu s navrhovanými reformami si môžete stiahnuť TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards