Hodnotenie volebných programov - pôdohospodárstvo

INESS pred parlamentnými voľbami zhodnotil volebné programy strán, ktoré sa umiestňujú v predvolebných prieskumoch na zvoliteľných priečkach. V našej analýze sme sledovali päť oblastí  – školstvo, daňová politika, poľnohospodárstvo, podnikateľské prostredie/trh práce a zdravotníctvo.

Upozornenie: Pri príprave niektorých častí svojich volebných programov INESS kontaktovalo so žiadosťou o pomoc/konzultáciu/overenie si informácií 6 z 11 hodnotených politických strán.

Hodnotenie volebných programov - pôdohospodárstvo

Pôdohospodárstvo je sektor, kde nemôžeme hovoriť o nedostatku zdrojov, napriek tomu sa dlhé roky trápi viacerými problémami. Nízka pridaná hodnota poľnohospodárskej produkcie, nekonkurencieschopné farmy, rozdrobené pozemkové vlastníctvo, komplikované užívateľské vzťahy k pôde a bezcieľne dotačné politiky sú problémy, ktoré si vyžadujú viac pozornosti. Podpora farmárov by mala spočívať v odbúravaní bariér pre ich podnikanie, a nie vo vytváraní závislosti na štátnych dotáciách. 

Programové body strán, žiaľ, mnohokrát inklinujú k všeobecným návrhom, bez uvedenia konkrétnych krokov, ako má byť daný cieľ naplnený. V našej analýze sme preto pozitívne hodnotili to, ak strany bližšie špecifikovali problémy, z ktorých vychádzajú, alebo vyčíslili náklady svojich návrhov.

Pri hodnotení sme sa zamerali na opatrenia, ktoré majú zlepšiť konkurencieschopnosť v poľnohospodárstve, na ciele v dotačnej politike a tiež na opatrenia, ktoré riešia komplikované vlastnícke vzťahy k pôde.

Mnohé programy síce deklarujú cieľ posilniť podiel slovenských výrobkov na trhu, no chýba ambicióznejší a konkrétny plán na jeho dosiahnutie. Viaceré strany navrhujú nové dotačné schémy, pričom zanedbávajú lepšie nastavenie prerozdelenia prostriedkov zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (napr. priorita nepresúvania prostriedkov do I. piliera SPP, posilnenie a zefektívnenie Programu rozvoja vidieka, stropovanie priamych platieb na plochu, a pod.). Pozitívne hodnotíme fakt, že mnohé strany reagujú na problematiku rozdrobeného pozemkového vlastníctva a viaceré ako prioritu uvádzajú naštartovanie procesu pozemkových úprav. Na druhej strane len málo strán vníma aj problém nedostatku prostriedkov na ich realizáciu a (keďže ide o dlhodobý proces) nutnosť zabezpečenia spoľahlivého financovania aj nad rámec jedného volebného obdobia.

 

SaS 9/10

Program k poľnohospodárstvu je vypracovaný veľmi podrobne, pri návrhu riešení je takmer vždy konkrétne vysvetlenie v poznámke pod čiarou, kde sú citované konkrétne zákony, štatistiky a zmeny, ktoré chce strana implementovať. V úvode strana opisuje základné problémy a nedostatky, v ďalšej časti už navrhuje riešenia. Celkovo navrhuje 56 riešení, prvé z nich je snaha o zrušenie poľnohospodárskych dotácií na úrovni EÚ, pri ktorom však dodáva, že kým dôjde k zrušeniu, bude presadzovať ich zjednotenie na EÚ aj vnútroštátnej úrovni. Pozitívne hodnotíme, že strana sa chce zamerať na udržanie prostriedkov v Programe rozvoja vidieka (PRV), kde farmy pre získanie podpory musia splniť prísnejšie kritériá, a je proti ich presúvaniu do I. piliera SPP, ktorý tvoria priame platby (na hektár plochy). Rovnako chce sprehľadniť plán výziev v PRV, čo uľahčí podnikateľom plánovanie. Pozitívne hodnotíme aj diverzifikáciu podpory smerom k úverom pre poľnohospodárov, čo je predpokladom pre väčšiu efektivitu ako transfery. Rovnako sú snahy o transparentné fungovanie Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) podrobne rozpísané - verejne prístupný register žiadostí o priame platby, elektronizácia a zverejňovanie výsledkov hodnotenia projektov. Pri vlastníctve pôdy pozitívne hodnotíme zámer upraviť zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorý obmedzuje práva vlastníkov pôdy, avšak chýba konkrétne popísanie zmien. Rozdrobenosť pozemkov chce vyriešiť urýchlením pozemkových úprav, spomína aj financovanie zo štátneho rozpočtu. Na tomto mieste by sa žiadalo uviesť, v akej výške a z ktorej časti rozpočtu MPRV. Zámer sprehľadniť fungovanie Slovenského pozemkového fondu (SPF) zavedením elektronického verejne prístupného registra žiadostí o nájom hodnotíme pozitívne. SPF je inštitúcia, ktorá je dlhodobo kritizovaná pre viaceré kauzy a zdĺhavé vybavovanie žiadostí. Snaha o prepojenie SPF, PPA a Katastra nehnuteľností je ďalším vítaným zámerom v programe strany, čo umožní sprehľadniť záznamy vlastníctva k pôde a nehnuteľnostiam. Strana sa úplne nevyvarovala nekonkrétnym cieľom ako "zlepšíme komunikáciu s reštituentami" či "skvalitnenie personálneho obsadenia", pri ktorých nie je jasné prevedenie do praxe. Pri lesoch strana navrhuje 19 riešení, pri ktorých je evidentná snaha o obmedzenie plošných výrubov, avšak pri niektorých opatreniach nie je jasný cieľ alebo problém (uprednostnenie domácich spracovateľov dreva, zvýšenie počtu lesných škôlok, a pod.).

 

Za ľudí 7/10

Strana pripravila 55 cieľov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, z ktorých sú niektoré veľmi konkrétne (zvýšenie štátnej pomoci o 100 mil. eur ročne), iné menej konkrétne (podporíme produkciu namiesto nečinnosti). Pozitívne hodnotíme snahu o transparentnejšie využívanie vnútroštátnych dotácií v jednotlivých štátoch EÚ, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo skrytému dotovaniu farmárov a neférovej konkurencii. Pri priamych platbách na hektár pôdy chce trvať na dobrovoľnosti zavedenia dotačného stropu, teda maximálnej sume, ktorú môže farma z priamych platieb získať. Vzhľadom na motivácie poberať priame platby bez produkcie vyššej pridanej hodnoty toto hodnotíme skôr negatívne. Podporu chce smerovať viac k špeciálnym plodinám a na budovanie investičných celkov, konkrétnejšie prevedenie tohto cieľa do praxe však v programe chýba. Navyše, špeciálne plodiny je možné podporiť aj cez viazané priame platby, alebo program rozvoja vidieka, preto zavádzanie ďalších dotačných schém komplikuje prehľadnosť podpory farmárov. Pri pozemkovom vlastníctve hodnotíme pozitívne snahu o financovanie pozemkových úprav zo štátneho rozpočtu, keďže financovanie len z PRV v súčasnosti brzdí ich napredovanie. Časť nákladov na pozemkové úpravy chce pokryť zvýšením cien nájomného pozemkov v správe SPF. Pozitívne hodnotíme aj návrh posilnenia kompetencií pozemkových úradov, ktoré by mali pri sporoch o užívateľské právo konať ako prvostupňový rozhodcovský orgán (max. 1krát ročne), čo môže výrazne skrátiť sporové konania. Strana chce vytvoriť fond pre nepoistiteľné alebo ťažko poistiteľné riziká, čo predstavuje diverzifikáciu od kritizovaných jednosmerných ad hoc transferov. Strana reaguje aj na problematiku lesného hospodárstva, kde  chce posilniť kompetencie štátnej ochrany prírody a taktiež zaviesť nezávislú kontrolu v lesoch. V programe chýba presnejší popis prevedenia jednotlivých cieľov do praxe, napr. "upravíme legislatívny rámec" si žiada konkrétnejšie vymedzenie zmien v konkrétnych zákonoch.

 

KDH 6/10

Strana nevyčíslila konkrétny počet opatrení, ktoré chce v sektore poľnohospodárstva presadiť. V kapitole "Zdravé lesy, poľnohospodárstvo a ochrana prírody" popísala niekoľko zámerov pre zlepšenie týchto oblastí, avšak veľmi málo merateľných cieľov. Pozitívne hodnotíme zámer zaviesť decentralizovanú organizačnú štruktúru v správe Lesov SR, ktorá umožní lepšiu lokálnu kontrolu a flexibilnejšie reagovanie na potreby regiónov. Pozitívne hodnotíme aj cieľ registrovať nájomné zmluvy k pôde v katastri nehnuteľností, čo stransparentní vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde. Skepsu vyvoláva snaha o znovuzavedenie národného potravinového katalógu, o ktorý nebol v minulosti záujem. Strana navrhuje dorovnanie podpôr na úroveň krajín V4 (nie na priemer všetkých krajín EÚ, ako to chcú iné strany), čo umožní aj lepšie porovnanie výsledkov v sektore, keďže medzi krajinami existujú viaceré podobnosti. Stropovanie priamych platieb je tiež prioritou, rovnako ako urýchlenie pozemkových úprav, tu však chýba konkrétnejšie vysvetlenie, ako to chce strana dosiahnuť (najmä financovať).  Nespomína I. a II.- pilier SPP a či podporuje presuny prostriedkov medzi piliermi.

 

Sme rodina 7/10

Strana v úvode vytvorila prehľad 16 ukazovateľov, pri ktorých uvádza ich súčasnú hodnotu a cieľ pre rok 2030. Pozitívne hodnotíme cieľ zníženia podpôr na výnosoch fariem, zníženie evidovaných bielych plôch, zvýšenie počtu území, kde prebehli pozemkové úpravy, zvýšenie hrubej pridanej hodnoty produkcie na 1 ha pôdy. Medzi cieľmi sa objavilo aj zvýšenie počtu pracovníkov na 100 ha pôdy, tu je však efektívnosť a prínos pre poľnohospodársky sektor skôr otázny. Rovnako sa v programe uvádza snaha o zamestnanie ťažko zamestnateľných ľudí, tu je otázne, či je tento zámer zmysluplný. V poľnohospodárstve chýba kvalifikovaná pracovná sila a kapitál, čo nemožno úplne nahradiť zamestnávaním nízko kvalifikovanou pracovnou silou. Pri pozemkových úpravách strana síce uvádza náklady na realizáciu, avšak nevysvetľuje, akým spôsobom ich chce dlhodobo financovať (eurofondy alebo štátny rozpočet?). Pozitívne hodnotíme podporu stropovania priamych platieb, snahu o posilnenie PRV a nepresúvanie prostriedkov z 1. piliera SPP. Strana chce zaviesť aj notifikovanú štátnu pomoc, avšak bez bližšej špecifikácie cieľa. Dorovnávanie podpôr s inými štátmi EÚ chce docieliť flexibilnou daňou, ktorá má byť uvalená na dovážané produkty z vybraných štátov. Tu vidíme zložitú implementáciu tohto opatrenia do praxe. V programe tiež uvádza snahu o zjednodušenie predaja z dvora, najmä čo sa týka množstevných limitov (bližšia špecifikácia chýba).

 

PS Spolu 7/10

Strana agendu pôdohospodárstva rozdelila do dvoch častí. V prípade lesov vidíme snahu o rozdelenie podniku Lesy SR na 26 samostatných podnikov, s cieľom zabezpečenia väčšej kontroly hospodárenia pre ľudí žijúcich v ich okolí. V kapitole venovanej lesom je viac opatrení, takmer všetky sú však nekonkrétne - strana bližšie nešpecifikuje, ako chce dané opatrenia pretaviť do praxe. V oblasti poľnohospodárstva hodnotíme pozitívne snahu o dereguláciu a povolenie využívania ďalších ekologických postupov, ktoré doteraz legislatívne neboli možné. Pozitívne hodnotíme snahu o zjednodušenie predaja z dvora, snahu o lepšiu kontrolu pri posudzovaní projektov z PRV, či zmenu úlohy štátnej veterinárnej správy z kontrolnej na dozornú a poradnú. Strana si kladie za cieľ úplne obmedzenie klietkového chovu nosníc, čo je pri vysokej miere chovu na Slovensku (viac ako 80 % nosníc v klietkovom chove) ambiciózny cieľ, ktorý bude pre väčšinu chovateľov veľmi nákladný. Pozitívne hodnotíme cieľ urýchlenia pozemkových úprav, avšak opäť chýba vysvetlenie, ako to chce strana realizovať v praxi (najmä zabezpečenie spoľahlivého financovania). Strana podporuje stropovanie platieb, avšak nevyjadruje sa k možnosti presunu prostriedkov medzi piliermi SPP. Pozitívne hodnotíme dôraz na transparentný prenájom pôdy v správe SPF. Diverzifikáciu podpory fariem vidíme v návrhoch poistenia a úverovania fariem, žiaľ bez bližšieho vysvetlenia, či pôjde o projektové podpory z PRV alebo vnútroštátnu podporu.

 

Oľano 5/10

Strana v úvode programu pre pôdohospodárstvo zdôrazňuje najmä korupciu a klientelizmus ako hlavné problémy v sektore. Pozitívne hodnotíme deklarovaný zámer zjednodušiť podmienky predaja z dvora, zamestnávania a zákonných požiadaviek pre podnikanie v potravinárstve. Tieto ciele ale nie sú bližšie špecifikované. Strana chce zaviesť prísnejšie kontroly pre dovážané tovary, čo ale bližšie neodôvodňuje. V programe sa tiež spomína stropovanie priamych platieb, pozitívne hodnotíme snahu o zavedenie mikropôžičiek, ktoré sú alternatívou voči jednosmerným transferom. Strana chce podporu viazať na produktivitu, bližšie však nešpecifikuje, ako to chce realizovať. Zavedenie registra užívateľských vzťahov k pôde, či podmienenie získania priamej platby preukázaním právneho titulu k pôde vnímame ako pozitívny krok. Pri pozemkovom vlastníctve chýba snaha o scelenie pozemkov a nastolenie pozemkových úprav, ktoré sú kľúčové pre stransparentnenie vlastníckych vzťahov a poberanie dotácií. Strana ale deklaruje ukončenie reštitučných nárokov, či identifikáciu pôdy nezistených vlastníkov. V programe tiež deklaruje zabezpečenie prednostného nájmu od SPF pre mladých a začínajúcich farmárov, chýba však odvážnejšia reforma smerom k fungovaniu SPF. V programe uvádza málo konkrétnych a merateľných opatrení pre zlepšenie konkurencieschopnosti sektora.

 

SNS 3/10

Strana rozdeľuje opatrenia smerujúce do poľnohospodárstva a potravinárstva do kapitol "Národná potravinová bezpečnosť" a "Životaschopný vidiek a poľnohospodárstvo". V prvej časti deklaruje ambiciózny cieľ zvýšenia podielu slovenských potravín na pultoch obchodov na 70 %, a to dotačnou schémou pre potravinový a spracovateľský priemysel, no nešpecifikuje jej konkrétne zameranie. Chce podporiť predaj potravín v malých obciach, na tomto mieste by sa však žiadalo uviesť akými nástrojmi. V sektore poľnohospodárstva sa v minulosti viackrát objavila potreba zjednodušenia tzv. predaja z dvora, no v programe strany toto nie je spomenuté. Program spomína adresnejšie prideľovanie dotácií, ktoré nebude závisieť od výmery poľnohospodárskej plochy ale od výkonu farmy, no opäť bez jasnejšej špecifikácie akými opatreniami to chce docieliť. Uvádza cieľ zavedenia "zelenej nafty pre potravinárov", avšak ani zelená nafta pre poľnohospodárov nie je schéma, ktorá by fungovala bez problémov (napr. časový nesúlad výzvy pre chovateľov mäsového dobytka). V minulosti Ministerstvo pôdohospodárstva presúvalo prostriedky z PRV do 1. piliera SPP, čím práve posilnilo prerozdeľovanie dotácií na tzv. priame platby na plochu. Hodnotíme negatívne, že strana presúvanie prostriedkov vo svojom programe nevylučuje. Pozitívne vnímame snahu o napredovanie pozemkových úprav a vytvorenie digitálneho registra právnych vzťahov k pôde, strana však nezmieňuje, či bude verejne dostupný. V programe tiež uvádza zámer vytvoriť štátnu kafilériu, vzhľadom na to, že ani jedna fungujúca dnes nie je na 100 % vyťažená, považujeme tento cieľ za bezpredmetný a strany by sa mali zamerať na to, ako napr. uľahčiť využívanie služieb zahraničných  (bližších) kafilérií.

 

MKS 4/10

Strana vo svojom volebnom programe vyhradila samostatnú kapitolu pre "Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a rozvoj vidieka". V niekoľkých bodoch definuje svoje priority, avšak bez bližšej špecifikácie nástrojov, akými ich chce dosiahnuť. Zo štátneho rozpočtu chce dorovnať podporu poľnohospodárov na úroveň krajín V4. Rovnako identifikuje problém slabej technologickej úrovne v poľnohospodárstve, ktorú chce zlepšiť - akými nástrojmi, to sa v programe nedozvedáme. Pozitívne hodnotíme diverzifikáciu podpory na nástroje v oblasti riadenia rizík (alternatíva voči jednostranným transferom), či zníženie odvodového zaťaženia pre sezónne práce (aj keď viac ako pracovná sila chýba kapitálové vybavenie fariem). Program identifikuje aj pozemkové vlastníctvo ako kľúčovú oblasť v poľnohospodárstve, kde vyzdvihuje najmä potrebu vysporiadania vlastníckych vzťahov. Transparentnejšie nakladanie s pôdou si bude vyžadovať okrem vyriešenia spoluvlastníckych vzťahov aj komasáciu. Preto je nutné začať predovšetkým s procesom pozemkových úprav a zabezpečiť ich spoľahlivé financovanie. Strana navrhuje IT systém pre transparentnejšie a spravodlivejšie prerozdelenie dotácií a prenajímanie štátnej pôdy, aké parametre by mal mať, a či bude verejný sa však z programu nedozvedáme.  V oblasti lesov sa vyslovuje za prísnejšiu reguláciu ťažby, opäť bez presnejšej špecifikácie. Strana chce tiež spustiť osvetové programy pre spotrebiteľov - toto hodnotíme skepticky, keďže v minulosti sme boli svedkami podobných programov, ktoré sa uzavreli bez podrobnejšieho vyhodnotenia. Pozitívne hodnotíme snahu o zjednodušenie  tzv. "predaja z dvora". V programe chýba reakcia na prerozdeľovanie prostriedkov zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a ich zameranie.

MOST-HÍD 6/10

Strana sústreďuje programové body pôdohospodárstva v dvoch kapitolách. Chce jasne definovať lesy, ktoré majú byť chránené a ktoré majú slúžiť hospodárskym funkciám. Podľa toho chce ponechať hospodárske lesy v správe Ministerstva pôdohospodástva a chránené oblasti zase pod dohľadom Ministerstva životného prostredia. Spomína aj kategóriu rekreačných lesov, ktoré by mali spravovať mestá a obce, s cieľom jednoznačne určiť kompetentný orgán dohľadu. V dotačnej politike zdôrazňuje transparentnosť najmä vo vzťahu k vnútroštátnym dotáciám jednotlivých krajín EÚ. Kladie si za cieľ dorovnanie podpôr zo štátneho rozpočtu aspoň na úroveň okolitých štátov. Vyzdvihuje potrebu posilnenie programu rozvoja vidieka, čím chce podporu podmieňovať jednoznačnými výsledkami v poľnohospodárskej výrobe. Strana uvádza aj zvýšenie počtu dojníc (200 000), kráv (100 000) a oviec, no bez bližšieho vysvetlenia odkiaľ tieto čísla vychádzajú a prečo majú byť pre sektor podstatné. Pozitívne hodnotíme dôraz na komasácie a cieľ naštartovať pozemkové úpravy, avšak chýba upresnenie ako majú byť financované. Program spomína aj SPF, avšak chýba ambicióznejší návrh ako fond stransparentniť.

 

 

SMER- SD 0/10

Strana nezverejnila program

ĽSNS – Kotleba 0/10

Strana nezverejnila program

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards