Hodnotenie volebných programov - školstvo

Ako napísať dobrú reformu školstva? Zhodnotili sme návrhy a opatrenia jedenástich politických strán.

Hodnotenie volebných programov - školstvo

Upozornenie: Pri príprave niektorých častí svojich volebných programov INESS kontaktovalo so žiadosťou o pomoc/konzultáciu/overenie si informácií 6 z 11 hodnotených politických strán.

OĽANO 6/10

Program hnutia OĽANO v úvode zdôrazňuje dôležitosť vzdelávania. Následne hneď prvé opatrenie navrhuje zvýšenie platov učiteľov počas najbližšieho volebného obdobia o 10% ročne. Takýto výrazný návrh zvyšovania výdavkov nie je nikde vyčíslený. V programe je identifikované množstvo slabých stránok školstva, ktoré OĽANO navrhuje riešiť. Tieto riešenia sú však spravidla v abstraktnej forme a nie je úplne zrejmé, akými opatreniami je ich možné dosiahnuť. Napríklad posilniť osobnú zodpovednosť učiteľov, zvýšiť nároky na uchádzačov o štúdium na pedagogických fakultách, zvýšenie odbornej kompetentnosti obcí a miest pri zriaďovaní škôl atď.

Pozitívne hodnotíme snahu odstraňovať prekážky zakladania materských škôl, slobodný výber učebníc, zrovnoprávnenie financovania medzi súkromnými a verejnými zriaďovateľmi, alebo zaviesť možnosť domáceho vzdelávania počas celej základnej školy a uznávanie dosiahnutého vzdelania mimo oficiálnej školy – po splnení podmienok zo zákona. OĽANO taktiež navrhuje, aby testovanie žiakov na základnej škole T9 tvorilo základ pre prijímacie konanie na stredné školy. Vo vysokom školstve navrhujú zaviesť pri financovaní zohľadňovanie úspešnosti absolventov.

 

MOST - HÍD 3/10

Strana MOST - HÍD venuje školstvu len obmedzený priestor, kde ako ostatné strany volá po zvyšovaní kvality. Medzi konkrétne návrhy patrí napríklad finančná podpora obciam pri výstavbe materských škôlok, ale nijak sa nevenuje najdôležitejšiemu problému v tejto oblasti a to je regulácia a prekážky pri ich budovaní. MOST - HÍD tak isto navrhuje zavedenie povinnej predškolskej výchovy od 3 rokov veku a zároveň zaviesť povinnosť získať minimálne stredoškolské vzdelanie. Takáto kombinácia opatrení by znamenala pre niektorých žiakov rozšírenie povinnej dochádzky o 5 rokov a viac. Za pozitívne sa dá považovať návrh na zefektívnenie financovania vysokých škôl a optimalizáciu ich siete. Tieto návrhy však nie sú konkretizované. Na druhej strane pri základných a stredných školách MOST - HÍD žiadnu optimalizáciu siete nenavrhuje. Naopak, pri stredných školách navrhuje zohľadnenie osobitného kritéria vyučovacieho jazyka záujemcov o štúdium.

KDH  4/10

Hneď v úvode programu KDH plánuje zvolávať celospoločenskú diskusiu k vzdelávaniu. Takýchto pokusov spolu s tvorbou dokumentov, plánov a vízií už bolo v minulosti na Slovensku realizovaných niekoľko. V súčasnosti by politické strany už mali mať ustálenú predstavu, čo a ako chcú meniť v školstve. KDH v programe navrhuje využiť existujúce organizácie ministerstva školstva ako Štátny pedagogický ústav, NÚCEM, či metodické centrá na zabezpečenie zmien v obsahu vzdelávania, t.j. čo a ako učiť. Toto je však postup, ako bol tvorený obsah vzdelávania a neprináša očakávané výsledky. Nejde tak o žiadnu významnú reformu.

Z pohľadu zlepšovania výsledkov PISA sa dá považovať za pozitívne navrhované využitie výsledkov testovania T9 a maturitu pri prijímaní do vyšších stupňov vzdelávania. Pozitívne sa dá hodnotiť návrh na otvorenie trhu s učebnicami a prenesením prostriedkov na učebnice do normatívu na žiaka. KDH sa relatívne obsiahlo venuje vysokému školstvu, kde chce zvyšovať autonómiu vysokých škôl spolu s navyšovaním finančných prostriedkov. Kombinácia týchto riešení však v súčasnosti priniesla neuspokojivý stav vysokého školstva, na ktoré už dnes dávame relatívne vysoké množstvo zdrojov v prepočte na výkon ekonomiky a počet študentov.

 

Maďarské fórum 5/10

Strana MF má špecifický program, kde sa striedajú pozitívne všeobecné návrhy s príliš konkrétnymi opatreniami určenými na rozvoj maďarskej menšiny na Slovensku. Program začína návrhom zvýšiť platy začínajúcich učiteľov na úroveň priemernej mzdy a podobné zvýšenie navrhujú aj pri vysokoškolských učiteľoch. Konkrétne dopady na rozpočet však nie sú vyčíslené. Ako pozitívne hodnotíme návrh na vrátenie kompetencií financovania regionálneho školstva pod Ministerstvo školstva, liberalizáciu vydávania a distribúcie učebníc, viac flexibility pre školy pri obsahu vzdelávania a návrh zrušiť povinnú materskú dochádzku.

Strana taktiež požaduje, aby riaditeľov škôl vyberali výlučné školské rady. Podobne ako ostatné strany navrhuje MF zvyšovanie počtu asistentov a financií na inkluzívne vzdelávanie. Okrem toho chce vyššími výdavkami podporiť maďarské metodické a didaktické centrum a zvýšiť normatíve financovanie v národnostnom školstve.

V závere program prechádza do detailov ako vydanie učebnice o kultúre národnostných menšín. Alebo zvyšovanie podielu vysielania v maďarskom jazyku vo vysielaní verejnoprávnej televízie a financovania kultúrnych inštitúcií.

 

Koalícia PS/Spolu 6/10

Program strán PS a Spolu identifikuje množstvo slabých stránok v súčasnom školstve, ale ich riešenie často vidí vo vytváraní nových inštitúcií, úradov, grantových schém alebo platforiem a vo zvyšovaní podpory a existujúcich alebo nových výdavkov. Príkladom môže byť plán vytvoriť novú Slovenskú učiteľskú akadémiu, ktorá by zlepšovala obsah vzdelávania učiteľov a združovala pedagogické fakulty. Pričom tento návrh nerieši hlavný problém vo forme veľkého počtu slabo kvalitných pedagogických fakúlt.

Pozitívne hodnotíme dôraz na postupné testovanie kurikulárnych zmien na školách namiesto plošného zavadzania. Slabou stránkou programu je prílišná abstraktnosť a nekonkrétnosť návrhov. Zlepšiť, skvalitniť, sprístupniť, zabezpečiť sa dá mnohými spôsobmi. Medzi konkrétnejšie dobré riešenia môžeme zaradiť: odstraňovanie byrokracie pri zakladaní materských škôlok, otvorenie trhu s učebnicami, racionalizácia siete škôl na druhom stupni, športové poukazy (ak ide o presmerovanie zdrojov a nie ich navýšenie) a zavedenie odmeňovania učiteľov prostredníctvom pohyblivej zložky. PS/Spolu navrhuje taktiež výrazne zvyšovať plošné mzdy učiteľom o 10 % ročne do roku 2024, pričom náklady na toto opatrenie nie sú nikde bližšie uvedené

 

SAS 8/10

Program strany SAS pri každej časti vychádza z krátkej analýzy súčasného stavu a následne sú navrhnuté konkrétne riešenia a opatrenia ako tento stav zlepšiť. Za pozitívne hodnotíme sústredenie sa na priority. Napríklad SAS navrhuje pri riešení platovej otázky učiteľov zamerať sa na začínajúcich učiteľov, väčšiu flexibilitu pri odmeňovaní kvalitných učiteľov a zavedenie príplatkov na životné náklady pre učiteľov žijúcich v regiónoch s vysokými nákladmi. Tieto návrhy však neboli finančne vyčíslené. Pozitívne hodnotíme konkrétne zníženie počtu rezortných organizácií a vyčíslenie úspory, zjednodušenie financovania školstva a odstránenie konfliktov záujmov (VÚC), plán racionalizácie siete škôl, otvorenie trhu s učebnicami, získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov a zohľadňovať ju pri financovaní VŠ. Vysoko pozitívne hodnotíme nápad zaviesť „voľnočasové" poukazy, ktoré nahradia neprehľadný a korupciu priťahujúci spôsob financovania športu dnes.

K dosiahnutiu maximálneho počtu bodov chýbajú programu návrhy riešenie problému spoplatnenia vysokých škôl a odvaha priniesť významnejšiu reformu do školstva: napr. zavedenie vzdelávacích poukazov (voucherov) alebo nového „slobodného“ typu škôl aké poznáme z Veľkej Británie (Free schools) alebo USA (Charter schools), ktoré by boli oslobodené od byrokracie, regulácií a iného zasahovania zo strany štátu.

 

Za ľudí 6/10

V programe sú identifikované vypuklé problémy školstva a je silno zdôrazňovaná dôležitosť ich riešení. Avšak chýbajú alebo sú len v náznakoch opísané spôsoby ako tieto problémy riešiť a aké konkrétne opatrenia bude strana navrhovať. Riešenie je spravidla navrhnuté vo forme zvýšenia počtu (asistentov, psychológov, špeciálnych pedagógov), lepšieho rozhodovania (lepšie vzdelávanie pre učiteľov, lepšie predmety a viac športu pre žiakov) alebo navýšenia finančných zdrojov (zvýšime platy učiteľov na úroveň 100% platov vysokoškolsky vzdelaných ľudí). Chýbajú finančné odhady a konkrétne návrhy ako ciele dosiahnuť systematickými opatreniami. Za pozitívne hodnotíme návrh zamerať sa na zníženie počtu nekvalitných vysokých škôl, otvorenie trhu s učebnicami, flexibilnejšie osnovy, postupné testovanie zmien a zrušenie Fondu na podporu športu.

Okrem toho Za ľudí navrhujú zaviesť 4-ročný pedagogický bakalársky program, ktorý kompletne pripraví učiteľa. Otázkou ostáva, prečo sa musíme bakalárske štúdiu o rok predĺžiť, keď štáty ako napr. Singapur idú opačnou cestou a štúdium učiteľov tam trvá rok-dva. Nehovoriac o tom, že by sa z tohto nového bakalárskeho pedagogického programu dalo pokračovať na magisterský program, čo by potenciálne ešte zvýšilo celkový počet rokov učiteľov na univerzite.

 

SME RODINA 6/10

Program strany SME RODINA sa v úvode venuje nedostatkom slovenského školstva. Tu identifikuje problémy s priamo riadenými organizáciami, neefektívnou sieťou škôl a rastúcimi výdavkami na jedného vysokoškolského študenta. Pri priamo riadených organizáciách navrhuje nadefinovať ich výstupy a služby, na ktorých zabezpečení sa môže následne podieľať aj súkromný sektor a univerzity. Pri malých školách navrhuje spájanie a zavádzanie autobusovej dopravy pre žiakov. Pozitívne hodnotíme návrh zaviesť „školský poukaz“ ako náhradu normatívneho financovania s cieľom rodičov viac zapojiť do školstva a stransparentniť proces financovania. Platy učiteľov navrhuje SME rodina regionalizovať. Na druhej strane ako populisticky návrh hodnotíme zavedenie plošných dotácií na pomôcky 100 eur ročne.

Medzi inovatívne návrhy je možné zaradiť možnosť zaviesť vekovo zmiešané triedy a zrušiť minimálny počet žiakov na stredných školách, čo vytvára problémy niektorým odborom. Problém nízkeho počtu žiakov v triedach sa dá vyriešiť vytváraním viac-odborových tried s príbuznými odbormi. SME RODINA taktiež navrhuje zatraktívniť bakalársky odbor, ale trvajú na 4 rokoch štúdia. Vo vysokom školstve navrhujú zaviesť pri financovaní zohľadňovanie úspešnosti absolventov.

SNS 2/10

Strana SNS hneď v úvode sľubuje dôsledné presadzovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Posledné roky však Implementačná jednotka pravidelne upozorňuje ministerstvo školstva, ktoré riadi ministerka SNS, že neplní vlastné navrhnuté opatrenia a nedodržiava naplánované termíny. Táto istá výhrada platí aj pri cieli dosiahnuť 100 % pokrytie požiadaviek na učebnice zo strany škôl.  Okrem toho je v programe niekoľko abstraktných cieľov, ktoré nič nehovoria o tom, ako ich chce strana SNS dosiahnuť a aké financie použije na ich krytie.

SMER-SD 0/10

Nezverejnili program.

Kotleba-ĽSNS 0/10

Nezverejnili program.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards