Hromadná pripomienka za nižšie sadzby spotrebných daní palív

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 16. júna 2017 na tejto adrese: Kampaň na Changenet.sk

Hromadná pripomienka za nižšie sadzby spotrebných daní palív

Hromadnou pripomienkou navrhujeme znížiť spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimálnu úroveň stanovenú príslušnou smernicou EÚ.

Ministerstvo financií predkladaným návrhom novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja namiesto podstatného zníženia vysokých sadzieb spotrebných daní navrhuje ponechať ich na súčasných úrovniach pre benzín a naftu s biozložkami resp. zvýšiť ich pre benzín a naftu bez biozložiek.

Minimálne sadzby dane na pohonné látky určuje Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov.

Navrhujeme zavedenie len jednej sadzby dane. Jedna sadzba dane by výrazne znížila náklady najmä štátu na evidenciu a kontrolu dvoch druhov sadzieb.

Kým minimálna sadzba na bezolovnatý benzín je Európskou úniou stanovená na 359 eur na 1000 litrov, na Slovensku je stanovená na úrovniach 514,50 eur resp. 550,52 eur na 1000 litrov. Návrh ministerstva financií hovorí o zachovaní (mikroznížení) sadzby na 514 eur pre palivá obsahujúce biozložku a jej zvýšení na 554 eur na 1000 litrov pre palivá bez biozložky.

Kým minimálna sadzba na motorovú naftu (plynový olej) je Európskou úniou stanovená na 330 eur na 1000 litrov, na Slovensku je stanovená na úrovniach 368 resp. 386,40 eur na 1000 litrov. Návrh ministerstva financií hovorí o zachovaní sadzby 368 eur pre naftu obsahujúcu biozložku a zvýšení sadzby na 394 eur na 1000 litrov pre naftu bez biozložky.

Sadzba spotrebnej dane spoločne so sadzbou DPH ovplyvňuje vo významnej miere ceny benzínov na Slovensku. Dôsledkom je, že aktuálne podľa priemerných cien za jeden liter benzínu zaplatia menej než na Slovensku obyvatelia 10 členských krajín EÚ, pričom sa medzi nimi nachádzajú všetci naši susedia, ktorí sú členmi EÚ (Rakúsko, Česko, Poľsko i Maďarsko).

V prípade nafty, ktorej slovenská sadzba sa tej Európskou úniou minimálne danej nevzďaľuje tak výrazne ako v prípade benzínov, možno tankovať lacnejšie v štyroch krajinách EÚ (medzi nimi je i Poľsko).

Ak by sa znížila sadzba spotrebnej dane na minimálnu úroveň požadovanú EÚ, mohli by sme na Slovensku ušetriť na tankovaní jednej plnej 50-litrovej nádrže približne 10 eur v prípade benzínov a takmer tri eurá v prípade nafty. K takémuto kroku je možné pristúpiť vzhľadom na uplynulý trend zvyšovania rastu daňového zaťaženia. Daňovo odvodové príjmy vzrástli na 31,1 % HDP z úrovne 28,4 % HDP v predkrízových rokoch.

Návrh ministerstva financií nereflektuje adekvátne ekonomickú realitu. Spotrebná daň na benzíny je najvyššia v regióne V4, čo sa prejavuje v pomerne výraznom odklone spotreby do zahraničia. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií hodnotí index konkurencieschopnosti cien palív, v ktorom konštatuje konkurencieschopnú cenu nafty, ale zaostávajúce ceny benzínu. Výsledkom je existencia ekonomickej motivácie čerpať lacnejšie palivá v zahraničí. Spotrebu palív v zahraničí započítava IFP do daňovej medzery, pričom v prípade nafty konštatuje, že tranzit využíva relatívne nízku sadzbu dane na čerpanie práve na Slovensku.

Okrem zníženia sadzieb navrhujeme z návrhu zákona vypustiť ustanovenia, ktoré negatívne zasahujú do podnikateľského prostredia, nerešpektujú prezumpciu neviny a vytvárajú priestor pre svojvoľné rozhodovanie štátnych úradov (možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia na prijímanie minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu opakovane, alebo povolenia na obchodovanie, alebo povolenia na distribúciu, alebo povolenia na predaj, možnosť obmedziť prístup k elektronickému systému prepráv). V prípade ponechania týchto ustanovení v návrhu zákona navrhujeme ich úpravu tak, aby tieto možnosti boli vymedzené spôsobom, ktorý by obmedzil možnú svojvôľu štátneho úradu (nahradenie rozhodovania úradu rozhodovaním súdu, uplatňovanie obmedzení až po vznesení obvinenia voči podozrivým osobám).

Návrh zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/338

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 16. júna 2017 na tejto adrese http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=919841

Pripomienku spoločne pripravili OKS, KI, INESS, NFAH

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards