INESS sa pripája k pripomienkovaniu návrhu zákona

Nadmerná regulácia povolaní je pre ekonomiku a spoločnosť nebezpečná z viacerých dôvodov.

Prvým dôvodom je monopolizácia povolania. Ak môžu povolanie vykonávať len ľudia spĺňajúci podmienky regulácie (napr. povinné absolvovanie kurzu), znižuje to ponuku služieb, čo má za následok vyššie ceny a nižšiu dostupnosť týchto služieb.

Nízka konkurencia sa môže odraziť aj na nízkej kvalite služieb, hoci práve zvýšenie kvality je častým argumentom zástancov regulácií povolaní.

INESS sa pripája k pripomienkovaniu návrhu zákona

Druhý problém je v obmedzení pracovných možností. Ak je možnosť vykonávať povolanie podmienená absolvovaním drahého a časovo náročného kurzu, prípadne so súhlasom konkurentov, výrazne sa tým znižuje možnosť ľudí zapojiť sa do tohto povolania. V mnohých prípadoch sa jedná o pomerne jednoduché typy služieb, ktoré si nevyžadujú veľký vstupný kapitál a neraz slúžia ako odrazový mostík pre mladých, či nízkokvalifikovaných ľudí.

Väčšine čitateľov pri čítaní týchto riadkov asi napadne nedávna diskusia o regulácie taxikárskeho povolenia (ktorá nakoniec viedla k výraznému zjemneniu regulácie taxikárov), no na Slovensku v súčasnosti 34 remeselných a 85 viazaných živností. Nárast regulácií povolaní je problém aj v západných štátoch. Napríklad v USA bolo v 50.rokoch len 5% ľudí vo svojich povolaniach potrebovali licenciu. Dnes toto číslo dosahuje takmer 30%

Čiastočne sú si týchto negatívnych efektov vedomí aj byrokrati v EÚ, preto vznikla smernica, ktorá požaduje od štátov, aby zisťovali primeranosť týchto regulácií. A tak sa do pripomienkového konania dostal zákon o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní, ktorý jetranspozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958. K návrhu zákona je opakované medzirezortné pripomienkové konanie, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť. INESS tak spravil v spolupráci s ďalšími aktivistami formou hromadnej pripomienky.

Podporiť hromadnú pripomienku môžete na tomto linku: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1063060

Návrh zákona upravuje jednotlivé kritériá, podľa ktorých sa majú posudzovať budúce nové regulácie povolaní, ako aj pripravované zmeny v rozsahu a obsahu regulácie doteraz regulovaných povolaní. Hlavná myšlienka zákona je prospešná – ukladá povinnosť spraviť „test proporcionality“ pred tým, než sa zavedie regulácia nejakého povolania. Test proporcionality má vyhodnotiť, či je nutná regulácia z pohľadu ochrany verejných záujmov (zdravia, bezpečnosti občanov atď).

Návrh zákona vítame, no v hromadnej pripomienke navrhujeme 6 rôznych úprav. Nájdete ich vypísané nižšie. Za najväčší problém považujeme nevyváženosť síl jednotlivých strán. Test proporcionality má vykonávať príslušné ministerstvo, do ktorého kompetencie regulované povolanie spadá a ktoré reguláciu navrhuje. Je ťažko predstaviteľné, že Ministerstvo pripraví reguláciu povolania a následne pripraví test proporcionality, v ktorom prídu k záveru, že tú svoju reguláciu nemajú robiť. Na jednej strane stoja lobistické záujmy dnešných poskytovateľov služieb, teda ľudí, ktorí majú ekonomický záujem na obmedzení vstupu do odvetvia a sú neraz organizovaní. Na druhej strane stoja väčšinou jednotlivci – fyzické osoby, ktoré dnes možno ani nevedia, že toto povolanie budú chcieť v budúcnosti vykonávať.

Pripomienky k návrhu zákona:

 

Posúdiť testom proporcionality nielen nové, ale aj už existujúce regulácie

Navrhujeme v čl. I doterajšie znenie § 10 Prechodné ustanovenia označiť ako ods. 1 a doplniť § 10 odsekmi 2 až 5 v znení:

(2) Subjekty, ktoré sú zodpovedné za reguláciu, vykonajú testy proporcionality vo vzťahu k existujúcim reguláciám regulovaných povolaní v ich pôsobnosti a podajú ministerstvu školstva informáciu o výsledkoch testov proporcionality do 31. decembra 2020.

(3) Ministerstvo školstva predloží vláde Slovenskej republiky správu o vykonaní testov proporcionality vo vzťahu k existujúcim reguláciám regulovaných povolaní do 28. februára 2021.

(4) Vláda na základe správy podľa odseku 3 rozhodne o potrebných legislatívnych zmenách do 30. apríla 2021 a poverí ich prípravou subjekty podľa odseku 2.

(5) Subjekty podľa odseku 2 predložia návrhy legislatívnych zmien vo vzťahu k existujúcim reguláciám regulovaných povolaní podľa odseku 4 do medzirezortného pripomienkového konania do 30. júna 2021.“

Odôvodnenie: Navrhujeme, aby sa okrem novo zavádzaných regulácií posúdili testom proporcionality aj už existujúce regulácie obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam alebo ich výkon. Navrhujeme, aby príslušné orgány, ktoré zodpovedajú za regulácie vo vzťahu k regulovaným povolaniam v oblasti svojej pôsobnosti, mali zákonom stanovenú povinnosť do konca nasledujúceho kalendárneho roka (9 mesiacov od nami navrhovaného termínu nadobudnutia účinnosti zákona a viac ako rok od predpokladaného termínu schválenia zákona) preveriť opodstatnenosť a primeranosť už existujúcich regulácií regulovaných povolaní. Príslušné ministerstvá a štátne orgány by o vykonaných testoch proporcionality informovali ministerstvo školstva, ktoré by predložilo správu vláde. A vláda by na základe tejto správy rozhodla o potrebe legislatívnych zmien s cieľom odstrániť alebo zmeniť regulácie, ktoré neprešli testom proporcionality tak, aby boli návrhy príslušných zákonov predložené do medzirezortného pripomienkového konania najneskôr do 30. júna 2021.

 

Stanoviť účinnosť zákona na 1. marca 2020

Navrhujeme, aby zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2020 (čl. 2). V súvislosti s tým navrhujem primerane upraviť prechodné ustanovenia – nahradiť slová „do 29. júla 2020“ slovami „do 29. februára 2020“.

Odôvodnenie: Ministerstvo školstva navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 30. júla 2020, čo je posledný termín pre transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní. Sme presvedčení, že nie je potrebné odkladať účinnosť zákona na posledný možný termín. Z hľadiska štandardného legislatívneho procesu je možné dosiahnuť schválenie zákona ešte v roku 2019, a teda by zákon mohol nadobudnúť účinnosť ešte v tomto kalendárnom roku, resp. na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. Stanovením účinnosti zákona na 1. marca 2020 sa vytvorí dostatočná doba, v priebehu ktorej sa všetky dotknuté orgány budú môcť pripraviť na nové pravidlá legislatívneho procesu pri zavádzaní nových regulácií vo vzťahu k regulovaným povolaniam. Účinnosť zákona sa bude kryť s novým legislatívnym obdobím Národnej rady Slovenskej republiky, a teda sa dotkne až nasledujúceho volebného obdobia.

 

Povinne doložiť vyjadrenie Centra lepšej regulácie

Navrhujeme, aby povinnou súčasťou testu proporcionality bolo vyjadrenie Centra lepšej regulácie.

Odôvodnenie: Navrhované znenie zákona je nevyvážené z pohľadu sily zainteresovaných strán, keďže test proporcionality bude vykonávať sám navrhovateľ regulácie. Dotknutými subjektami budú v mnohých prípadoch fyzické osoby a mikropodniky, ktoré sú len zriedka dostatočne organizované na to, aby dokázali byť relevantným oponentom. Preto navrhujeme, aby povinnou súčasťou testu proporcionality bolo vyjadrenie Centra lepšej regulácie,  ktoré je dedikovaným orgánom verejnej správy na posudzovanie regulácií a disponuje na to vhodnými nástrojmi a kapacitami.

 

Jednotné notifikácie

Navrhujeme povinne notifikovať už o príprave daného testu a následne znova o jeho zverejnení prostredníctvom Slov-Lexu a notifikačnou službou Ministerstva hospodárstva.

Odôvodnenie: Roztrúsené zverejňovanie testov proporcionality po rôznych weboch je absolútne nevyhovujúce, šance, že dotknuté osoby a organizácie dokáže tieto dokumenty včas zachytiť budú minimálne.

 

Predĺženie lehoty na 14 pracovných dní

Navrhujeme predĺžiť lehotu na zasielanie pripomienok najmenej na 14 pracovných dní..

Odôvodnenie: Pôvodný návrh 7 dní je príliš nízky - dotknuté subjektu musia najskôr chystané zmeny zachytiť, potom zanalyzovať a následne si pripraviť argumenty. V mnohých prípadoch budú dotknutí najmä jednotlivci - fyzické osoby, ktorí nie sú organizovaní natoľko, aby dokázali rýchlo reagovať.

 

Povinné doplňovanie „sunset clause“ k novým reguláciám

Navrhujeme, aby bol návrh doplnený o povinné zakomponovanie „sunset clause“ do každej regulácie povolania, ktorá vznikne na základe tohto návrhu.

Odôvodnenie: Podmienky, z ktorých vyplynula potreba regulácie, sa v čase menia (vedecko-technický pokrok, vznik nových riešení). Preto navrhujeme, aby bol návrh doplnený o povinné zakomponovanie „sunset clause“ do každej regulácie povolania, ktorá vznikne na základe tohto návrhu. Obsahom tejto klauzuly je povinnosť každých 5 rokov zopakovať test proporcionality. V prípade, že test proporcionality nebude vykonaný, regulácia automaticky zanikne k 1.1. nasledujúceho roku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards