Rezervy ako bianko šek

Rozpočet je plán do budúcnosti. Verejný rozpočet má však aj inú funkciu – je to nástroj verejnej kontroly využívania prostriedkov daňových poplatníkov. Politici totižto narábajú s peniazmi, ktoré im nepatria a tak sa môže stať, že ich nepoužijú na zlepšovanie verejného blaha, ale na nejaký iný, menej šľachetný cieľ.

Rezervy ako bianko šek

Verejné rozpočty sa však často a pomerne rozsiahlo upravujú. Táto úprava je rozdiel medzi rozpočtovanými zdrojmi a následnou skutočnosťou o rok neskôr. Ako príklad si môžeme zobrať niektoré priamo riadené organizácie ministerstva školstva. Napr. Metodicko-pedagogické centrum pravidelne dvojnásobne prekračuje svoj plánovaný rozpočet. V roku 2015 bol plánovaný rozpočet centra na úrovni 2,7 mil. eur, ale v skutočnosti dosiahol výšku 6,5 mil. eur. Centrum tak minulo o 3,8 mil. eur viac, ako pôvodne plánovalo.

Podobné netransparentné rozpočtovanie prevádzkuje aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie alebo Národný ústav celoživotného vzdelávania, kde sú plánované rozpočty niekoľko krát prekračované. To však nie je jediný problém verejných rozpočtov na Slovensku. Druhou obľúbenou technikou ako sa vyhnúť verejnej kontrole je presunutie značnej časti zdrojov do tzv. „rezervy“ ako položky v rámci Všeobecnej pokladničnej správy. Na jednej strane je normálne, že si vláda tvorí rezervy na možný- odôvodnený negatívny vývoj v budúcnosti. Napr. na zhoršený makroekonomický vývoj, nižší výber daní alebo na problémy v zdravotníctve.

V rozpore s kostolným poriadkom je však situácia, keď sa makroekonomický vývoj zlepší alebo sa neočakávané vyberie na daniach viac ako sa plánovalo a vláda rezervy použije aj tak. To znamená, že ich minie ad hoc v rôznych rezortoch. A to len tak mimo ich pôvodných rozpočtov bez udania dôvodov. V roku 2016 sa takto dostali k miliónom eur navyše organizácie ako: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ústav pre kontrolu liečiv, Slovenské predsedníctvo v rade EÚ, Združenie DEUS, alebo Slovenský olympijský výbor. Vrchol netransparentnosti však dosiahol verejný rozpočet v roku 2017, keď z celkových rozpočtovaných rezerv vo výške 510 mil. eur špecifikovala vláda využitie len 387 mil. eur (rezervy na významné investície, na riešenie krízových situácii, atď.). Zvyšných 123 mil. eur nebolo nijak špecifikovaných a prestavujú tak bianko šek pre vládu, ktorá si s nimi môže robiť, čo chce. Keď sme oslovili ministerstvo financií, podarilo sa nám zistiť, že z tých 123 mil. eur bola vytvorená rezerva 105 mil. eur na zvyšovanie platov vo verejnej správe. Zvyšok je však stále neznámy a vláda ho bude môcť použiť na ad hoc financovanie svojich zámerov a predstáv.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards