Rodina získa za prvých 5 rokov 91-tisíc eur

Medzi poslaneckými návrhmi pribudol nový návrh poslanca Igora Matoviča, v ktorom navrhuje zníženie daňového zaťaženia matiek, mladých ľudí a trvalé zavedenie zvýšeného daňového bonusu.

Rodina získa za prvých 5 rokov 91-tisíc eur

Tieto opatrenia spadajú do výdavkov rodinnej politiky, ktoré v poslednom období dramaticky narástli. Ich ďalšie zvyšovanie preto považujeme vzhľadom na obrovský deficit verejných financií Slovenska za nezodpovedné. Poslanecký návrh má tieto výdavky ešte zvýšiť, a to bez analýzy dopadov a prínosov.

Aby verejnosť mala predstavu, aká štedrá je rodinná politika už dnes, aktualizovali sme model mladej rodiny, v ktorom sme vyčíslili, koľko získa rodina z verejných prostriedkov pri súčasnom nastavení.

Pre model vyčíslenia sme zvolili rodinu, v ktorej rodičia zarábajú priemernú mzdu a narodia sa im dve deti. Spočítali sme všetky dávky a transfery, ktoré táto rodina získa do piatych narodenín prvého dieťaťa. Presný harmonogram tohto modelu je uvedený v Obrázku 1 (kliknite na obrázok na zobrazenie v plnej veľkosti).

Modelová rodina získa z verejných zdrojov 91 392 eur v rokoch 2022-2027. Mesačne to predstavuje 1 395 eur, čo je viac ako súčasná čistá priemerná mzda pracujúceho človeka (Obrázok 2 - kliknite na obrázok na zobrazenie v plnej veľkosti). Rodina tak získa viac, ako keby žena nemala deti a naďalej pracovala. 

Slovenská republika tak má jeden z najštedrejších dávkových systémov v rodinnej oblasti na svete, v pomere k priemernej mzde. Štedrosť ale nie je zadarmo. Len tento rok vzrástli uvedené výdavky o tretinu, čo predstavuje nárast takmer 1 mld. eur na 2,7 mld. eur, čo je viac ako výdavky na základné a stredné školy dohromady.  

Rozdiely v platoch matiek a otcov majú svoje priame a nepriame dôvody, ktoré sa nedajú odstrániť ani trvalo znížiť daňovou politikou štátu. Potrebné sú iné nástroje, pričom práve štedrosť rodinnej politiky a dĺžka zostávania matiek v domácnosti prispievajú k rastu tohto rozdielu.

Zásadný problém rodinnej politiky spočíva v tom, že politici nemusia definovať jej ciele (napr. požadovaná náhrada príjmu, plodnosť a pod.). Aj preto sa medzi politikmi odohráva súťaž o najštedrejšieho Mikuláša, ktorý rozdáva darčeky plošne všetkým rodinám niekoľkokrát do roka. Takýto prístup je neudržateľný. Navrhované výdavky nie sú financované úsporami v iných oblastiach. Vyčerpanú štátnu kreditnú kartu budú musieť nakoniec v podobe zvýšenia iných daní plniť aj samotní rodičia.

Necielené plošné výdavky na rodinnú politiku majú dve zásadné negatíva. Nielenže oberajú iné verejné politiky o zdroje, ako napr. pomoc v hmotnej núdzi, či školstvo ale zabraňujú aj vzniku potrebných cielených dávok rodinnej politiky, ako napríklad podpora matiek samoživiteliek. 

Vzhľadom na extrémne vysoký deficit by si mal „Mikuláš“ dať minimálne na jeden rok dovolenku, počas ktorej by mala prebehnúť verejná diskusia o zmysluplnosti a cieľoch dávok súčasnej rodinnej politiky.

Predpoklady modelu

Počas tohto obdobia rodina získala nárok na širokú škálu vyplácaných dávok. V modeli predpokladáme rast miezd a inflácie podľa dostupných prognóz MF SR  a valorizáciu dávok na základe príslušnej legislatívy. Slovenský sociálny systém v súčasnosti poskytuje našej modelovej rodine tieto vyplácané peňažné dávky (hodnoty v roku 2023):

● Tehotenská dávka - vyplácaná od 85. dňa tehotenstva do pôrodu, cca. 230 EUR mesačne

● materské matky - vypláca sa 34 týždňov a predstavuje 75 % hrubej mzdy v predchádzajúcom roku (100 % peňažná náhrada) ,

● materské pre otca - vypláca sa 28 týždňov a predstavuje 75 % hrubej mzdy v predchádzajúcom roku . Otec a matka nemôžu poberať túto dávku súčasne na to isté dieťa,

● rodičovský príspevok - pre predtým zamestnanú matku (otca) sa vypláca od skončenia nároku na materské, 413 EUR mesačne (ročne valorizované) do troch rokov veku dieťaťa ,

● podpora na starostlivosť - 280 EUR mesačne vyplácaná do tretích narodenín každého dieťaťa, ak dieťa navštevuje ústavnú starostlivosť (rodina nemôže poberať rodičovský príspevok aj podporu na starostlivosť) ,

● príspevok pri narodení dieťaťa - jednorazová dávka vo výške 830 EUR vyplácaná za narodenie nového potenciálneho daňovníka ,

● prídavok na dieťa - 60 EUR mesačne vyplácaných na každé dieťa do ukončenia nepretržitého vzdelávania (max. 25 rokov) bez akýchkoľvek osobitných podmienok .

Aby bol prehľad úplný, pozreli sme sa aj na transfery, ktoré sa nemusia poskytovať v peňažnej forme, ale buď ako zníženie dane, alebo ako poistné platené štátom za nepracujúceho rodiča:

Daňový bonus na dieťa - daňový kredit na dieťa sa zvýšil na 140 EUR pre deti do 18 rokov a 50 EUR pre deti staršie ako 18 rokov. Daňový bonus je formou negatívnej dane z príjmu, čo znamená, že ak je splatná daň z príjmu fyzických osôb nižšia ako úver, štát vyplatí rozdiel v priamej hotovostnej platbe. Napriek tomu sa výpočet daňového kreditu stal pomerne komplikovaným, pretože sa ním uplatňuje pravidlo zásluhovosti. Daňovníci s nižším príjmom dostanú nižší daňový bonus ako osoba s priemernou mzdou, výpočet ovplyvňuje aj počet detí . Napríklad pracovník s minimálnou mzdou s dvoma deťmi dostane daňovú úľavu 163 EUR, zatiaľ čo pracovník s priemernou mzdou dostane na dve deti daňovú úľavu 280 EUR . Na obdobie rokov 2025 - 2027 predpokladáme priebežnú indexáciu bonusu na súčasnej úrovni,

● nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela - Manžel alebo manželka si mohli znížiť základ dane na partnera, ak nemali žiadny príjem alebo mali ročný príjem nižší ako 4 922 EUR. Maximálne zníženie dane môže dosiahnuť 935 EUR ročne,

● platené zdravotné poistenie - počas materskej alebo otcovskej dovolenky štát hradí zdravotné poistenie rodiča mesačným peňažným transferom 46 EUR do zdravotných poisťovní,

● zaplatené dôchodkové poistenie - každý rodič získava za obdobie starostlivosti o dieťa nárok na dôchodok v rovnakej výške ako zamestnaná osoba s príjmom 60 % priemernej mzdy. Ak by si rodič financoval tento dôchodkový nárok sám, musel by Sociálnej poisťovni mesačne prispievať sumou 206 EUR. Túto sumu odvádza ministerstvo práce a rodiny do rozpočtu Sociálnej poisťovne v mene nepracujúceho rodiča.

Prostredníctvom týchto dvoch vecných transferov dostane nepracujúci rodič v roku 2023 dodatočnú podporu vo výške 272 EUR mesačne.

 
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards