Vláda schválila na náš účet: 127., 128. a 129. rokovanie

Na jeseň sa na Úrade vlády každoročne rozhoduje o rozpočte. Tak tomu bolo aj na októbrovom zasadnutí vlády. Podľa odhadov Ministerstva financií SR by mala slovenská ekonomika v roku 2015 rásť vo výške 2,6 % HDP. S rozpočtom však prijala vláda aj ďalšie opatrenia. Jedným z nich je aj zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára na 380 eur.

Vláda schválila na náš účet: 127., 128. a 129. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Analýza sociálno-ekonomickej situácie regiónu Horné Považie

Popis: Na základe analýzy sociálno-ekonomickej situácie Horného Považia sa navrhuje uvoľniť finančné prostriedky v sume 3 880 000 eur, ktoré budú určené hlavne na povodňové záchranné práce, na vyplatenie priznaných peňažných náhrad za škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových záchranných prác v obci Terchová, na rekonštrukciu miestnych budov patriacich obciam a mestám, či na rekonštrukciu ciest.

2) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

Popis: Na rok 2015 sa ustanovuje minimálna mzda vo výške 380 eur mesačne a 2,184 eur na odpracovanú hodinu, čo predstavuje nárast o 7,95 %. Po odpočítaní odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie zo sumy mzdy na úrovni minimálnej mzdy 380 eur mesačne, a po znížení základu dane o preddavky na daň z príjmov predstavuje minimálna mzda v tzv. čistom vyjadrení 326,78 eura mesačne. Minimálna mzda na Slovensku ovplyvňuje mzdy a pracovné miesta vyše 100-tisíc zamestnancov.

Návrh ráta s pozitívnym aj negatívnym vplyvom na verejné financie, celkovo bude však vplyv pozitívny, v roku 2015 vo výške 14 182 227 eur, v roku 2016 vo výške 14 209 336 eur a v roku 2017 vo výške 14 234 227 eur. S prípadnými negatívnymi vplyvmi na zamestnanosť sa nepočíta kvôli zamýšľanému zavedeniu odvodovej odpočítateľnej položky. Tá však v návrhu vyčíslená nie je.

3) Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Popis: Navrhované organizačné a finančné zabezpečenie osláv dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra bude mať negatívny vplyv   na rozpočet verejnej správy,  v roku 2014 vo výške 40 000 eur a v roku 2015 vo výške 715 840 eur.

4) Analýza dopadov sankcií Ruskej federácie na slovenský poľnohospodársky a potravinársky sektor a návrh opatrení na ich zmiernenie

Popis: Vychádzajúc zo štatistiky obchodu SR s Ruskou federáciou, kedy v roku 2013 dosiahol slovenský export agrosektora celkovú výšku 31 mil. eur, predstavuje výška priamych dopadov sankcií objem 6,2 mil. eur.

Najpostihnutejšími odvetviami na Slovensku, ktorých sa sankcie najvýraznejšie dotknú, je sektor ovocia a zeleniny, mlieko a mliečne výrobky a hydina. S cieľom zmierniť negatívne dopady uvedených obchodných sankcií sa navrhuje posilniť výkon úradnej kontroly pre bezpečnosť a kvalitu potravín na slovenskom trhu, zintenzívniť spoluprácu s finančnými inštitúciami na preklenutie krízového obdobia, spolupracovať s obchodnými reťazcami o uprednostňovaní slovenských dodávateľov a podporovať spotrebu domácich výrobkov.

Celkový vplyv na rozpočet verejných financií bude negatívny, v roku 2014 vo výške 827 790 eur.

5) Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2015

Popis: Z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov za rok 2015 EXIMBANKA SR predpokladá dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 483 tis. eur. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu, predpokladá sa teda pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Príjmy verejnej správy by sa mali v rokoch 2015 až 2018 každoročne zvýšiť o 300 tis. eur.

6) Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Popis: Vládny návrh rozpočtu verejnej správy je zostavený so schodkom na úrovni 1,98 % HDP, ktorý zodpovedá štrukturálnej konsolidácii oproti očakávanej skutočnosti v roku 2014 o 1,2 % HDP. V rozpočte však nie je zarátaný vplyv zavedenia avizovanej odvodovej úľavy (výpadok príjmov odvodového zaťaženia), či prípadné zvyšovanie platov vo verejnej správe.

V ďalších rokoch sa predpokladá znižovanie deficitu na úroveň 1,43 % HDP v roku 2016 a 0,39 % HDP v roku 2017. Podľa odhadov Ministerstva financií SR slovenská ekonomika v roku 2014 dosiahne rast 2,4 % HDP a v roku 2015 mierne zrýchli na 2,6 %. Zamestnanosť v roku 2015 stúpne o 0,4 %. Reálna mzda dosiahne v nasledujúcom roku tempo rastu na úrovni 2,1 %.

7) Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2015 a rozpočtový výhľad na roky 2016 a 2017

Popis: Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v rokoch 2014 až 2017 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v dôchodkovom poistení. Deficit bude vykrývať z rezervného fondu solidarity a z vnútorných zdrojov. Príjmy v bežnom roku 2015 sa očakávajú vo výške 7 125 215 tis. eur a výdavky vo výške 7 104 115 tis. eur.

8) Informácia o plnení programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 – 2014

Popis: V roku 2013 boli použité na modernizáciu železničnej infraštruktúry finančné prostriedky v celkovej výške 281 203 029 eur. Z toho z fondov EÚ bolo vyčerpaných 130 264 202 eur, z prostriedkov na spolufinancovanie k fondom EÚ 22 987 800 eur, z kapitálových transferov ŠR bolo na ostatné investičné akcie čerpaných 22 557 783 eur, z vlastných zdrojov ŽSR 105 393 244 eur.

9) Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v okresoch Piešťany, Kežmarok, Tvrdošín, Námestovo, Poprad, Trnava, Galanta a dotáciu na dokončenie mostného objektu v obci Bukovce

Popis: Na záchranné práce sa navrhuje vyčleniť finančné prostriedky vo výške 320 356 eur. Časť týchto prostriedkov v sume 192 000 eur sa použije na dokončenie mostného objektu zničeného povodňami v obci Bukovce.

10) Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR za 1. polrok 2014

Popis: Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác boli vynaložené výdavky vo výške 3 456 855 eur a na vykonávanie povodňových záchranných prác vo výške 2 148 817 eur. V predkladanom materiáli je tiež návrh na úhradu 25 650 eur na vyplatenie priznanej náhrady za škodu na majetku spôsobenú v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových záchranných prác.

Celkový vplyv na verejné financie bude negatívny, vo výške 5 631 322 eur.

11) Návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave

Popis: Návrh na úpravu cestovného obsahuje bezplatnú prepravu detí do dovŕšenia 15 rokov veku, bezplatnú prepravu žiakov a študentov denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov veku a bezplatnú prepravu osôb, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a všetkých poberateľov dôchodkov podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Navrhované zmeny sa týkajú prepravy osôb v 2. vozňovej triede pre prevádzku vlakov realizovaných v rámci zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme na území SR. Nárok na bezplatné cestovanie sa bude týkať aj zahraničných študentov a dôchodcov z krajín EÚ.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny. Ministerské odhady hovoria o sume 13 mil. eur ročne, odborníci však varujú, že to môže byť niekoľko násobok avizovanej sumy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards