Vláda schválila na náš účet: 134. rokovanie

Nanovembrovom rokovaní sa naši vládni predstavitelia rozhodli, že pomôžu nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Potom, čo nedávno schválili vyššiu minimálnu mzdu, sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pre nízkopríjmových zamestnancov. Zamestnanci, ktorých mzda je nižšia než 570 eur mesačne, si tak polepšia a ich čistý príjem bude od nového roka vyšší. Pozitívny efekt na zamestnanosť však eliminuje rekordné zvyšovanie minimálnej mzdy. Vláda tiež schválila Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2013.

Vláda schválila na náš účet: 134. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku

Popis: Cieľom je podporiť preventívne opatrenia pred negatívnymi dôsledkami prírodných katastrof a nepriaznivých zrážkových pomerov na potenciál poľnohospodárskej výroby. Zadefinovala sa preto optimálna sieť závlah a odvodnenia, ktorá sa javí v súčasných podmienkach ako dlhodobo udržateľná. Dôraz kladie na zabezpečenie potrebnej úrovne potravinovej bezpečnosti. Všetky opatrenia budú financované z fondových prostriedkov EÚ za spolufinancovania žiadateľov o nenávratné finančné príspevky.

Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v roku 2015 vo výške 5 751 472 eur, v roku 2016 vo výške 5 650 008 eur, a v roku 2017 vo výške 7 648 515 eur, avšak koncepcia nekladie nároky na verejné financie nad rámec programovo rozpočtovaných výdavkov.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení, zákon o poisťovníctve a zákon o dani z príjmov

Popis: Návrh zavádza odpočítateľnú položku pre nízkopríjmových zamestnancov, pravidlá pre jej uplatnenie a výpočet, jej maximálnu výšku a  mieru jej zníženia v nadväznosti na mieru zvýšenia príjmu zo zárobkovej činnosti. Na odvodovú úľavu budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí zarobia menej ako 570 eur mesačne. Zamestnanci s vyššími príjmami budú zdaňovaní rovnako ako doteraz. Odvodová odpočítateľná položka bude v rovnakej výške ako budúcoročná minimálna mzda, čiže 380 eur mesačne, respektíve 4 560 eur ročne. Suma sa bude alikvotne krátiť podľa odpracovaného obdobia. Ušetrené prostriedky zamestnávateľa na nákladoch práce sa pohybujú v závislosti od hrubej mzdy až do výšky 38 eur mesačne za jedného zamestnanca. Opatrenie sa pozitívne dotkne viac ako 600- tisíc ľudí.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku  2015 vo výške 143 525 605 eur, v roku 2016 vo výške 146 044 716 eur a v roku 2017 vo výške 134 691 577 eur.

3) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Popis: Nový systém priamych platieb bude tvorený viaczložkovým systémom podpôr, pričom základnou oddelenou platbou ostáva jednotná platba na plochu. Ďalšími oddelenými  platbami sú platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. S cieľom podporiť mladých začínajúcich poľnohospodárov sa poskytne aj tzv. platba pre mladého poľnohospodára. Čiastočne sa opúšťa systém platieb založených iba na udržiavaní pôdy v dobrom poľnohospodárskom stave.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku  2015 vo výške 3 185 024 eur, v roku 2016 vo výške 3 179 000 eur a v roku 2017 vo výške 3 158 000 eur.

4) Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

Popis: Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív sa poskytne na účely predčasného splatenia úveru poskytnutého na kúpu núdzových zásob konzorciom štyroch bankových domov. Návrh Zmluvy predpokladá finančnú výpomoc na obdobie desiatich rokov, pričom istina tejto finančnej výpomoci môže byť Agentúrou splatená na konci tohto obdobia, alebo predčasne bez sankčných poplatkov formou započítania hodnôt aktív Slovenskej republiky a Agentúry viažucich sa k núdzovým zásobám.

Finančné prostriedky v sume 520 mil. eur budú poskytnuté zo štátnych finančných aktív, v danom prípade dôjde len k zmene formy aktíva, a to z peňažnej formy na pohľadávku.

5) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní

Popis: Cieľom predkladaného návrhu zákona je zamedziť resp. znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov sprísnením podmienok v návrhu zákona, a to uložením ďalších prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa majetkového postavenia. Podstatou návrhu zákona je uložiť povinnosť obchodnej spoločnosti, ktorá sa chce uchádzať o získanie verejnej zákazky, preukázať svoju vlastnícku štruktúru až po úroveň fyzických osôb.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny.

6) Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR z 22.októbra 2014 k balíčku bezplatného cestovania železničnou dopravou

Popis: Navrhuje sa, aby sa schválené opatrenia v železničnej osobnej doprave v plnom rozsahu vzťahovali aj na poberateľov vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov, sirotských výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov, ktorých podmienky vzniku nároku sú upravené podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.

7) Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2013

Popis: Správa obsahuje údaje o výsledku hospodárenia verejných financií SR za rok 2013 na základe októbrovej notifikácie údajov zverejnenej Eurostatom. Verejná správa SR hospodárila podľa metodiky ESA 2010 v roku 2013 so schodkom 1 933 370 tis. eur (2,6 % HDP). Hrubý dlh verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 dosiahol výšku 40 178 391 tis. eur (54,6 % HDP). Výška čistého bohatstva verejného sektora dosiahla zápornú hodnotu 169 111 396 tis. eur (229,8 % HDP). Hodnota aktív ako aj pasív súhrnného celku verejnej správy bola 58 652 059 tis. eur (79,7 % HDP).

8) Zdôvodnenie výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie

Popis: Hrubý dlh verejnej správy dosiahol podľa aprílovej notifikácie Eurostatu ku koncu roka 2013 úroveň 55,4 % HDP a následne klesol podľa októbrovej notifikácie na 54,6 % HDP. Prekročenie hranice 55 % HDP súviselo najmä so štatistickým zaznamenaním úveru Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov do maastrichtského dlhu. Na pokles dlhu vplýva najmä zavedenie novej metodiky národných účtov ESA2010. K poklesu dlhu dopomáha aj oživenie rastu. Vzhľadom na pokračujúcu konsolidáciu sa od roku 2016 predpokladá prvýkrát primárny prebytok verejných rozpočtov.

9) Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2013

Popis: V roku 2013 pokračoval trend nárastu výdavkov na výskum a vývoj. Pokiaľ v roku 2010 predstavovali výdavky 0,63 % HDP, v roku 2011- 0,68 % a 2012- 0,82 % HDP, výdavky na rok 2013 dosiahli hodnotu 0,85 % HDP. V roku 2013 predstavovali výdavky zo štátneho rozpočtu do výskumu a štátneho rozpočtu do výskumu a vývoja sumu  237 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards