Vláda schválila na náš účet: 137. a 138. rokovanie

Na prvých decembrových rokovaniach vlády sa riešila hlavne situácia materských škôl na Slovensku a tiež slovenská armáda. Vzhľadom k tomu, že počet detí, ktoré neboli prijaté do materských škôl, sa v roku 2013 priblížil k počtu 10 tisíc, rozhodlo sa Ministerstvo školstva vynaložiť ďalších 10 miliónov eur na zvýšenie doterajších kapacít. Do Afganistanu vyšleme ďalšie slovenské jednotky, čo zaťaží najbližšie roky verejné financie každoročne sumou 10 miliónov eur.

Vláda schválila na náš účet: 137. a 138. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Stratégia budovania Značky kvality SK

Popis: Cieľom stratégie je hlavne zvýšiť predaj slovenských výrobkov prostredníctvom zvýšenia znalosti Značky kvality SK, zvýšením jej dôveryhodnosti, zvýšením povedomia spotrebiteľov o kvalite a označovaní pôvodu potravín.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 111 114 eur, v rokoch 2016 a 2017 každoročne vo výške 123 460 eur.

2) Analýza situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť

Popis: V materských školách chýba približne 24 500 miest potrebných pre dosiahnutie 95 % zaškolenosti detí vo veku 3 až 5 rokov. Podľa rezortu školstva počet nevybavených žiadostí o prijatie do materských škôl sa zvýšil z 1679 v roku 2004 na 9682 v roku 2013. Ministerstvo školstva plánuje investovať 10 miliónov eur na zvýšenie kapacity materských škôl.

3) Návrh na uzatvorenie Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Popis: Vyšehradský patentový inštitút sa zriaďuje ako medzivládna organizácia krajín V4. Návrh bude implementovať Úrad priemyselného vlastníctva SR. Každý štát, ktorý pristúpi k dohode musí zaplatiť počiatočný príspevok, ktorého výšku určí správna rada.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015  vo výške 19 048 eur, v roku 2016 vo výške 13 604 eur a v roku 2017 vo výške 11 596 eur.

4) Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v SR

Popis: Aktualizovaný program je prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva. Implementáciou troch národných programov do už fungujúceho Národného programu podpory zdravia môže vzniknúť úspora finančných prostriedkov. Takisto realizácia niektorých aktivít navrhovaných v materiáli si môže vyžiadať finančné prostriedky z rozpočtu verejnej správy.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.

5) Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE)

Popis: Návrh má vplyv na rozpočet verejnej správy menovite vo výdavkoch na diéty, ubytovanie a pracovné obedy/večere. Úhrada uvedených výdavkov sa realizuje z finančných prostriedkov Úradu jadrového dozoru SR.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 11 855 eur a v roku 2015 vo výške 27 945 eur.

6) Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie ResoluteSupport v Afganistane

Popis: SR sa plánuje podieľať na operácii počtom do 66 príslušníkov ozbrojených síl SR, príspevkom do ROLE 1&2, príspevkom do národného podporného prvku a spojovacích spôsobilostí modulu nasaditeľných komunikačných a informačných systémov DCM-C.

Vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 10 379 093 eur, v roku 2016 vo výške 10 819 759 eur a v roku 2017 vo výške 10 917 313 eur.

7) Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počty hlavných druhov zbraňových systémov a bojovej techniky sú v súlade s potrebami zabezpečenia obrany SR ako aj v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná

Popis: Cieľom materiálu je schválenie celkových početných stavov vojakov a zamestnancov v súlade s potrebami zabezpečenia obrany SR ako aj v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky ozbrojených síl a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31.12.2015. Plánovaný je nákup viacúčelových taktických vozidiel a ručných zbrani pre novo vzniknutý 23. motorizovaný prápor ozbrojených síl.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 2 950 000 eur.

8) Organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2015

Popis: Finančné prostriedky potrebné na krytie výdavkov spojených s prípravou referenda, vykonaním a zisťovaním výsledkov hlasovania nie sú zohľadnené v rozpočte na rok 2015 v príslušných rozpočtových kapitolách, výdavky sa predpokladajú vo výške 6 332 000 eur.

9) Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a SR na financovanie projektov z oblasti bytovej a vzdelávacej infraštruktúry

Popis: Materiál obsahuje návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere v sume 150 mil. eur medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a SR na financovanie projektov z oblasti bytovej a vzdelávacej infraštruktúry.

Dopad na rozpočet verejnej správy sa neočakáva žiadny, resp. potenciálne pozitívny, ktorý bude dodatočne kvantifikovaný v čase čerpania úveru a bude zohľadňovať príslušné limity dlhovej brzdy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards