Vláda schválila na náš účet: 139. rokovanie

Na poslednom rokovaní pred Vianocami si vláda spomenula na štátnych zamestnancov. Ich plat sa v priebehu budúceho roka zvýši o 2,5 %. Vláda schválila aj limity pri kúpe áut pre štátnych zamestnancov. Od nového roka sa tak  nebude môcť obstarať automobil drahší než 48 000 eur.

Vláda schválila na náš účet: 139. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2012 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2012

Popis: Podľa účtovného výkazu ziskov a strát dosiahol fond kladný hospodársky výsledok za rok 2012 v objeme + 10 101 172 eur. Hospodársky výsledok Slovenského pozemkového fondu za rok 2012 sa navrhuje prerozdeliť nasledovne:

a) 2 200 000 eur účelovo vyčleniť pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
b) 7 901 172 eur previesť do rezervného fondu Slovenského pozemkového fondu.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  2 200 000 eur.

2) Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2013 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013

Popis: Podľa účtovného výkazu ziskov a strát dosiahol fond kladný hospodársky výsledok za rok 2013 v objeme + 10 614 782 eur. Hospodársky výsledok Slovenského pozemkového fondu za rok 2013 sa navrhuje  prerozdeliť nasledovne:

a) 2 000 000 eur účelovo vyčleniť pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
b) 8 614 782 eur previesť do Rezervného fondu Slovenského pozemkového fondu.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške  2 000 000 eur.

3) Návrh zákona o odpadoch a o zmene niektorých zákonov

Popis: Návrhom sa ruší Recyklačný fond a z toho vyplývajúce povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok. Vytvárajú sa podmienky pre vznik koordinačného centra, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov. Sprísňujú sa podmienky a kontrola výkupu kovového odpadu od fyzických osôb.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 63 492 199 eur, v roku 2016 vo výške 39 740 060 eur a v roku 2017 vo výške 43 230 729 eur.

4) Návrh na uzatvorenie Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou

Popis: Hlavným cieľom je zapojiť krajinu do vybraných programov Európskej vesmírnej agentúry a pripraviť ju na efektívne čerpanie financií. Finančné prostriedky investované vládou SR do spolupráce budú použité na financovanie kontraktov so slovenskými vedecko-výskumnými organizáciami a priemyselnými podnikmi, ktoré budú implementovať dohodnuté výskumné a vývojové programy.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v rokoch 2015 až 2019 celkovo v sume 7,25 mil. eur.

5) Návrh nariadenia vlády SR, o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami

Popis: Ustanovujú sa limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, ktoré sú určené výlučne na prepravu osôb. Na základe nariadenia príde k úspore verejných výdavkov.

6) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Popis: Podľa kolektívnej zmluvy sa platové tarify štátnych zamestnancov od 1.1.2015 zvýšia o 1,5 % a od 1.7.2015 o ďalšie 1 %.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 9,6 mil. eur a v ďalších rokoch vo výške 12 mil. eur.

7) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Popis: Podľa kolektívnej zmluvy sa od 1.1.2015 zvýši základná stupnica platových taríf, osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov a osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov o 1,5 % a od 1.7.2015 o ďalšie 1 %.  Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa od 1.1.2015 zvýšia o 5 %.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 100,6 mil. eur a v ďalších rokoch vo výške 110 mil. eur.

8) Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Popis: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR navrhuje použiť nečerpané finančné prostriedky vo výške 21 531 471 eur, uvoľnené rozpočtovými opatreniami v nadväznosti na ich viazanie v roku 2013, na financovanie prípravy projektov, ktoré budú  financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (2014-2020), a to na projekt D3 Čadca Bukov – Svrčinovec vo výške 5 328 544 eur a projekt D1 Budimír – Bidovce vo výške 16 202 927 eur.

9) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Popis: Podľa kolektívnej zmluvy sa od 1.1.2015 zvyšuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 1,5 % a od 1.7.2015 o ďalšie 1 %. V nadväznosti na uvedené sa rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne zvyšujú základné platy duchovných tých cirkví, ktoré požadujú finančný príspevok zo štátneho rozpočtu.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 520 679 eur, a v rokoch 2016 a 2017 vo výške 658 166 eur.

10) Návrh nariadenia vlády SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Popis: Podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa od 1.1.2015 zvyšuje stupnica platových taríf o 1,5 % a od 1.7.2015 o ďalšie 1 %, preto sa rovnako uplatní toto zvýšenie aj v prípade platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívy, v rokoch 2015 až 2017 vo výške 5,4 mil. eur.

11) Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach

Popis: Doteraz bolo uzavretých celkom 23 grantových dohôd a na ich financovanie bolo z fondu alokovaných 623 mil. eur z celkovej sumy 632 mil. eur. Čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov fondu k 31. 10. 2014 bolo vo výške 242 mil. eur.

12) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 30. novembru 2014 sumu 115,0 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards