Sociálne podniky a znevýhodnení uchádzači o prácu

Sociálne podniky majú byť podľa Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny nástrojom k znižovaniu nezamestnanosti
a zamestnávaniu znevýhodnených uchádzačov o prácu.

Sociálne podniky a znevýhodnení uchádzači o prácu

Preto je v platnosti od mája tohto roku nový Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
.

Zaujímavý je okruh definície znevýhodnených uchádzačov
o prácu, na ktorých získajú tzv. sociálne podniky prostriedky od štátu vo
výške asi 800 miliónov korún ročne (dnes prišiel
s touto témou aj denník SME
).

Podľa § 8 napríklad medzi takýchto uchádzačov o prácu patrí
aj

k) občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu
skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov
, z dôvodu ohrozenia
chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na
pracovisku podľa osobitného predpisu 13c) alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre
ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,

Ako sme sa už v spomínanom článku SME vyjadrili, nie je
nám jasné, prečo je občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia
pracovného pomeru z organizačných dôvodov, zaradený medzi znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie. Takýto občan má totiž už z definície nedávnu pracovnú
skúsenosť a preto aj pracovné návyky. Okrem toho dostane odstupné vo výške 2 až
3 násobku svojho príjmu.

Pochybné ale nie sú len tieto „detaily“, ale celá existencia
sociálnych podnikov. Myslíme si, že nie sú efektívnym nástrojom pri riešení
problému dlhodobej nezamestnanosti a na slovenskom trhu práce nemajú
miesto. „Sociálni podnikatelia“ podnikajú za peniaze ostatných podnikateľov.
Takáto dotačná schéma sama o sebe vytvára priestor pre korupciu a
zneužitie. Ľahko sa podniká za peniaze iných. Svojou existenciou vytvárajú
sociálne podniky konkurenciu zdravým podnikom a odčerpávajú zdroje, ktoré
mohli byť použité na výplaty v normálne fungujúcich podnikoch.

Ak chce vláda pomôcť, lepším riešením situácie nezamestnaných je plošné
znižovanie nákladov podnikateľov, napríklad znižovanie odvodov. Vďaka takémuto
opatreniu by si nezamestnaní (aj dlhodobo nezamestnaní) mohli nájsť pracovné
miesto na normálnom trhu práce a nemuseli by pracovať v umelo vytvorených
podnikoch s nálepkou sociálne.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards