Alternatívy k štátnemu sociálnemu systému

Zaujímavý článok popisujúci históriu dobrovoľného
poistenia v tzv. svojpomocných spolkoch pred koncom 19., resp., začiatkom
20. storočia, kedy sa začalo rozmáhať povinné štátom garantované (a zároveň
vynucované) sociálne zabezpečenie, prináša vo svojom článku Hynek Řihák.

Alternatívy k štátnemu sociálnemu systému

V prvej
časti článku
popisuje fungovanie tohto poistenia spolu s ďalšími
funkciami, ktoré svojpomocné spolky plnili, v Anglicku. Druhá časť článku sa
venuje nášmu regiónu – Rakúsko-Uhorsku a Československu.

Krátky úryvok:

„Velkou výhodou spolků
oproti dnešnímu státem nařízenému pojištění byla velká nabídka nejen různých
druhů spolků, ale i různých typů pojišťovacích programů. Jednotlivec si tak
mohl svobodně vybrat spolek a také si mohl vytvořit vlastní plán pojištění,
který jemu a jeho rodině nejlépe vyhovoval. Mohl si dle svého určit v jaké výši
si bude pojištění platit, a tím určit i výši případné podpory v nezaměstnanosti
nebo nemoci, dobu kdy půjde do důchodu atd. Vedle zmíněné podpory a důchodů
však spolky poskytovaly i další druhy podpor. Například dle J.Chodese spolky ve
Velké Británii také vyplácely vdovské a sirotčí důchody, mateřské dávky,
proplácely cestovní náklady spojené s hledáním práce atd. Dle téhož autora
nejčastěji vyplacenými podporami byly penze a mateřské dávky.“

Poznanie schopnosti ľudí dobrovoľne organizovať
a podieľať sa na efektívnych solidárnych poistných schémach by mala byť
braná do úvahy pri reforme sociálneho systému, ktorej sa nielen na Slovensku
z dôvodu rastúcich nákladov (viď deficity starobného poistenia Sociálnej
poisťovne) skôr či neskôr nevyhneme.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards