Čaká nás priama európska daň?

Podľa dokumentu, ktorý unikol
z dielne Európskej komisie
a ktorý má byť oficiálne predstavený až
koncom roka, áno. Návrh počíta s tým, že rozpočet únie by mal byť
financovaný priamymi daňami a nie, tak ako v súčasnosti, príspevkami jednotlivých
krajín podľa ich HDP.

Čaká nás priama európska daň?

Dokument s názvom Reformný
program pre globálnu Európu s podtitulom Reformou rozpočtu k zmene Európy

počíta s tým, že príjmy rozpočtu EÚ by mali pochádzať napríklad nielen
z daní právnických osôb, ale aj z daní z komunikačných služieb,
letov, finančných transakcií alebo z emisií CO2, ktoré by mali byť navyše
harmonizované a „cez hraničné“ (čím sa myslí, že sa začne potierať charakter
„národných“ príspevkov do rozpočtu a nahliadanie na príspevky cez
„čistých“ príjemcov alebo prispievateľov).

Po vzletnom úvode o tom, ako hlboko zasiahla kríza
Európu a ako stojíme pred potrebou konať spoločne a premeniť výzvy na
príležitosti z pera predsedu Európskej komisie Joseho Barrosa sa dozvedáme, že
kríza len zvýraznila dôležitosť úlohy, ktorú zohrávajú politici a že
komisia je pripravená na zásadnú zmenu rozpočtu EÚ. Tá je dôležitá podľa správy
aj kvôli problémom, do ktorých sa dostávajú verejné financie jednotlivých
krajín.

Návrh počíta so zmenou priorít – menej prostriedkov pôjde na
poľnohospodárstvo (Spoločná poľnohospodárska politika sa bude dotovať viac
z národných rozpočtov a únia povolí priame národné platby
poľnohospodárom), viac na oblasti s vyššou pridanou hodnotou – energetika,
smerovanie k vzdelanostnej spoločnosti a službám.

Konzultácia so širokým spektrom expertov odhalila, že
vodiacim princípom by mala byť solidarita a rovnosť, vyššia pridaná hodnota,
transparentnosť a jednoduchosť, rovnako ako aj zdravý a efektívny
manažment. Viac zdrojov by malo smerovať do konkurencieschopnosti
a inovácií, boja proti klimatickým zmenám a energetickej bezpečnosti.

Reforma rozpočtu EÚ má podľa materiálu sledovať 5 princípov:

1. Rozpočet sa musí zameriavať na aktivity, ktoré
generujú vyššiu pridaná hodnotu

2. Zameranie na kľúčové priority (udržateľný rast
a pracovné miesta, manažment udržateľnosti zdrojov, obmedzovanie CO2,
ambiciózne presadzovanie európskych záujmov mimo EÚ)

3. Väčšia flexibilita a zodpovednosť

4. Jednoduchosť a efektivita dodávania
prostriedkov

5. Férovosť prístupu (čo znamená zrušenie všetkých
výnimiek a dohôd, ktoré boli garantované predchádzajúcimi zmluvami, napr. Veľká Británia bude
musieť zaplatiť
4 miliardy libier, ktoré doteraz nemusela vďaka
vyjednávaniam premiérky Thatcherovej spred 25 rokov...)

Financovanie rozpočtu by sa malo zakladať na štyroch
hlavných elementoch:

1. Zjednodušenie národných príspevkov

2. Progresívny rozvoj  vlastného financovania (nahradenie príspevku
členských krajín podľa HDP príjmami prispievajúcimi k efektivite napĺňania
politík EÚ. Tie by mali mať harmonizovanú bázu). Do úvahy pripadali
v minulosti napríklad príspevky z DPH, daní z energií, alebo
z dlhodobejšieho horizontu aj z príjmov právnických osôb.
V súvislosti s cieľmi únie sa teraz spomínajú aj ďalšie možné zdroje:
poplatky z komunikácie (sms), finančných transakcií, leteckých služieb
(tzv. odletová daň alebo daň z leteckého benzínu), príjmy z aukcií
skleníkových plynov

3. Vymazanie všetkých výnimiek niektorých krajín
(napr. Veľká Británia)

4. Tzv. „balíkový“ prístup, prelinkovanie príjmovej
strany a výdavkov, najmä po zrušení výnimiek a zavedení nových
vlastných zdrojov financovania.

Bude zaujímavé sledovať, ako sa tento návrh uchytí
najmä vo svetle záujmov niektorých silných krajín, napríklad Francúzska,
ktoré už teraz kritizuje
prístup okresávania príspevkov poľnohospodárom. Cesta,
na ktorú Európska únia Lisabonskou zmluvou nastupuje, bude možno
priamočiarejšia ako si mnohí mysleli.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards