Novela Zákonníka práce po česky

Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR pripravilo na diskusiu podklady pre
pripravovanú novelu Zákonníka práce. Nejedná sa priamo o návrh novely, ale
o variantné znenie oblastí, ktoré by mali podliehať úpravám. Na základe
článku zverejneného 15.12. 2010 v Lidových
novinách
vyberám zaujímavosti, ktoré stoja za kopírovanie, prípadne
upozorňujú na paradoxy pracovnej legislatívy.

Novela Zákonníka práce po česky

-         
Neobmedzená doba určitá – návrh zmien síce obmedzuje reťazenie pomerov na
max. dvojnásobok, ale zároveň nelimituje dĺžku trvania doby určitej (na
Slovensku je povolené max. dvakrát predĺžiť pomer počas dvoch rokov, pomer na
dobu určitú môže byť max. dvojročný). Zrušenie obmedzenia na dĺžku pomeru na
dobu určitú nebude pritom predstavovať  významnú zmenu, na koľko s rastúcim časom
sa rozdiely medzi dobou určitou a neurčitou stierajú. Avšak v prípade
schválenia dôjde k odstráneniu zbytočnej regulácie, ktorá limitovala
vybrané pracovné pomery, napr. obsadenie pracovného miesta dočasne uvoľneného
kvôli materskej dovolenke predchádzajúcej zamestnankyne. Takáto zmena by iste
prospela aj slovenskému ZP

-         
Zavedenie pojmu kľúčový zamestnanec – návrh zavádza tretí druh zamestnanca, ktorý by
mal mať osobitnú úpravu v zákone; na rozdiel od vedúceho zamestnanca
„kľúčový“ nemusí mať pod sebou podriadených. Tento návrh je dôsledkom celkovej
koncepcie zákonníka práce v našich krajoch, ktorý je písaný podľa hesla
„rovnaké práva pre všetkých“. V praxi však inak treba pristupovať
k ľuďom so schopnosťou riadiť, a inak k ľuďom so schopnosťou
riadiť stroj. Aj český zákonodarca tak ide skôr cestou opravovania legislatívy,
ktorá vznikla v minulom storočí, a nie cestou písania modernej
legislatívy, ktorá by zohľadňovala nové podmienky na trhu práce
a nepredstavovala by prekážky tvorbe pracovných miest

-         
Spoločným znakom navrhovaných úprav by malo byť
zjednodušenia zákonníka, aby bol zrozumiteľný bežným ľuďom
. Chvályhodná myšlienka, o ktorú by sa mal
snažiť každý zákonodarca, ale obávam sa, že výsledok nebude príliš rukolapný.
Žijeme v dobe pozitívneho práva, kde realita „vzniká“ až po jej
kodifikácii a nie naopak,  kde EÚ
udeľuje pokuty aj za nezavedenie legislatívy, ktorá nemá
čo upravovať.
 Aj preto
máme zákonník práce, pritom zmluvné vzťahy v dostatočnej šírke upravuje
občiansky zákonník. Slobodnej dohode dvoch strán jednoducho „dnešná doba
nepraje“

Česká vláda zjavne nechystá revolúciu v pracovnom
práve, ale iste je chvályhodné aspoň zámer viesť odbornú diskusiu
o vybraných témach, a neponechávať ju len na tripartitu, ktorá je
skôr priestorom na obchodovanie, kde sedmy a esá kontroluje vláda. Snáď to
prinesie svoje plody.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards