Kto všetko môže tvoriť nové eurá?

Pred
pár dňami si Tyler
Durden na Zerohedge
všimol veľmi zaujímavý článok na Irish
Independent
, kde hovorca Írskej centrálnej banky pripúšťa, že Íri problém
unikajúcich vkladov z ich komerčných bánk neriešia len pôžičkami z ECB,
ale ich centrálna banka samostatne tlačí nové eurá (s upovedomením ECB), ktoré
posiela do komerčných bánk.

Kto všetko môže tvoriť nové eurá?

Pôžička sa potom objaví
v súvahe lokálnej centrálnej banky ako „ostatné aktíva“. Íri tak získali
eurá bez nutnosti požičať si ich na súkromnom trhu alebo od ECB a to na
úkor nás všetkých, ktorí euro používame (o koľko narástlo množstvo eur
v obehu, o toľko klesla kúpna sila každého eura).

Objem tvorby rezervnej
meny írskou centrálnou bankou údajne dosiahol
51mld. Eur
, čo je viac ako 30%  írskeho hrubého domáceho produktu. Ak ho dáme
do slovenského kontextu, je to ekvivalent toho, keby NBS samostatne vytlačila
20 mld. Eur - viac ako 13
násobok deficitu Sociálnej poisťovne
.

Jedná sa teda o pomerne
zásadný fakt o fungovaní eurozóny. Národné centrálne banky majú
k dispozícii možnosť  vytvoriť  nové eurá, čo vyvoláva otázky ohľadom
schopnosti ECB v budúcnosti ustrážiť tvorbu nových peňazí v prípade výskytu
čiernej labute,
kritickej situácie vyvolanej napríklad vystupňovaním dlhovej krízy
s následným krachom niektorých veľkých európskych bánk. Možnosť
samostatnej emisie rezervných  peňazí 
získali národné centrálne banky čiastočne späť v rámci  tzv. Emergency Liquidity Assistance  programu, o ktorom sa môžeme dočítať
napríklad v mesačnom bulletine ECB z februára 2007 (str.
81)
:

Jedným zo špecifických nástrojov dostupných centrálnym bankám
v krízovej situácii je núdzové poskytovanie likvidity (emergency liquidity
assistance-ELA) jednotlivým úverovým inštitúciám oproti primeranému kolaterálu.
Vo všeobecnosti tento nástroj pozostáva z poskytovania podpory likvidity
za výnimočných okolností dočasne nelikvidným úverovým inštitúciám, ktoré nemôžu
získať likviditu buď prostredníctvom trhu alebo účasti v operáciách
menovej politiky. Toto výnimočné a dočasné poskytnutie likvidity by malo
rešpektovať zákaz monetárneho financovania obsiahnuté v Zmluve
o založení Európskeho spoločenstva a súvisiace nariadenie Rady .
Avšak úverová inštitúcia nemôže počítať s automatickým prístupom
k likvidite centrálnej banky. Ako funkcia centrálneho bankovníctva -
núdzové poskytnutie likvidity - ELA je na zvážení národnej centrálnej banky,
ktorá rozhodne o relevantných faktoroch, ktoré môžu odôvodniť prístup
k tejto pôžičke poslednej inštancie. Konkrétne môže byť poskytnutie ELA
odôvodnené ako prevencia alebo zníženie potenciálnych systémových vplyvov na
finančné inštitúcie, vrátane dôsledkov na trhovú infraštruktúru ako aj narušenia
platobných a zúčtovacích systémov. Podpora centrálnej banky vo forme
likvidity by nemala byť chápaná ako primárny spôsob manažmentu finančných kríz,
pretože je obmedzená na dočasné poskytovanie likvidity za veľmi výnimočných
okolností. Preto ak aj napriek preventívnym opatreniam dôjde ku kríze finančnej
inštitúcie, riešenie v rámci súkromného sektora je vhodnejšie, pokiaľ je
to možné. Ak sú takéto riešenia v rámci súkromného sektora považované za
nedostatočné alebo nemožné, malo by dôjsť k zváženiu zapojenia príslušných
častí finančnej bezpečnostnej siete, ako sú špecifické nástroje finančného
dohľadu, využitie schém poistenia vkladov a nakoniec aj postupná
eliminácia príslušnej inštitúcie
.

Pre držiteľov eur bude zaujímavé sledovať objemy
novovzniknutých ELA eur v tejto šedej zóne európskej monetárnej politiky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards