Zhrnuté a podčiarknuté. Toto vám prevetrá peňaženky

Hoci sa dá konsolidácia spraviť aj cez šetrenie, vláda sa rozhodla zvoliť cestu vyšších daní. Udržať tempo s takmer dvoma desiatkami príjmových opatrení novej vlády je náročná úloha, keďže kompletný zoznam dosiaľ chýbal. Preto sme pre vás pripravili kompletný prehľad konsolidačných opatrení vlády, ktoré sú v rôznom štádiu prípravy. V druhej časti nájdete najzaujímavejšie body z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ktoré pre podnikateľov budú predstavovať značné zmeny.

Zhrnuté a podčiarknuté. Toto vám prevetrá peňaženky

1. Zvýšenie dane z príjmu právnických osôb z 19% na 23%. Očakávaný výnos 366 miliónov EUR.

2. Mimoriadny bankový odvod 50 miliónov EUR v tomto roku. (Niektoré média tvrdia, že na tomto odvode sa majú podieľať aj regulované podniky, popri ich vlastnom špeciálnom odvode).

3. Rozšírenie bázy na výpočet bankového odvodu 0,4% aj na vklady domácností. Očakávaný výnos 25 miliónov EUR v roku 2012 a 100 miliónov EUR v roku 2013.

4. Mimoriadny odvod pre regulované podniky v podobe 4,2% z hospodárskeho výsledku, odhadovaný výnos vo výške 100 miliónov pre rok 2012 aj 2013. Podniky, ktoré budú platiť osobitný odvod, musia mať hospodársky výsledok minimálne tri milióny eur a minimálne 51 percent ich aktivít musí byť orientovaných do oblastí regulovaných činností.

5. Zvýšenie všetkých maximálnych vymeriavacích základov na päťnásobok priemernej mzdy. Očakávané výnosy ešte nie sú zverejnené.

6. Zavedenie progresívnej dane pre fyzické osoby so sadzbou 25% pri prekonaní určitej príjmovej hranice, (pravdepodobne 2750 euro alebo 3000 euro), výnos neznámy

7. Dodatočná daň z nehnuteľností, presná forma neznáma, pravdepodobná možnosť ráta s odpočítateľnou položkou 100 000 euro, a výnosom 150 miliónov euro, sadzba by sa potom pohybovala okolo 0,3-0,4% z hodnoty nad 100 000 euro.

8. Daň z dividend, najčastejšie sa spomína návrh 10%, objavilo sa aj 20%, výnos neznámy.

9. Zavedenie dane na víno, zvýšenie spotrebných daní z liehu a tabaku . Konkrétne sadzby nie sú známe, ani vládne odhady výnosov. Štúdia IFP z novembra 2011 navrhla pri pive zvýšiť spotrebná daň z 1,65 na 1,85 eura za hektoliter, pri liehu z 1080 na 1121 eur za hektoliter 100-% liehu a za víno novú daň 33,75 eura za hektoliter. Výnos by dosiahol 35 miliónov euro. Podľa štúdie Horvátha a Ódora z februára 2012 je pri dani na alkohol dodatočný priestor na výnos 23 miliónov euro.

10. Registračná daň na automobily. Vládne odhady sadzieb ani výnosov nie sú zverejnené, štúdia Ódora a Horvátha odhadla priestor na výnos 24 miliónov euro.

11. Zvýšenie minimálneho VZ pre živnostníkov na 50% priemernej mzdy, alebo 1,2 násobok minimálnej mzdy. Možný príjem pre SP 36 miliónov euro.

12. Zvýšenie VZ pre odvody na úroveň daňového základu (dnes je VZ pre sociálne odvody polovičný, VZ pre zdravotné sa delí koeficientom 2,14).

13. Obmedzenie paušálnych výdavkov stropom (pravdepodobne 3600 euro alebo 2400 euro). Odhad Horvátha a Ódora vraví o 35 miliónovom príjme (verzia so stropom 2400 euro).

14. Platenie všetkých odvodov už v prvom roku živnosti.

15. Zmena pomeru odvodov dôchodkového poistenia, do II. piliera pôjde 3-5%, možnosť dobrovoľných doplatkov.

16. Zrušenie práce na dohodu, okrem študentov a dôchodcov.

17. Odvody pri práci na dohodu sa budú platiť pri príjmoch vyšších ako životné minimum.

18. Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu (v roku 2013 o 8,74 eura).

19. Obmedzenie rodičovských dávok príjmovým stropom, Horváth a Ódor navrhujú zrušiť prídavky na dieťa a daňový bonus horným 40% domácností s výnosom 352 miliónov.

Diskutované dane z dedičstva a darovania pravdepodobne v blízkej dobe zavedené nebudú. V minulosti boli uplatňované progresívne sadzby 3-40% (dedičstvo) a 1-5% (darovanie).

Súčasťou opatrení je aj návrh Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý obsahuje množstvo zmien v oblasti obchodného, finančného a trestného práva. Vybrané body:

Účinnosť najneskôr od 1.10.2012

• Zavedenie povinnosti skladať finančnú zábezpeku rizikovými osobami pri registrácii DPH.
• Povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov DPH po dobu 12 mesiacov.
• Zníženie počtu štvrťročných platiteľov DPH (zníženie hranice obratu na povinné mesačné zdaňovacie obdobie).
• Spoločné a nerozdielne ručenie za daň (dvaja platitelia DPH v reťazci, pričom jeden daň do ŠR neodvedie a druhý si uplatňuje nárok na odpočet).
• Zavedenie povinností preukazovania intrakomunitárnych dodávok tovaru

Účinnosť najneskôr od 1.10.2013

• Analýza uskutočňovaných úhrad za tovary, služby  a iné formy platieb realizované daňovníkmi voči subjektom so sídlom podnikania v nespolupracujúcich,  resp. OFF SHORE jurisdikciách
• Zavedenie povinnosti správcu vkladu vložiť peňažné vklady spoločníkov s.r.o. do štátnej pokladne
• Zavedenie právnej zodpovednosti právnických osôb
• Zavedenie povinnosti bezhotovostnej platby v obchodnom styku nad určitý limit (10 tis. eur)

Účinnosť najneskôr od 1.10.2014

• Zavedenie ratingu  daňových subjektov a povinné uvádzanie stupňa ratingu na daňových dokladoch
• Zriadenie  insolvenčného registra
• Právny základ pre rozlíšenie dvoch typov s.r.o. – s povinným základným imaním presahujúcim určitú sumu (napr. 15 tis. eur) a so základným imaním 1 euro ale sprísnenými podmienkami.

Viaceré z opatrení majú už konkrétnu legislatívnu podobu. Nájdete ju tu na stránkach tripartity:

Bankový odvod
Účet za euro
Odvod regulovaných podnikov
Akčný plán boja proti daňovým podvodom

Vyšlo dňa 31.5. 2012 na blogu eTrend.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards