Stabilita lepšia ako znižovanie?

Ministerstvo hospodárstva vydalo
správu o stave podnikateľského prostredia
na Slovensku s návrhmi na jeho
zlepšenie. Podnikatelia i odborníci
poukazujú na negatívny vplyv vysokých odvodov. Ministerstvo je však iného
názoru.

Stabilita lepšia ako znižovanie?

Zvolilo zahmlievaciu stratégiu, podľa ktorej sa zmenili
najvážnejšie problémy podnikateľov a vysoké odvody kamufluje tým, že "Negatívne hodnotenie odvodových
sadzieb zo strany podnikateľského sektora prekonalo vnímanie aj takých
chronických problémov, akými sú nízka vymožiteľnosť práva, korupcia na úradoch
či časté zmeny zákonov."

A postoj ministerstva k vysokým odvodom? "V ďalšom období až po súčasnosť sa
sadzby poistného nemenili, čo možno považovať za pozitívne v zmysle
stabilizácie odvodového systému Slovenskej republiky."

Ak už ministerstvo nechce meniť výšku odvodov, môže zmeniť
výšku sadzieb jednotlivých odvodov a sprehľadniť celý odvodový systém,
charakteristický prebytkami niektorých fondov a krížovými dotáciami fondov
deficitných. Ministerstvá tiež zaujímajú postoj mŕtveho chrobáka aj
v otázke zavedenia superhrubej mzdy na výplatnú pásku, tak aby bol
zamestnanec informovaný o celkovej cene svojej práce a skutočným
odvodoch za jeho prácu do štátnej kasy.

Čo je na správe pozitívne, je reflexia nedostatkov vo
vlastných radoch:

„V oblasti zlepšenia
legislatívneho rámca ovplyvňujúceho podnikateľské prostredie sa podľa rezortu
hospodárstva v roku 2006 dosiahol len nepatrný pokrok. Neprehľadnosť a časté
zmeny právnych noriem je pritom podľa ministerstva možné odstrániť iba
aplikáciou systémových opatrení, ako posudzovanie vplyvov predpisov na
podnikateľské prostredie a konzultácie s podnikateľskou sférou už v procese ich
návrhu a prípravy. "Napriek vynaloženému úsiliu a vypracovaniu jednotných
metodík na posudzovanie vplyvov rezortmi hospodárstva, financií, ministerstva práce
a sociálnych vecí a ministerstva životného prostredia, sa v roku 2006
nepodarilo vypracovať a zaviesť sumárnu metodiku posudzovania vplyvov
predpisov,"
priznáva
ministerstvo hospodárstva
.

To je presne to, čo aj INESS vyčíta ministerstvám pri predkladaní
legislatívnych návrhov –absencia dôveryhodných analýz a predpokladaných
dopadov na hospodárstvo (pozri
napr. tu
).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards