Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory

INESS zverejnil novú štúdiu s názvom Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory.

Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory

Na základe zavedenia testovania príjmov poberateľov je možné vo výdavkoch na prídavok na dieťa ušetriť 110 mil. eur ročne bez toho, aby boli z poberania prídavkov vylúčené rodiny s priemernými a nízkymi príjmami. Zvyšovaním adresnosti a účelnosti poskytovaných dávok v tejto oblasti, ktorá ročne prerozdeľuje viac ako 1 000 mil. eur, by bolo možné dosiahnuť úspory vo výške takmer 300 mil. eur.

Autori štúdie pri stanovovaní príjmovej hranice poberania prídavku na dieťa vychádzali zo skúseností v zahraničí, predovšetkým v nám kultúrne a ekonomicky blízkej Českej republike, kde adresnosť poskytovania tejto dávky umožnila dosiahnuť 40% úspory vo výdavkoch na tento účel pri súčasnom zachovaní solidárnej funkcie týchto výdavkov. Na rozdiel od súčasného zvyšovania daní a odvodov, zvyšovanie adresnosti poskytovaných dávok sa nedotkne nezamestnaných, občanov s nízkymi príjmami, či dôchodcov. 110 mil. eur ušetrených na neefektívne poskytovaných prídavkoch na dieťa je suma porovnateľná so 123 mil. eur, ktoré chce štát získať zavedením sociálnych odvodov na dohody. Zvyšovanie adresnosti dávok nebude mať na rozdiel od zvyšovania daní negatívny vplyv na tvorbu pracovných miest.

Táto štúdia je príspevkom do diskusie o možnostiach konsolidácie verejných rozpočtov na výdavkovej strane, ktorá je v súčasnosti hlboko v tieni zvyšovania daní a odvodov. Po štyroch rokoch zmrazovania platov štátnych zamestnancov a prevádzkových nákladov nie je možné dosiahnuť dostatočne vysoké úspory vo výdavkoch, navyše tieto plošné opatrenia časom vedú nevyhnutne k znižovaniu kvality verejných služieb. Ďalšia konsolidácia výdavkov verejných rozpočtov vyžaduje reformné úsilie a štrukturálne zmeny hlavne na strane dávok, transferov a dotácií. K budúcemu rastu podielu výdavkových úsporných opatrení na celkovej konsolidácii sa hlási aj súčasná vláda.

Štúdia nadväzuje na Analýzu sociálneho systému SR a Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR, ktoré INESS publikoval v roku 2006 a jej cieľom je predstaviť konkrétne návrhy, ktoré znížia záťaž verejných rozpočtov, ale súčasne zachovajú solidárnu podporu nízkopríjmových skupín. Návrhy popísané v prvej časti štúdie boli formulované s ohľadom na súčasný spoločenský diškurz. Zachovávajú štruktúru rodinnej politiky, pričom autori sú si vedomí, že rodinná politika ako celok čelí viacerým fundamentálnym problémom. Tieto sú predmetom diskusie, ktorá tvorí druhú časť štúdie. Tretia časť štúdie obsahuje kompletný prehľad viac ako 100 dávok sociálneho systému na Slovensku.

Štúdia je súčasťou dlhodobého projektu Zoči –voči deficitom, ktorého cieľom je prinášať konkrétne návrhy na znižovanie deficitu verejnej správy. Je ju možné tiež zakúpiť v papierovej podobe v kancelárii INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards