Vláda schválila na náš účet: 56 rokovanie

Po týždni sa naša vláda opäť zišla na ďalšom rokovaní.

Vláda schválila na náš účet: 56 rokovanie

Prerokovala desiatky materiálov a medzi nimi schválila aj bod, v ktorom súhlasí s poskytnutím finančnej pomoci Cypru prostredníctvom ESM. Riziká, ktoré z tohto schválenia pre rozpočet v prípade neschopnosti Cypru splácať svoje záväzky vyplývajú, ale vyčíslené nie sú. Zaujímavé však boli aj tieto materiály:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky - nové znenie

Popis: Návrhom zákona sa umožňuje poskytnúť dotáciu Vojenským lesom a majetkom SR – štátny podnik na úhradu zvýšených nákladov na hospodárenie v lesoch z dôvodu výcviku ozbrojených síl v daných územiach. Celkovo sa ráta v rokoch 2013 až 2016 každoročne s výdavkami vo výške 450 000 Eur.

2) Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Popis: V rámci návrhu sa realizujú zámery a ciele vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 a z programu ESO. Ruší sa spolu 248 miestnych orgánov štátnej správy, z toho 40 s právnym postavením rozpočtovej organizácie. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2013 by sa mala dosiahnuť úspora verejných výdavkov vo výške 2 628 726 Eur a v rokoch 2014 až 2016 každoročne vo výške 11 558 166 Eur.

Ak by ste sa chceli dozvedieť o ďalších reformných plánoch našich vládnych predstaviteľov, odporúčame Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013. Problém však nastane vtedy, keď sa pozrieme na predpokladaný vývoj ukazovateľov verejných financií, ktorý nájdeme v schválenom v Programe stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016.

V programe sa ocitli aj tieto návrhy:

3) Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 396)

Popis: Jedná sa o odstránenie vekovej hranice, ktorú ustanovuje terajšie legislatívne znenie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Upravuje sa nárok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sprievodcu za určitých podmienok a zužuje sa okruh oprávnených osôb v prípade detí len na tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. Vzhľadom na počet dotknutých osôb bude mať tento návrh zanedbateľný negatívny dopad na rozpočet verejnej správy.

4) Návrh realizácie II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike

Popis: Cieľom je dosiahnutie pripravenosti na riešenie takých udalostí, ktoré môžu spôsobiť medzinárodné šírenie chorôb na medzinárodnom Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, na cestnom a železničnom priechode na hranici s Ukrajinou (Schengen). Výdavky budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol, celkový negatívny dopad na rozpočet verejnej správy bude v roku 2014 vo výške 1 477 250 Eur, v roku 2015 vo výške 771 150 Eur a v roku  2016 vo výške 488 000 Eur.

5) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis: Ide o vytvorenie mechanizmu uhradenia nákladov za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Pacientom bude uhradená rovnaká suma, ktorá by bola uhradená za rovnaký druh zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje pacientovi bez predchádzajúceho súhlasu príslušnej inštitúcie pacienta v príslušnom štáte a následne po úhrade nákladov za jej poskytnutie pacientom, si možno žiadať ich preplatenie v príslušnom štáte.

Celkový negatívny dopad na rozpočet verejnej správy bude v roku 2013 vo výške 9 705 000 Eur, v roku 2014 vo výške 78 987 000 Eur, v roku 2015 vo výške 99 309 000 Eur a v roku  2016 vo výške 103 538 000 Eur.

6) Návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkoch a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Návrh počíta s tým, že vlastníctvo a udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov budú presunuté zo Správy štátnych hmotných rezerv SR na novovytvorenú právnickú osobu, Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Predpokladá sa, že jednorazový nákup núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v sume približne 480 mil. Eur v roku 2013 agentúrou bude financovaný úverom.

7) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 31. marcu 2013 sumu 55,6 mil. Eur. Objem pohľadávok zaznamenal oproti koncu roka 2012 nárast 6,9 mil. Eur.

Toto boli najpodstatnejšie body 56. rokovania vlády. Aby sme však nikomu nekrivdili, nesmieme zabudnúť na nášho premiéra, ktorý je športovo založený a preto chce aj naďalej podporovať výstavbu ihrísk po Slovensku. Dotácií do športu totiž nikdy nie je dosť.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards