Vláda schválila na náš účet: 57. rokovanie

Prinášame vám pravidelný súhrn z vládneho rokovania, tento raz z plodného rokovania dňa 30.4.2013.

Vláda schválila na náš účet: 57. rokovanie

Verejné financie

1) Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie originálnych kompetencií územnej samosprávy pre obce a VÚC pre oblasť regionálneho školstva – 2. štvrťrok

Popis: Jedná sa o uvoľnenie prostriedkov pre VÚC a obce na 5 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a na zvýšenie platu pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných platov, a to vo výške jednej štvrtiny celoročne predpokladaného objemu.
Zo sumy 4 585 997 eur smeruje pre VUC 361 157 eur a pre obce a mestá 4 224 840 eur. Prostriedky pre VÚC a obce budú uvoľnené z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Iné

1) Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2012

Popis: Informácia sa zaoberá vývojom dlhu v štyroch kategóriách subjektov:
1.V príspevkových organizáciách v pôsobnosti MZ SR
2.V zdravotníckych zariadeniach, ktoré boli transformované na akciové spoločnosti
3.V zdravotníckych zariadeniach delimitovaných na obce a vyššie územné celky  a transformovaných na neziskové organizácie
4.V zdravotných poisťovniach

Záväzky po lehote splatnosti vytvárajú najmä zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR a zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na neziskové organizácie. V roku 2012 bol vykázaný medziročný nárast  dlhu v rezorte zdravotníctva prostredníctvom rastu záväzkov po lehote splatnosti o 62,79 mil. .
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR majú stav záväzkov po lehote splatnosti  k 31. 12. 2012 kumulatívne vo výške 141,75 mil. eur. Stav záväzkov v lehote splatnosti v tejto kategórii zdravotníckych zariadení je vo výške 178,04 mil. eur.

Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti nevykazujú takmer žiadne záväzky po lehote splatnosti ( 0,14 mil. eur). Záväzky v lehote splatnosti sú v celkovej výške 70,51 mil. eur.
Zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a VÚC a zdravotnícke zariadenia transformované na neziskové organizácie majú záväzky po lehote splatnosti vo výške 71,40 mil. eur. Výška záväzkov v lehote splatnosti je pre túto kategóriu zariadení 95,76 mil. eur.

Zdravotné poisťovne dosiahli k 31. 12. 2012 celkové príjmy vo výške 4 043 mil. eur. Výdavky zdravotných poisťovní v roku 2012 dosiahli  3 737 mil. eur. Zdravotné poisťovne neevidujú záväzky po lehote splatnosti. K 31. 12. 2012 evidovali celkové záväzky vo výške 705,29 mil. eur.

2) Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2012

Popis: Pohľadávky Sociálnej poisťovne evidované na účte 316 - Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, na dávkach         a náhradách škody neuhradených Sociálnej poisťovni tretími osobami, pokutách a penále k 31.12.2012 dosiahli výšku 595 319 519,66 eur. Vo výnosovej oblasti v rámci zdaňovanej časti vykazuje tržby z predaja služieb v sume 82 689,03 eur a výnosy z prenájmu majetku v sume 210 165,44 eur. Príjmy Sociálnej poisťovne v roku 2012 predstavovali 6 407 850 tis. eur. Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v roku 2012 predstavovali celkom 6 433 093 tis. eur.

3) Správa o plnení projektu Infovek za rok 2012

Popis: Projekt Infovek 2 predpokladal zabezpečiť pre školy na nasledujúcich 5 rokov služby: pripojenie škôl na internet, služby virtuálnej privátnej siete s garantovanou bezpečnosťou internej komunikácie, zabezpečeným a monitorovaným prístupom na internet pre všetky typy pripojenia škôl na internet, zabezpečené a centrálne spravované sieťové prostredie na školách, ktoré malo spočívať v budovaní WiFi pokrytia škôl. K 31. 12. 2012 využívalo službu internetového pripojenia 2 981 škôl, z toho 54 škôl využívalo službu wifi s pripojením prostredníctvom siete SANET. Satelitným pripojením bolo zabezpečených 62 škôl.
Celková cena riešenia sa znížila na 28 630 868,40 eur s DPH na obdobie rokov 2010 až 2015.

4) Návrh záverečného účtu za rok 2012 Najvyššieho kontrolného úradu SR

Popis: Skutočné čerpanie výdavkov v roku 2012 bolo 7 784 592 eur. Príjmy za rok 2012 dosiahli 35 546,05 eur, čo bolo trojnásobné prekročenie pôvodne rozpočtovaných príjmov.

5) Návrh záverečného účtu za rok 2012 Štatistického úradu SR

Popis: Výdavky Štatistického úradu SR k 31.12.2012 boli čerpané vo výške 26 667 610 eur. Príjmy v skutočnosti dosiahli výšku 679 618 eur.

6) Návrh záverečného účtu za rok 2012 Správy štátnych hmotných rezerv SR

Popis: Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 3 938 087,34 eur. Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku 31 348,85 eur.

7) Návrh záverečného účtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2012

Popis: Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 3 546 000 eur. Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku 66 000 Eur.

8) Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Výdavky kapitoly MZVaEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 124 891 360,70 eur. Celkové plnenie príjmov (t. j. vrátane prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ, o ktoré môže kapitola prekročiť limit výdavkov) bolo v objeme 3 030 445,48 eur.

9) Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Príjmy kapitoly v skutočnosti dosiahli výšku 1 510 tis. eur. Celkové plnenie výdavkov predstavuje 25 783 tis. eur.

10) Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Skutočné   príjmy,  ktoré  boli  rozpočtované  v  kapitole  MH  SR za  rok  2012  dosiahli  výšku 166 677 204 eur. Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 187 092 493 eur.

11) Návrh záverečného účtu za rok 2012 ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Popis: Dosiahnuté plnenie príjmov bolo v sume 210 431 813 eur. Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012 bolo v objeme 2 106 331 714

12) Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Plnenie príjmov kapitol ministerstva v roku 2012 bolo v objeme 21 516 685 eur. Výdavky sa čerpali vo výške 315 103 796 eur.

13) Návrh záverečného účtu kapitoly 18 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Príjmy kapitoly bez mimorozpočtových zdrojov dosiahli 262 724 975 eur. Skutočné výdavky kapitoly MŽP SR za rok 2012 dosiahli 326 479 765 eur.

14) Návrh záverečného účtu kapitoly Úrad vlády SR za rok 2012

Popis: Skutočné príjmy dosiahli výšku 948 051,16 eur. Skutočné výdavky dosiahli výšku 32 057 134,45 eur.

15) Návrh záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2012

Popis: Príjmy kapitoly VPS sa v nadväznosti na zákon o štátnom rozpočte na rok 2012 rozpočtovali v sume 10 147 463,6 tis. eur. Rozpočet výdavkov kapitoly VPS bol schválený vo výške 4 144 599,9 tis. eur.

16) Návrh záverečného účtu kapitoly 33 – Úrad pre verejné obstarávanie za rok 2012

Popis: Rozpočtované    príjmy    v roku   2012  úrad    dosiahol    vo    výške    786 169 eur. Celkový úhrn výdavkov dosiahol výšku 4 182 373 eur.

17) Návrh záverečného účtu za rok 2012 kapitoly Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Popis: Čerpanie výdavkov bolo vo výške 2 444 000 eur. Kapitola PMÚ SR dosiahla príjmy vo výške 687 000 eur.

18) Návrh záverečného účtu za rok 2012 kapitoly 38 – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Popis: Čerpanie výdavkov bolo vo výške 14 823 043 eur. Kapitola dosiahla príjmy vo výške 195 522 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards