Vláda schválila na náš účet: 58. rokovanie

Deň pred štátnym sviatkom sa členovia našej vlády opäť stretli, aby schválili viaceré materiály. Väčšina z nich predstavuje záverečné účty ministerstiev, zaujímavými sú hlavne plány na vybudovanie nových cyklotrás:

Vláda schválila na náš účet: 58. rokovanie

1) Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

Popis: Do roku 2020 by malo na Slovensku vzniknúť tisíc kilometrov nových ciest pre cyklistov. Ročne to predstavuje vybudovanie 125 km cyklotrás vo všetkých slovenských mestách.
Náklady na cyklotrasy budú v roku 2014 vo výške 12 883 000 eur, v roku 2015 vo výške 15 135 500 eur a v roku 2016 vo výške 17 368 000 eur.

2) Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov roku 2011 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Popis: Materiál rieši nedostatok kapitálových výdavkov na zakúpenie softvérových modulov k výpočtu regulovaných cien v roku 2013 vo výške 164 400 eur presunom kapitálových výdavkov pôvodne určených na rekonštrukciu budovy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

3) Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Slovenská republika poskytla v roku 2012 rozvojovú pomoc v celkovej sume 60 983 224 eur, čo bolo  o 932 050 eur menej ako v roku 2011. Podiel oficiálnej rozvojovej pomoci SR na hrubom národnom dôchodku bol v roku 2012 na úrovni 0,087 %.

4) Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstvo financií Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Plnenie príjmov za kapitolu k 31. 12. 2012 vrátane prostriedkov na Operačný program Informatizácia spoločnosti bolo vo výške 160 293 896 eur. Celkové výdavky kapitoly boli čerpané vo výške 379 438 541 eur.

5) Návrh záverečného účtu kapitoly 24 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: V roku 2012 boli rozpočtovými organizáciami kapitoly kultúry a aparátom ministerstva kultúry dosiahnuté príjmy vo výške 1 943 248  eur. Rozpočet výdavkovej časti kapitoly v roku 2012 bol ku koncu roka upravený na sumu 208 244 135 eur.

6) Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Skutočné čerpanie výdavkov v roku 2012 bolo vo výške 1 606 530 777 eur. Príjmy za rok 2012 dosiahli 302 741 526 eur.

7) Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská akadémia vied za rok 2012

Popis: Kapitola dosiahla v roku 2012 rozpočtové príjmy vo výške 1 693 876 eur. Skutočné rozpočtové výdavky boli vo výške 75 522 125 eur.

8) Ročná účtovná uzávierka Ústavu pamäti národa za rok 2012

Popis: Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 1 601 222 eur. Príjmy Ústavu za hodnotené obdobie dosiahli výšku 1 622 395 eur.

9) Návrh záverečného účtu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 3 546 000 eur. Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku 66 000 Eur.

10) Návrh záverečného účtu za rok 2012 Úradu priemyselného vlastníctva SR

Popis: Skutočne dosiahnuté príjmy za vyhodnocované obdobie boli v sume 2  801 925 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 2 761 469 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards