Vláda schválila na náš účet: 59. rokovanie

Na tohtotýždňovom rokovaní vlády sa jej členovia zaoberali hlavne opatreniami, ktoré majú slúžiť na podporu hospodárskeho rastu. Dopad na verejné financie mali však aj tieto schválené materiály:

Vláda schválila na náš účet: 59. rokovanie

1) Návrh na uzavretie Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach Slovenskou republikou

Popis: Snaha OECD a členských štátov bojovať proti daňovým podvodom viedla k potrebe užšej spolupráce medzi týmito štátmi v daňovej oblasti. Dohovor bol vytvorený v roku 1988 v spolupráci OECD a Rady Európy a dňa 1. júna 2011 bol aktualizovaný protokolom, ktorým sa zosúladilo znenie s novým OECD štandardom pre výmenu informácií v daňových záležitostiach. K 1. marcu 2013 podpísalo dohovor celkovo 44 štátov sveta.
Slovenskej republike vyplýva z toho povinnosť platiť každý rok príspevok vo výške cca. 5 000 eur.

2) Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov rozpočtovaných v roku 2011 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Popis: Ministerstvo pôdohospodárstva navrhuje zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov rozpočtovaných v roku 2011 v celkovej výške 1 119 648 eur pôvodne určených na nákup softvéru a výpočtovej techniky pre Ministerstvo na úpravu a dobudovanie informačných systémov pre Poľnohospodársku platobnú agentúru.

3) Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Slovenská ekonomika rástla na úrovni 2 %. Priemerná ročná miera inflácie podľa CPI dosiahla úroveň 3,6 % a harmonizovaný index HICP 3,7 %. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve dosiahla hodnotu 805 eur. V roku 2012 hospodárila verejná správa SR so schodkom 4,35 % HDP a dlh verejnej správy dosiahol 52,12 % HDP. Plnenie príjmov bolo vo výške 24,179 mld eur a plnenie výdavkov vo výške 27,286 mld eur.

4) Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: K 31. 12. 2012 dosiahli  celkové príjmy kapitoly sumu 90,5 mil eur. Výdavky  celkom boli v roku 2012 čerpané  v sume  1 001,7 mil eur.

5) Informácia o predložení veľkého projektu s názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ na schválenie Európskej komisii v rámci operačného programu Životné prostredie

Popis: Ak by bol projekt schválený, predpokladá sa národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 5 842 564 eur a spolufinancovanie na strane žiadateľa vo výške 27 407 851 eur. Daňoví poplatníci EÚ prispejú na čistú vodu v okrese Bytča sumou 33 107 864 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards