Vláda schválila na náš účet: 60. rokovanie

Zaujíma vás, koľko platíme za účasť našich verejných predstaviteľov na medzinárodných konferenciách? Aj to sme sa dozvedeli zo stredajšieho rokovania vlády.

Vláda schválila na náš účet: 60. rokovanie

Zaujímavé informácie ponúka tiež materiál Správa o aktuálnej situácii na trhu práce.

Tu je zoznam prerokovaných materiálov týkajúcich sa verejných financií:

1) Návrh účasti 10 člennej delegácie Slovenskej republiky na 9. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO), 3. - 6. december 2013, Bali, Indonézia

Popis: Predkladaný návrh účasti delegácie SR má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, konkrétne vo výdavkoch na zahraničné pracovné cesty členov delegácie SR, ktoré tvoria súčasť výdajovej časti zúčastnených rezortov.

V roku 2013 návrh ráta s výdavkami na túto cestu vo výške 35 000 eur.

2) Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 102. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve od 5. do 20. júna 2013

Popis: Celkové výdavky trojstrannej delegácie SR na konferencii sa odhadujú na 30 000 eur a uhradia sa z rozpočtu kapitoly MPSVR SR.

3) Návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Jednu z významných položiek v majetku fondu predstavujú pohľadávky z privatizácie. Stav pohľadávok FNM SR z privatizácie k 31. 12. 2012 je na úrovni 184 568 640 eur.

K 31. 12. 2012 bolo neukončených 34 aktívnych súdnych sporov a neukončených pasívnych súdnych sporov bolo celkove 82. Ďalej sú to aj súdne spory týkajúce sa zmeniek SPP, a. s. vo výške 220 040 810 eur, za ktoré zodpovedá v zmysle privatizačnej zmluvy fond, hoci účastníkom konaní je SPP, a. s.

V roku 2012 dosiahli príjmy fondu, najmä z dividend, objem 609 407 490 eur. Celkovo po započítaní zostatku prostriedkov z predchádzajúceho obdobia vo výške 67 371 940 eur mal fond počas roku 2012 k dispozícii na uhrádzanie svojich záväzkov prostriedky v objeme 676 779 430 eur. Výdavky fondu zrealizované počas roku 2012 predstavujú čiastku 556 736 930 eur.

4) Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Najvýznamnejšou položkou v aktívach fondu je účasť na majetku akciových spoločností  v celkovej výške 2 174 174 167 eur. Hlavnou položkou pasív je účet fond privatizácie vo výške 2 454 867 465 eur. Najvýraznejšou položkou, ktorá sa podieľala na tvorbe majetku fondu v roku 2012, je položka zisk z účastí fondu na podnikaní obchodných spoločností – dividendy vo výške 593 700 756 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards