Vláda schválila na náš účet: 64. rokovanie

Po týždni sa naši vládni predstavitelia opäť stretli, aby prerokovali návrhy, ktoré sa tentokrát týkajú v prevažnej miere medzinárodnej pomoci. Vzhľadom k tomu, že situácia v eurozóne, a to hlavne v Grécku a na Cypre, sa nezlepšila, je potrebné doplniť Záručnú listinu EFSF (dočasný euroval) o tretí Dodatok. V prípade záujmuo detaily upriamte pozornosť na príslušný materiál.

Vláda schválila na náš účet: 64. rokovanie

1) Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

Popis: Na základe predmetnej dohody prijme vláda Slovenskej republiky 150 utečencov a osôb pod ochranou na obdobie 6 mesiacov odo dňa ich vstupu na územie Slovenskej republiky.

Slovenská vláda hradí výdavky len v súvislosti s utečencami a osobami pod ochranou v počte neprevyšujúcom v akomkoľvek čase 100 osôb, zvyšné výdavky hradí Úrad komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov. Celkové výdavky vlády Slovenskej republiky za 15 mesiacov pobytu 100 utečencov predstavujú sumu 398 240 eur.

2) Návrh na ďalšie fungovanie akciových spoločností v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v oblasti poskytovania zdravotnej a rekreačnej starostlivosti

Popis: Ministerstvo obrany SR navrhuje zlúčenie akciových spoločností s tým, že nástupníckou spoločnosťou bude akciová spoločnosť Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s. Cieľom zlúčenia uvedených akciových spoločností je centralizácia riadenia, zníženie nákladov na administratívu spoločností a následné optimalizovanie ich kapacít s potrebami rezortu obrany.

Uvedené opatrenia sa však prejavia len v hospodárení samotnej akciovej spoločnosti, nebudú mať vplyv na rozpočet verejnej správy v nasledujúcich rokoch.

3) Návrh na uzavretie Vnútornej dohody medzi krajinami zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s dohodou o partnerstve Afriky, Karibiku, Tichomoria a Európskej únie a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a iným územiam.

Popis: Povinnosť SR prispievať do Európskeho rozvojového fondu (ERF) vyplýva z členstva SR v EÚ. Podiel SR na príspevkoch do ERF je na základe záverov Európskej rady zo dňa 8.2.2013 stanovený na úrovni 0,38%.

Príspevok SR predstavuje sumu 114,8 mil. eur, bude zabezpečený v štátnom rozpočte SR v rokoch 2014 až 2020 a realizovaný prostredníctvom MF SR. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 9 741 000 eur, v roku 2015 vo výške 11 746 000 eur a v roku 2016 vo výške 11 995 000 eur.

4) Návrh na schválenie konsolidovaného znenia Záručnej listiny Európskeho finančného stabilizačného nástroja v znení tretieho Dodatku

Popis: Slovenská republika sa pristúpením k EFSF zaviazala poskytnúť EFSF záruku za dlhové finančné inštrumenty vydávané EFSF v prípade žiadosti členského štátu eurozóny o finančnú podporu v celkovom objeme 7,73 mld. eur. Najdôležitejším dokumentom z pohľadu ručiteľov EFSF je Záručná listina. Účelom tejto zmluvy je spresnenie mechanizmu realizácie záruk. Dôvody zmeny Záručnej listiny tretím Dodatkom sú:

a) zavedenie alternatívnej metódy výpočtu aplikovateľného percenta nadzáruky,

b) predĺženie splatnosti pôžičiek pre Grécko a

c) vystúpenie Cypru ako ručiteľa zo Záručnej listiny.

Schodok verejných financií bude negatívne ovplyvnený až v čase realizácie záruky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards