Vláda schválila na náš účet: 65. rokovanie

Minulý týždeň prebehlo 65. rokovanie v tomto volebnom období.

Vláda schválila na náš účet: 65. rokovanie

Boli prerokované najmä správy o vývoji v ekonomickej a sociálnej oblasti obyvateľstva za rok 2012. Zaujímavé informácie podávajú predovšetkým Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012 a Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2012.

Tu sú všetky materiály:

1) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol   k 31. máju 2013 sumu 64 564 000 eur.

Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli k 31. máju 2013 výšku 38 394 300 eur.
Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa k 31. máju 2013 pohľadávky vo výške 26 169 700 eur.

2) Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Správa obsahuje stručný prehľad o základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia, demografického vývoja v SR za rok 2012 a tiež výsledky zo sčítania obyvateľov v období 2001 – 2011. Správa sa zaoberá vývojom na trhu práce z agregovaného a zo štrukturálneho hľadiska, mzdovým vývojom, zahŕňa analýzy úplných nákladov práce, vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a poskytuje aj stručný pohľad na pracovné podmienky.

3) Priebežná správa o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí

Popis:  Cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť priebežné údaje o vývoji napĺňania programu na podporu malých a stredných podnikov a zamestnávania mladých ľudí.  V zmysle uvedeného  došlo k dodatočnému navýšeniu alokácie zdrojov pre programy Národného strategického referenčného rámca. Súčasťou predmetnej realokácie sa stal aj Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z eurofondov tak pôjde na túto oblasť o 225 mil. eur viac.

Celkovo bolo prijatých 330 projektov. Všetky predložené projekty v rámci predmetnej výzvy majú podľa materiálu potenciál vytvoriť 3-tisíc nových pracovných miest.

4) Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012

Popis:  Cieľom správy je informovať vládu Slovenskej republiky o  stave nezrovnalostí v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov, ktoré vznikli v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012. K 31. 01. 2013 boli v rámci 8 programov prijaté záverečné platby v celkovej výške 33 404 457 eur. Celkovo bolo identifikovaných a zaevidovaných 37 nezrovnalostí v celkovej výške 1 966 132 eur. Pri implementácii projektov štrukturálnych fondov a kohéznych fondov programového obdobia 2007 – 2013 bolo v roku 2012  identifikovaných a zaevidovaných 1 730 nezrovnalostí v celkovej výške 306 526 778 eur.

5) Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Správa podáva informácie o práci bezpečnostných pracovných skupín a popisuje bezpečnostnú situáciu na Slovensku z viacerých oblastí. Okrem mnohých všeobecných statí obsahuje aj viaceré zaujímavé štatistiky.
Bezpečnosť občanov bola ohrozovaná páchaním násilných trestných činov, ktorých bolo zistených 6 607, čo predstavuje pokles o 395 trestných činov. Objasnenosť tiež zaznamenala pokles o 3,03%. Z celkového počtu 75 vrážd, čo je o 21 menej ako v roku 2011, bolo 43 spáchaných so zbraňou. Motívom páchania boli najčastejšie osobné konflikty, pričom väčšinou išlo o nepripravované konanie v afekte. Prípad vraždy so sexuálnym motívom a rasovým motívom v sledovanom období zaznamenaný nebol.  Naopak počet lúpeží stúpol z 851 na 974, čo je nárast o 123 prípadov. Objasnenosť lúpeží dosiahla 56,98 %.

Kriminalita zameraná na majetkové hodnoty, predstavujúca 44,21% podiel na celkovej kriminalite, vykazovala pokles o 3232 majetkových trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Motorových vozidiel bolo odcudzených v priemere sedem za jeden deň a v Bratislavskom kraji v priemere dve až tri motorové vozidlá denne. Z dlhodobého hľadiska majú klesajúcu tendenciu krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov.

Správa tiež podáva informácie o sociálnej stabilite štátu. V roku 2012 bola spracovaná nová prognóza počtu obyvateľstva do roku 2060, z ktorej vyplynulo, že ak nedôjde k zmenám predovšetkým v oblasti pôrodnosti, okolo roku 2020 sa prirodzený prírastok zmení na prirodzený úbytok.

V roku 2012 bolo v SR v priemere 2 706,5 tis. ekonomicky aktívnych osôb. Počet nezamestnaných osôb sa zvýšil na 377,5 tis. a ich počet sa medziročne zvýšil o 3,5 %, resp. o 12,9 tis. osôb.
V systéme pomoci v hmotnej núdzi bol celkový počet sociálne odkázaných osôb, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, priemerne mesačne 183 091, čo bolo menej o 2,18 %.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dosiahli dôchodkové fondy starobného dôchodkového sporenia približne dvojnásobné zhodnotenie, celkové priemerné ročné zhodnotenie dôchodkových fondov dosiahlo k 31.12.2012 približne 3%.

Na záver ešte dôležitá informácia:
Zainteresované rezorty vykonali pravidelnú aktualizáciu zaradenia objektov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti (OOD) a  do kategórie ďalších dôležitých objektov (ĎDO) a spôsob ich ochrany a obrany. Plány ochrany a plány obrany objektov obrannej infraštruktúry zaradených do kategórie OOD a do kategórie ĎDO boli v roku 2012 prepracované v zmysle Metodického usmernenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektov obrannej infraštruktúry zaradených do kategórie OOD a do  kategórie  ĎDO.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards