Vláda schválila na náš účet: 68. rokovanie

Po mesiaci dovoleniek sa uskutočnilo ďalšie rokovanie vlády. Vláda chce okrem iného riešiť zosuvy pôdy, na čo vyčlenila ešte v tomto roku vyše 5,5 mil. eur. Vašu pozornosť by sme však chceli upriamiť predovšetkým na návrhy zákonov zo sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú zmien ohľadom pomoci v hmotnej núdzi a príspevku pri narodení dieťaťa. Vláda sa tiež chystá monopolizovať tlač kolkov používaných pri označovaní alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

Vláda schválila na náš účet: 68. rokovanie

Tu je zoznam materiálov:

1) Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby „Rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby Bratislava“

Popis: Realizáciou investičnej akcie sa vytvoria vyhovujúce prevádzkovo-technické, dispozičné a bezpečnostné podmienky na zabezpečenie bezkolízneho chodu celého ústavu.
Na krytie nákladov aktualizácie projektovej dokumentácie a zhotovenie diela v predpokladanej výške 19 963 511 eur sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2013 a ďalšie financovanie bude riešené v návrhu rozpočtu kapitoly a väzenstva v rámci „Návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016“, príp. v ďalšom rozpočtovom období.

2) Správa o havarijných svahových deformáciách a o nevyhnutnosti eliminácie hrozieb na životy a majetok obyvateľov

Popis: Riešenie prioritných havarijných zosuvov, ktoré neodkladne vyžadujú realizáciu prieskumu, sanácie a monitoringu predstavuje finančné prostriedky vo výške 5 640 000 eur. Nakoľko postihnuté obce nemajú potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie týchto prác, je potrebné ich zabezpečiť dodatočne zo štátneho rozpočtu.

3) Návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku

Popis: Upravuje sa spôsob kreácie okrskovej volebnej komisie, pričom okrskovú volebnú komisiu tvoria zástupcovia politickej strany alebo koalície, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná a v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala aspoň tri percentá platných hlasov, zavádza elektronické zasielanie zápisníc okresných volebných komisií a zasielanie zoznamov kandidátov uvedených na kandidátnych listinách na jednu domácnosť.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2014 vo výške 219 232 eur a v roku 2016 vo výške 1 105 232 eur.

4) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Návrhy na úpravu najvyššieho počtu žiakov v triedach a na doplnenie nového ustanovenia o najnižšom počte žiakov v triedach môžu mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a môžu mať negatívny vplyv na zamestnanosť. O tejto skutočnosti rozhodne zriaďovateľ školy.
Po odpočítaní predpokladaných nákladov na dopravné žiakov zrušených škôl a tried sa predpokladá úspora vo výške 2 131 226 eur.

5) Návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Navrhovaný zákon dopĺňa právnu úpravu bezpečnosti elektrických a elektronických zariadení  o ďalšie povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov pri preukazovaní bezpečnosti výrobkov.
Slovenská obchodná inšpekcia vyčíslila svoje rozpočtové požiadavky na  sumu 153 672 eur ročne (navýšenie o 9 nových zamestnancov), pričom ďalšie náklady (približne 20 000 eur) si vyžaduje odber vzoriek a ich skúšky a Štátny ústav na kontrolu liečiv požaduje zvýšenie rozpočtu o  220 370 eur. Ministerstvo životného prostredia SR nemôže navyšovať rozpočet subjektom, ktoré nie sú jej rozpočtovými organizáciami.

6) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Cieľom je zavedenie nového systému podpory audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike, pričom podpora bude finančne zabezpečená výlučne osobitným príspevkom zo štátneho rozpočtu.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 400 000 eur a v roku 2016 vo výške 800 000 eur.

7) Návrh Organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013

Popis: Celkové výdavky na zabezpečenie prípravy a vykonanie volieb do orgánov samosprávnych krajov pre rok 2013 budú vo výške 9 969 964 eur.

8) Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 68. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

Popis: Celkové náklady – cestovné výdavky delegácie SR na konferencii sa odhadujú na 220 000 eur.

9) Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 57. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni v dňoch 16. - 20. septembra 2013 a na výkon funkcie guvernéra v Rade guvernérov MAAE

Popis: Celkové náklady spojené s účasťou delegácie na konferencii sa odhadujú na 4 906 eur. V roku 2014 je potrebné brať do úvahy ďalšie výdavky, ktoré sú potrebné na uhradenie riadneho príspevku do MAAE vo výške 631 084 eur.

10) Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Popis: Cieľom nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi je upraviť posudzovanie hmotnej núdze. Navrhuje sa, aby výška dávky v hmotnej núdzi bola závislá od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti, a to účasťou na menších obecných službách alebo na dobrovoľníckej činnosti. Odhadovaný priemerný mesačný počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi je v roku 2014 vo výške 191 127, v roku 2015 vo výške 187 304 a v roku 2016 vo výške 184 500.
Nová právna úprava predpokladá celkové náklady na pomoc v hmotnej núdzi v roku 2014 vo výške 281 011 194 eur, v roku 2015 vo výške 279 028 653 eur a v roku 2016 vo výške 276 792 307 eur.

11) Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Popis: Pre príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré sa poskytujú v súčasnosti, sa navrhujú zjednotiť podmienky nároku a zlúčiť do jednej dávky. Výška príspevku sa navrhuje ustanoviť v dvoch sumách podľa poradia pôrodu, z ktorého sa dieťa narodilo, a to z prvého až tretieho pôrodu (829,86 eur) a zo štvrtého a ďalšieho pôrodu (151,37 eur).

Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti sa navrhuje zvýšiť na 500 eur. Pri riadnej starostlivosti o tri a viac súčasne narodených detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat alebo viac detí súčasne sa naďalej navrhuje poskytovať príspevok raz ročne v období od jedného roka veku detí do 15 rokov ich veku v jednotnej výške 110,36 euro.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 174 800 eur, v roku 2015 vo výške 190 386 eur a v roku 2016 vo výške 195 170 eur.

12) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Popis: Hlavným cieľom návrhu je najmä úprava podmienok výpočtu dávok pre niektorých poistencov v špecifických situáciách:

1. Rozširuje sa použitie osobného mzdového bodu v hodnote 0,67 pri určovaní invalidného dôchodku na vybraných poistencov vo veku do 20 rokov, ktorí získali krátke obdobie dôchodkového poistenia (menej ako 1 rok) len formou dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dodatočným doplatením poistného.

2. Skracuje sa obdobie, za ktoré sa skúma nezaplatenie poistného na sociálne poistenie ako jednej z podmienok nároku na nemocenské dávky pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby.

3. Navrhuje sa, aby zamestnávateľovi nevznikla povinnosť odvádzať  poistné na garančné poistenie za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom, ktorý má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, alebo členom štatutárneho orgánu, ktorý má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

4. Zánik dobrovoľného poistenia sa navrhuje naviazať na nezaplatenie poistného počas dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe.

5. Neprihliadanie na príjem zo zárobkovej činnosti pri určovaní denného vymeriavacieho základu na výpočet sumy dávky v nezamestnanosti, ktorý osoba dosiahla v období čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

6. Zvýšenie diskontnej úrokovej sadzby využívanej pri povolení splátok dlžných súm.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 1 043 785 eur, v roku 2015 vo výške 799 662 eur a v roku 2016 vo výške 579 169 eur.

13) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis: Cieľom novely zákona je zostavovanie účtovnej závierky v skrátenom rozsahu pre mikro účtovné jednotky a zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok. Zaniká povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou pre mikro účtovné jednotky a znižuje sa periodicita na inventarizáciu majetku. Predkladaný návrh zákona má za cieľ prijať také opatrenia, ktoré v súčasnej situácii zmiernia povinnosti vyplývajúce podnikateľom z účtovníctva.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2013 vo výške 546 000 eur a v rokoch 2014, 2015 a 2016 každoročne vo výške 510 000 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards