Vláda schválila na náš účet: 77. a 78. rokovanie

Druhý októbrový týždeň stihla naša vláda dve rokovania. Prvé sa konalo v Handlovej a bolo zamerané na podporu Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde by malo ísť ešte v tomto roku takmer 5 miliónov eur. Na druhý deň sa ministri zaoberali hlavne návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016.

Vláda schválila na náš účet: 77. a 78. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Analýza sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Popis: Na základe analýzy uvoľnila vláda z rezervy kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky vo výške 2,3 mil. eur  najmä na školskú infraštruktúru a 3 nemocnice. Do konca roka 2014 má minister financií podporiť opatrenia zamerané na stabilizáciu vodných tokov v súvislosti s existenciou zosuvných území vo výške 2,6 mil. eur, sanáciu zosuvných území v Handlovej vo výške 1,05 mil. eur a dokončenie expozície Banského múzea vo výške 200 tis. eur. Do konca roka 2013 má minister dopravy zabezpečiť realizáciu opráv na cestách I. triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji vo výške 2,4 mil. eur.

Celkový vplyv na verejné financie bude negatívny, v roku 2013 vo výške 4 700 000 eur.

2) Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kompetencií územnej samosprávy pre obce a VÚC pre oblasť regionálneho školstva – 3. Štvrťrok 2013

Popis: Na 3. štvrťrok 2013 sa uvoľňujú prostriedky pre VÚC a obce na 5 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a na zvýšenie platu pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných platov. Na realizáciu tohto návrhu je v kapitole Všeobecná pokladničná správa vytvorená rezerva.

Celkový vplyv na verejné financie bude negatívny, v roku 2013 vo výške 4 585 987 eur.

3) Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 - nové znenie

Popis: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 vychádza z uvedených prognóz a má stanovené cielené schodky rozpočtu verejnej správy v roku 2014 na úrovni 2,83 % HDP, v roku 2015 na úrovni 2,57 % HDP a v roku 2016 na úrovni 1,50 % HDP. V prípade dane z príjmov právnických osôb sa predpokladá zníženie sadzby dane zo súčasných 23 % na 22 %, pri súčasnom zavedení licencie pre obchodné spoločnosti. V návrhu rozpočtu sa uvažuje o zvýšení platov verejných zamestnancov  o 16 eur (zvlášť sa vyjednávalo o platoch učiteľov, ktorí by sa mali dočkať zvýšenia o 42 eur). Podľa odhadov Ministerstva financií SR slovenská ekonomika v roku 2014 dosiahne rast HDP na úrovni 2,2 %.

4) Návrh na posun realizácie projektu rekonštrukcie, modernizácie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie

Popis: Vzhľadom na to, že nebol dodržaný pôvodný zámer realizácie rekonštrukcie v rokoch 2007 až 2013 z dôvodu pozastavenia prác na realizácii rekonštrukcie kvôli nástupu hospodárskej krízy, je potrebné posunúť termín realizácie rekonštrukcie na obdobie rokov 2013 až 2016. Predložený materiál navrhuje zvýšenie obstarávacej ceny a dofinancovanie verejných prác na celkovú cenu 39 552 000 € vrátane DPH.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 11 500 000 eur, v roku 2015 vo výške 13 184 000 eur a v roku 2016 v výške 14 868 000 eur.

5) Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2014

Popis: Navrhuje sa presunúť prostriedky v hodnote 458 764 000 eur z príjmov FNM SR získaných v roku 2014 z dividend na účet štátnych finančných aktív. Tieto prostriedky sú súčasťou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016.

V roku 2014 ráta rozpočet FNM SR s celkovými nákladmi na činnosť vo výške 1 978 025 eur.

6) Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2014 až 2016

Popis: SPF navrhuje v nasledujúcich rokoch prebytkové rozpočty, v roku 2014 vo výške 7 824 292 eur, v roku 2015 vo výške 5 259 000 eur a v roku 2016 vo výške 5 259 100 eur. Príjmy v roku 2014  sú rozpočtované v celkovom objeme  19 980 000 eur a výdavky vo výške 12 115 708 eur.

7) Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016

Popis: Výdavky na valorizáciu dôchodkových dávok sa v rokoch 2014 až 2016 zvyšujú o pevnú sumu a rozpočtujú vo výške 138 525 000 eur v roku 2014, 119 207 000 eur v roku 2015 a 149 839 000 v roku 2016. Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v rokoch 2013 až 2016 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v dôchodkovom poistení. Deficit bude Sociálna poisťovňa vykrývať z rezervného fondu solidarity a v roku 2013 aj z vnútorných zdrojov.

V roku 2014 ráta rozpočet s príjmami vo výške 6 927 884 000 eur a s výdavkami vo výške 6 895 823 000 eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku dosiahne úroveň 32 061 000 eur.

8) Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2014 až 2016

Popis: Na rok 2014 sa navrhujú príjmy úradu vo výške 37 817 618 eur a výdavky vo výške 18 316  697 eur. Po odrátaní príjmových finančných operácií je plánovaný prebytok úradu v roku 2014 na úrovni 185 608 eur, v roku 2015 na úrovni 650 082 eur a v roku 2016 na úrovni 835 294 eur.

9) Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2014

Popis: EXIMBANKA SR v roku 2014 predpokladá podporiť prostredníctvom svojich aktivít slovenský export v objeme 2,725 mld. eur. Z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov za rok 2014 EXIMBANKA SR predpokladá dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 1 309 000 eur, čo znamená nárast o 144,2 %  oproti očakávanej skutočnosti za rok 2013.

Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Odvod zo zisku banky do štátneho rozpočtu sa predpokladá vo výške 500 000 eur každoročne v rokoch 2014 až 2017.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards