Vláda schválila na náš účet: 85. - 88. rokovanie

Ku koncu roka 2013 sa vláda zišla na svojich pravidelných rokovaniach. Zaoberala sa hlavne zvyšovaním platov štátnych zamestnancov. Takmer všetci štátni zamestnanci sa tak môžu tešiť, že každý mesiac dostanú o 16 eur naviac. Popri tom sa zvyšujú príspevky aj za účasť v medzinárodných organizáciách ako je Medzinárodná organizácia práce alebo Medzinárodná investičná banka. V roku 2014 prispeje Slovenská republika do týchto organizácií spolu približne 6,8 mil. eur.

Vláda schválila na náš účet: 85. - 88. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh na povolenie výnimky o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby pre Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik

Popis: Prevádzané objekty sú v zlom technickom stave, morálne a  technicky zastarané. Predmetom prevodu je nehnuteľný majetok v účtovnej hodnote 493 052 eur.  Kupujúci – spoločnosť Corvus Slovakia, s.r.o navrhla kúpnu cenu 1 030 000 eur. Prostriedky získané predajom budú použité na zníženie úveru, na údržbu majetku, investičnú výstavbu a vypracovanie geometrických plánov pre prevádzku podniku.

2) Informácia o priebehu a výsledkoch 102. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 5. júna 2013 do 20. júna 2013

Popis: Členský príspevok SR do rozpočtu MOP od roku 2007 uhrádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Členský príspevok SR na rok 2014 predstavuje sumu 650 406,- CHF.

3) Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov samosprávy v 4. štvrťroku 2013

Popis: Návrhom sa uvoľňujú prostriedky pre VÚC a obce na 5 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov škôl a na 5 % zvýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva vo výške jednej štvrtiny celoročne predpokladaného objemu. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy je negatívny, v roku 2013 vo výške 4 584 980 eur.

4) Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl SR

Popis: Dôvodom zmeny vojenských štruktúr  sú racionalizačné a organizačné zmeny najmä vo veliteľskej štruktúre NATO, na základe ktorých boli zrušené niektoré prvky velenia a znížený celkový počet pozícií. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v rokoch 2014 až 2016 každoročne vo výške 9 231 296 eur.

5) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol   k 31. októbru 2013 sumu 79 930 700 eur.

6) Návrh zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti

Popis: Cieľom je právna úprava hudobnej činnosti. Návrhom zákona sa predpokladajú zvýšené náklady na priznanie osobitného príspevku z dôvodu zníženia hranice počtu odpracovaných rokov. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 100 000 eur a v rokoch 2015 až 2017 každoročne vo výške 130 000 eur.

Nárok na príspevok má spevák, hráč na dychový nástroj a tanečník, ak bol zamestnancom štátneho divadla (resp. verejnej kultúrnej inštitúcie) najmenej 25 rokov (v prípade tanečníka 22 rokov) a nepoberá dôchodok. Suma osobitného príspevku je 50 % z priemernej mesačnej mzdy, príspevok vypláca ministerstvo kultúry mesačne pozadu.

7) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia so zameraním na šport

Popis: Cieľom návrhu je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných a prevádzkových nákladov. Navrhovaná úprava zakladá zvýšené nároky na rozpočet v rokoch 2014 až 2016 každoročne v sume 219 888 eur. Na jedného žiaka športového gymnázia predstavuje navýšenie finančných prostriedkov v rámci prevádzkového normatívu o 87,5 eur ročne. Štát na športových gymnáziách eviduje 2 513 žiakov.

8) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Popis: Podľa kolektívnej zmluvy sa platové tarify štátnych zamestnancov s účinnosťou od 1. januára 2014 zvýšia o pevnú sumu 16 eur. Návrh bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy a to vo výške 9,8 mil. eur.

9) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Popis: Podľa kolektívnej zmluvy sa s účinnosťou od 1. januára 2014 stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov zvýšia o pevnú sumu 16 eur. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšia o 5 %.

Dopad návrhu nariadenia vlády SR pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme financovaných zo štátneho rozpočtu predstavuje sumu 67,6 mil. eur. Predpokladaný dopad na zamestnancov územnej samosprávy predstavuje sumu cca 35,5 mil. eur.

10) Medzirezortný program podpory obrany štátu na roky 2014 až 2019

Popis: Cieľom programu je zabezpečiť koordináciu úloh na realizáciu opatrení, prostredníctvom ktorých ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy  vytvárajú predpoklady na zabezpečenie obrany štátu.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 3 116 909 eur, v roku 2015 vo výške 3 286 909 eur, v roku 2016 vo výške 4 165 409 eur a v roku 2017 vo výške 4 201 409 eur.

11) Návrh na schválenie účasti SR na zvýšení splatenej časti základného imania Medzinárodnej investičnej banky

Popis: Zvýšenie splatenej časti základného imania Medzinárodnej investičnej banky si od Slovenskej republiky vyžaduje dodatočný vklad vo výške 6 293 634 eur.

12) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení výška pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Popis: Navrhované nariadenie vlády upravuje výšku pracovných taríf o koeficient nárastu minimálnej mzdy o 1,04 pre rok 2014. Dopad na zvýšené čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu na pracovné odmeny vo vedľajšom hospodárstve sa vykompenzuje zvýšením príjmov do štátneho rozpočtu premietnutím do kalkulácie cien výrobkov, prác a služieb.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2014 vo výške 32 017 eur, v roku 2015 vo výške 42 262 eur a v roku 2016 vo výške 55 619 eur.

13) Návrh riešenia nájomného bývania so zameraním na zvýšenie podielu trhového nájomného bývania v SR

Popis: Cieľom návrhu je zvýšenie podielu trhového nájomného bývania. Dominancia súkromného vlastníctva bytov oproti nerozvinutému sektoru súkromného nájomného bývania vo veľkej miere oslabuje geografickú mobilitu pracovnej sily, ktorá je jednou z najnižších v rámci krajín združených v OECD.

Celkovo sa predpokladá priaznivý dopad na štátny rozpočet, ktorý však nie je možné momentálne kvantifikovať.

14) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Popis: Vplyv návrhu nariadenia vlády pri počte 3600 duchovných predstavuje na roky 2014 až 2016 každoročne sumu 934 502 eur účelovo určenú na ich platy a odvody.

15) Postup implementácie návratneho čerpania prostriedkov z európskych fondov cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014 – 2020

Popis: Navrhuje sa štruktúra implementácie finančných nástrojov prostredníctvom Slovenského investičného holdingu ako fondu fondov, ktorý bude spravovaný Správcom v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní. Obe spoločnosti sú navrhované ako dcérske spoločnosti Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s..

V prípade spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na úrovni 15% sa jedná o negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 73 mil. eur.

16) Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020)

Popis:  Program určuje úlohy a opatrenia na zlepšenie prevencie, na postupné znižovanie a odstraňovanie nežiaducich účinkov svahových pohybov a zabránenie vzniku škôd na majetku obyvateľov v postihnutých oblastiach. Na realizáciu týchto geologických prác na obdobie rokov 2014 - 2020 sú potrebné finančné prostriedky vo výške 45 000 000 Eur.

17) Návrh zámeru transformácie a postup transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

Popis: Materiál obsahuje popis činností ako aj časový harmonogram transformácie. Celkovo sa predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v roku 2013 vo výške 1 865 968 eur, v roku 2014 vo výške 900 000 eur a v roku 2015 vo výške 560 000 eur.

18) Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky

Popis: Materiál odporúča za pomoci ruskej strany uskutočniť kroky smerujúce k nájdeniu záujemcu o kúpu technologických zariadení CC SR za najvýhodnejších podmienok a pokračovať v rokovaniach s ruskou stranou o podmienkach dohody o vytvorení spoločného slovensko-ruského podniku, prípadne nájsť iného strategického partnera.

Materiál má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy  v prípade varianty A (ponechanie technologických zariadení v Ruskej federácii), negatívny vplyv v prípade varianty B (vytvorenie spoločného podniku  s ruským partnerom) a negatívny vplyv v prípade varianty C (dovoz technologických zariadení do SR).

19) Návrh nariadenia vlády SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Popis: Navrhuje sa zvýšeniestupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby o sumu 16 eur s účinnosťou od 1. januára 2014.

Dopad návrhu o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby predstavuje v rokoch 2014 až 2016 sumu 3,8 mil. eur.

20) Informácia o odpočte účasti SR v Programe spoločného investovania v oblasti obranného výskumu a technológií na zabezpečenie ochrany ozbrojených síl

Popis: Úspešné projekty zo SR boli finančne podporené v rámci Európskej obrannej agentúry. Projekty s účasťou SR  získali  dotáciu vo výške 2 748 823 eur. Na plnení programu sa vlastnými finančnými prostriedkami podieľala aj Slovenská republika, ktorá do predmetného programu vložila čiastku 1 000 000 eur.

21) Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach

Popis: Materiál poskytuje informáciu o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach (fond BIDSF) v roku 2013.

Doteraz bolo uzavretých celkom 20 grantových dohôd a na ich financovania bolo z fondu BIDSF alokovaných 529,1 mil. eur. Čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov fondu k 31. 10. 2013 bolo vo výške 203,9 mil. eur.

22) Správa o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2013 a východiská pre jej ďalší rozvoj

Popis: Správa obsahuje zámery a úlohy rozvoja siete zastupiteľských úradov SR na roky 2014 – 2015. Návrh predpokladá uzavretie generálneho konzulátu SR v Los Angeles a zriadenie zastupiteľského úradu v Tbilisi. Navrhuje sa taktiež zrušenie úlohy zriadiť ZÚ SR v Tunise.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 51 724 eur, v roku 2015 a 2016 každoročne vo výške 20 224 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards