Vláda schválila na náš účet: 97. - 100. rokovanie

Marcové rokovania vlády SR sa niesli v znamení podpory Trnavského samosprávneho kraja a tiež hlavného mesta Bratislavy. Na rekonštrukciu ciest v Trnavskom kraji vláda špeciálne vyčlenila vyše 2 mil. eur a Bratislave schválila na podporu dopravy ďalších 6 mil. eur. Ak Vás zaujíma koľko sme v posledných dvoch rokoch zaplatili za členstvo v medzinárodných organizáciách, je tu pre Vás správa o efektivite členstva.

Vláda schválila na náš účet: 97. - 100. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja

Popis: Analýza predkladá návrhy na zlepšenie situácie okresu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja v sociálnej a hospodárskej oblasti. V Trnavskom kraji vláda celkovo navrhla dodatočne vyčleniť v roku 2014 2 050 000 eur, ktoré sú predovšetkým určené na rekonštrukciu úsekov ciest a mostov.

2) Analýza stavu a návrh postupu riešenia zosuvu svahu v obci Kraľovany, lom Šútovo

Popis: V materiáli je návrh potrebných opatrení na zabezpečenie stability svahu, časový harmonogram prác, možnosti ich financovania. Náklady na realizáciu daných opatrení sa odhadujú vo výške 210 000 eur.

3) Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Kazašskej republiky o vojensko-technickej spolupráci

Popis: Cieľom dohody je vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce, ktoré sa týkajú zriaďovania spoločných podnikov na vývoj a výrobu  vojenskej  techniky a celkovej vojenskej spolupráci. Výdavky vyplývajúce z dohody budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva obrany SR  a v súčasnosti ich nie je možné kvantifikovať.

4) Návrh Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020

Popis: Cieľom stratégie je podpora prílevu investícií, spolupráce so zahraničím v oblasti inovácií a jednotnej prezentácie SR v zahraničí. Stratégia navrhuje účasti MH SR na výstavách v zahraničí, tvorbu katalógov, prípravu konferencií, riadenie aktivít ekonomickej diplomacie a pod.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014  vo výške 783 370 eur, v roku 2015 vo výške 550 250 eur, v roku 2016 vo výške 431 950 eur a v roku 2017 vo výške 368 000 eur.

5) Návrh na schválenie Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce

Popis: Cieľom materiálu je odsúhlasiť návrh protokolu a rozdelenie podielových vkladov zmluvných strán do základného kapitálu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce po vystúpení Maďarskej republiky a Kubánskej republiky.

Výška základného kapitálu SR sa zvýši o 2 684 000 eur. Suma splatenej časti kapitálu pre SR  sa zvýši o 3 878 121 eur.

6) Návrh na uvoľnenie prostriedkov na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR

Popis: Návrh reaguje na to, že Bratislave sa podarilo získať v programovacom období 2007 - 2013 finančné prostriedky na projekty z operačného programu Doprava vo výške viac ako 290 mil. eur, z čoho spolufinancovanie mesta je 5%, tj. 14,5 mil. eur na roky 2014 a 2015, čo predstavuje výrazný nárast výdavkov mesta. Preto sa navrhuje návratná finančná výpomoc vo výške 2,5 mil. eur a dotácia na podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta vo výške 3,5 mil. eur. 

Celková pomoc vlády v roku 2014 je navrhovaná vo výške 6 mil. eur.

7) Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania

Popis: Hlavným usporiadateľom a organizátorom osláv SNP bude Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Všetky hlavné slávnostné podujatia a aktivity sa budú konať v meste Banská Bystrica.

Celková suma požadovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie osláv SNP je 345 500 eur.

8) Zásady vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky

Popis: Cieľom materiálu je reagovať na zmeny súvisiace s reformou miestnej štátnej správy v zmysle Programu ESO a dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov spojených s tlačou a distribúciou vestníka. Navrhuje sa, aby vestník bol vydávaný v elektronickej podobe uverejnením na webovom sídle ministerstva vnútra.

Materiál má pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Predpokladá sa úspora finančných prostriedkov približne vo výške 12 000 eur ročne (v roku 2014 9 000 eur).

9) Návrh na udelenie súhlasu vlády SR s poskytnutím dotácie na rozvoj súkromnej Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Popis: Jedná sa o poskytnutie dotácie na rozvoj uvedenej súkromnej vysokej škole. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 36 229 eur.

10) Analýza potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov

Popis: Z harmonogramu ukončenia registrov obnovenej evidencie pozemkov na území SR vyplýva, že Úrad geodézie, kartografie a katastra SR má do roku 2015 zabezpečiť vyhotovenie a ukončenie registrov v 258 katastrálnych územiach a uhradenie registrov v 280 katastrálnych územiach podľa uzavretých zmlúv z verejných obstaraní.

Na celkové ukončenie úlohy v plánovanom termíne do roku 2015 potrebuje úrad celkom 4 185 703 eur.

11) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol  k 28. februáru 2014 sumu 92 853 400 eur.

12) Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31.12.2013

Popis: Cieľom operačného programu INTERACT II je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce, jedná sa najmä o riadiace orgány, spoločné technické sekretariáty, monitorovacie výbory, orgány auditu a pod.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2013 je vo výške 17 533 914 eur, čo predstavuje 58,15 % podiel zo záväzku OP INTERACT II  programového obdobia 2007 – 2013.

13) Komplexné zhodnotenie efektivity členstva SR v medzinárodných organizáciách a s ním spojených finančných aspektov (2012-2013)

Popis: Materiál obsahuje prehľad o výške finančných prostriedkov uhrádzaných vo forme členských, dobrovoľných  i účelových príspevkov do medzinárodných organizácií. Slovensko uhradilo do medzinárodných organizácií (hodnotených v predkladanom materiáli) v roku 2012 príspevky v celkovej výške 44 440 607 eur, v roku 2013  v objeme 49 090  926 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards