Vláda schválila na náš účet: 109. rokovanie

Na poslednom májovom rokovaní na Úrade vlády sa riešili najmä záležitosti okolo Fondu národného majetku SR. V 24 spoločnostiach má fond účasť vyššiu ako 50 % zo základného imania, pričom majetok fondu v minulom roku vzrástol o 35 183 228 eur, i napriek pôvodným plánom na zrušenie tejto inštitúcie.

Vláda schválila na náš účet: 109. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Program prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2014-2020)

Popis: Riešenie rizík plynúcich z úložísk ťažobného odpadu vyžaduje inventarizáciu, prieskum, sanáciu a monitoring ložísk. Na realizáciu týchto geologických prác v období rokov 2014 až 2020 sú potrebné finančné prostriedky vo výške 41 390 642 eur. Z toho výdavky verejnej správy SR (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a výdavky územnej samosprávy) sa rozpočtujú v danom období vo výške 5 306 493 eur.

2) Návrh účasti delegácie SR na 5. zasadnutí k Aarhuskému dohovoru a 2. zasadnutí Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok v Maastrichte, Holandsko, 30. jún - 4. júl 2014

Popis: Aarhuský dohovor (podpísaný v roku 1998) pojednáva o prístupe k informáciám a účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Na rozpočet verejnej správy majú vplyv cestovné náhrady, ktoré tvoria výdavky na cestovné, ubytovanie a paušálne stravné náhrady pre troch zamestnancov Ministerstva životného prostredia SR a jedného zamestnanca Slovenskej agentúry životného prostredia. Celkové výdavky sa odhadujú na 5 550 eur.

3) Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2013

Popis: Súvaha Fondu národného majetku sa člení na aktíva a pasíva, ktoré k 31. 12. 2013 predstavujú sumu 2 603 792 704 eur. Najvýznamnejšou položkou v aktívach fondu je účasť na majetku akciových spoločností  v celkovej výške 2 173 780 998  eur. Hlavnou položkou pasív je účet fond privatizácie vo výške 2 576 854 911 eur. Majetok fondu v roku 2013 dosiahol celkovú hodnotu 630 080 700 eur, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje zvýšenie o 35 183 228 eur.

4) Návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2013

Popis: Jednu z významných položiek v majetku fondu predstavujú pohľadávky z privatizácie, ktoré k 31.12.2014 boli vo výške  324 778 099 eur. Z evidovaného počtu 76 akciových spoločností bolo 38 v konkurze, v likvidácii, alebo už bol konkurz ukončený. Z 38 spoločností, ktoré nie sú dotknuté konkurzom alebo likvidáciou bolo v roku 2013 18 z odvetvia dopravy, 5 z odvetvia energetiky, 6 z odvetvia teplárenstva, 2 z vodárenstva, 3 zo zdravotníctva, 1 zo strojárenstva, 2 z kapitálového trhu a 1 z iného odvetvia hospodárstva.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards