Vláda schválila na náš účet: 110. rokovanie

Na prvom júnovom zasadnutí sa naši vládni predstavitelia zaoberali zmenami v platoch profesionálnych vojakov a tiež viacerými správami o vývoji v jednotlivých oblastiach štátnej správy za rok 2013. Za minulý rok bola poskytnutá štátna pomoc viac než 6 300 subjektom spolu vo výške vyše 290 miliónov eur. Správu o poskytnutej štátnej pomoci nájdete tu.

Vláda schválila na náš účet: 110. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených návrhov:

1) Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene niektorých zákonov

Popis: Dochádza k zmene stupnice hodnostných platov profesionálnych vojakov pridaním dvoch platových stupňov a zároveň dôjde k úprave hodnostných platov tak, aby rástli po celú dobu výkonu štátnej služby, okrem vojenských hodností vojak 2. stupňa, slobodník a poručík. To bude mať dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva obrany, ktorý však bude kompenzovaný úsporou pri priznávaní príplatkov, zrušením príplatku za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru bez náhrady a výrazným obmedzením možnosti preplácať štátnu službu nadčas.

Návrh bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v nasledujúcich troch rokoch každoročne vo výške 698 250 eur a v roku 2017 vo výške 2 788 250 eur.

2) Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest medzi obcami Kechnec a Abaújvár

Popis: Dĺžka plánovaného mostu cez rieku Hornád je 60 metrov. Predpokladaný náklad stavby nového mosta a nadväzujúcej komunikácie pre SR predstavuje 2 405 477 eur, z toho v roku 2014 vo výške 962 191 eur a v roku 2015 vo výške 1 443 286 eur.

3) Návrh účasti delegácie SR na 1. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 23.- 27. júna 2014, Nairobi, Keňa

Popis: Delegáciu SR budú tvoriť štyria zástupcovia Ministerstva životného prostredia a jeden zástupca Ministerstva zahraničných vecí. Výdavky súvisiace s ich účasťou budú vo výške 8 000 eur.

4) Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2013

Popis: Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2013 predstavuje sumu 290,74 mil. eur. Výrazné medziročné zníženie štátnej pomoci bolo zaznamenané najmä pri účeloch malé a stredné podniky, vzdelávanie a doprava. Štátna pomoc bola poskytnutá formou dotácií a nenávratných finančných príspevkov (72,63 %) a daňových úľav (27,37 %), a to najmä na rozvoj regiónov, na výrobu energie, prenos a jej rozvod, na výskum a vývoj a na životné prostredie.

5) Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu SR za rok 2013

Popis: Objem vývozu výrobkov a služieb v stálych cenách dosiahol v roku 2013 hodnotu 67 032 mil. eur, čo predstavuje nárast o 4,5 % oproti roku 2012. Objem dovozu výrobkov a služieb v stálych cenách dosiahol hodnotu 57 504 mil. eur, čo predstavuje nárast o 2,9 % oproti roku 2012.

Exportná výkonnosť ekonomiky vzrástla na 97,6 %. Dovozná náročnosť poklesla na 91,3 %. Otvorenosť slovenskej ekonomiky dosiahla v roku 2013 hodnotu 188,9 %.

6) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 30. aprílu 2014 sumu 96 638 tis. eur. Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli výšku 63 205 tis. eur a voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahli výšku 33 433 tis. eur.

7) Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2013

Popis: Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné subjekty uzavreli v roku 2013 zmluvy vo finančnej hodnote 5 851 mil. eur. Najviac používaným postupom verejného obstarávania bola verejná súťaž, ktorou obstarávatelia uzavreli zmluvy v hodnote 3 450 mil. eur. Užšou súťažou bolo uzavretých 100 kontraktov v hodnote 1 099 mil. eur. Rokovacie konanie bez zverejnenia bolo použité v 329 prípadoch spolu v hodnote 368 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards