Ľahostajnosť poslancov, nutnosť dvojitej kontroly a odporučenie sporiteľom

Už len podpis prezidenta chýba na anuitnej novele. Jej schvaľovanie v parlamente bolo nešťastné z dvoch dôvodov.

Ľahostajnosť poslancov, nutnosť dvojitej kontroly a odporučenie sporiteľom

Za prvé, poslanci sa v snahe zapáčiť vyššou šancou na programový výber vykašľali na to, čo všetkých sporiteľov môže trápiť viac, a to je výška ich dôchodku z prvého piliera. Za druhé, údajná „vyššia šanca“ bola postavená na chybnom a spochybniteľnom prepočte. Oba tieto body rozoberá nasledujúci text.

Krivé krátenie dôchodkov

To, že schválená anuitná novela podporuje myšlienku paternalistického štátu, je pre mnohých len filozofický problém. Pre sporiteľov, ktorí sa v januári chystajú do dôchodku, je ale nastavenie novely praktický finančný problém. Na ich mieste by som z výberom úspor počkal minimálne do ďalších volieb. Na rozdiel od prvého piliera, kde ústavný súd môže rozhodnúť o doplatení nespravodlivého krátenia, zmluva o doživotnom dôchodku s poisťovňou sa nebude dať zmeniť. O čo ide?

Výška dôchodku sporiteľa z prvého piliera sa kráti o podiel sadzby odvodov do II. piliera  v danom roku a hodnoty 18%. Sporitelia však do prvého piliera, podobne ako výluční poistenci, odvádzajú cca 25%, viď príloha. Namiesto krátenia dôchodku o 4/25= 0,16 sa sporiteľom kráti každé euro o 0,22 centov. Doživotne tak sporitelia dostanú priznaný dôchodok, ktorý nekorešponduje s ich skutočnými poistnými príspevkami na dôchodkové zabezpečenie. Praktický príklad:

Sporiteľ, 40 rokov dôchodkového poistenia, celoživotný príjem 1,6 násobok priemernej mzdy, 10 rokov v druhom pilieri, dostane o 19 eur nižší dôchodok, ako pri spravodlivom krátení. Za 17 rokov dôchodcovského života príde o 4000 eur. Strata sporiteľa vinou krivého krátenia bude narastať s dĺžkou doby sporenia.

Neprimerané krátenie je všeobecne známy problém. O jeho existencii vie tak Ministerstvo práce, Financií, Fiškálna rada (robí projekcie penzijného systému) ako aj všetci členovia Sociálneho výboru NRSR. Nikomu sa do tohto problému nechce, lebo to znamená priznať vyššiu dieru v I. pilieri. Dá sa však predpokladať, že časom samotný parlament, či pod tlakom Ústavného súdu, túto nerovnováhu napravia a sporiteľom nielenže bude vyplácaný primeraný starobný dôchodok, ale Sociálna poisťovňa bude nútená nevyplatenú časť dôchodku doplatiť. Poslanci ignorovaním tohto problému pripravujú budúce spory o vyrovnanie s dôchodcami, nie rozdielne od problémov s výpočtom dôchodkov pre starodôchodcov.

Viacerí sporitelia ale na tento problém doplatia dvakrát. Na to, aby splnili anuitnou novelou prijaté kritérium nekráteného dôchodku (ako keby v II. pilieri nikdy neboli), musia vyššiu časť svojich úspor použiť na nákup doživotného dôchodku, a teda nižšia časť úspor im ostane k dispozícii formou programového výberu.

Zatiaľ čo krivé krátenie dôchodku z prvého piliera je možné riešiť aj spätne doplatením, vyšší nárok na programový výber sporiteľom nikto nevráti. Zmluva o doživotnom dôchodku (anuite) je nezvratná. K adekvátnej časti svojich úspor formou programového výberu sa už nikdy nedostane.

Byť sporiteľom, s nárokom na programový výber, nákup doživotného dôchodku(anuity) by som odložil. Počkal by som rok (snáď sa poslanci spolu s ročným zúčtovaním poistenia spamätajú), a ak to príjem dovolí, tak do ďalších volieb (snáď sa uvoľnia kritéria pre programový výber).

Chyba v modeli

Anuitná novela prešla parlamentom vďaka pozmeňovaciemu návrhu, ktorý podporilo aj 23 opozičných poslancov. Kľúčovým argumentom týchto poslancov bolo tvrdenie, že k programovému výberu svojich úspor sa dostane viac sporiteľov. Oproti pôvodným 2% to má byť 12,5% sporiteľov. Toto číslo je však chybné a nadhodnocuje dostupnosť programového výberu. Kde sa vzalo?

Prišlo s ním Ministerstvo práce. To číslo bolo v médiách prezentované ako analýza úspor sporiteľov, ktorí by mali o rok čerpať svoje úspory. Podklady analýzy sme od Ministerstva pýtali, bohužiaľ neúspešne. Nakoniec, v deň hlasovania, Ministerstvo umožnilo náhľad do prepočtov za týmto číslom. Ukázalo sa, že nejde o analýzu, vyhodnotenie reálnych úspor sporiteľov, ktorí pôjdu do dôchodku. Je výsledkom modelu vzorky 714 sporiteľov, v ktorom neboli skutočné ale len dopočítané hodnoty úspor.

Analytici samozrejme netušia, ktorý poistenec bol kedy v ktorom fonde, a teda si musia zhodnotenie aj výšku poplatkov tipnúť (pokiaľ sa im nepodarí spárovať údaje DSS a SP, čo však nie je tento prípad). V samotnom prepočte bola navyše chyba, ktorá nadhodnocovala hodnotu úspor o zhruba 7 %.

Na to, aby ste vedeli, koľko sporiteľov sa dostane k úsporám, však ešte musíte odhadnúť, aké štedré budú poisťovne. Ministerstvo zvolilo optimistický variant, že poisťovne budú skôr štedré. Je to otázka, pretože nikto dnes nevie, či poisťovne budú o rok skôr bojovať o klientov (štedré), alebo budú opatrné (skúpe), pretože na Slovensku sa pravidlá druhého piliera menia zhruba raz za dva roky. Aj z tohto dôvodu mali poslanci a verejnosť dostať minimálne dve čísla, a nielen jedno.

Do prepočtov sa pritom nedostal faktor povinného dedenia, ktorý všetkým sporiteľom zhltne zhruba 2% úspor. Výsledkom modelu boli teda nadhodnotené úspory (minimálne o 9%) a štedré anuity, ktoré prirodzene zdvihli podiel sporiteľov s prístupom k časti svojich úspor.

Pozrite sa, ako vstupné parametre dokážu ovplyvniť to, či sa sporiteľ podľa nových pravidiel dostane k úsporám alebo nie. Základné predpoklady: Doba sporenia 40 rokov, priemerný príjem 2 násobku priemernej mzdy, 10 rokov sporenia, odchod do dôchodku v januári 2015. Najprv variabilita vo výške úspor:

Aby sa tento sporiteľ dostal k programovému výberu, musí si zakúpiť anuitu minimálne vo výške 82,1 eur. Nasledujúca tabuľka ilustruje, koľko úspor mu ostane na programový výber, po započítaní faktora dedenia:

Podľa našich prepočtov (poisťovne budú skúpe a Slováci sa budú dožívať viac, to jest anuitná náhrada menej ako 6,5%), sa k programovému výberu dostane len pár percent sporiteľov. Vyššie uvedený príklad človeka s dvojnásobkom priemernej mzdy, ukazuje, že sa k nemu nedostane. Ak správne volil tie najvýkonnejšie fondy, a poisťovne budú štedré, tak sa dostane k pár tisíc eurám, čo je menej ako sedmina úspor. Veľká väčšina môže momentálne počítať s nulou alebo pár stovkami eur.

K úsporám sa dostanú najmä tí, ktorí zarábali v posledných rokoch viac ako 3 násobok priemernej mzdy. Od tejto hranice už totiž klasický dôchodok, ktorý je hranicou pre prístup k úsporám, nerastie. Naopak odvody do II. piliera sa platia až z 5 násobku priemernej mzdy. Je preto pochopiteľné, že títo sporitelia budú mať dosť úspor, však si ich tam štedro museli odvádzať. Ale to sú skoro tí istí, ktorí by sa k programovému výberu  dostali aj podľa pôvodného návrhu vlády (štvornásobok životného minima). V návrhu vlády pritom mali možnosť vybrať si celé úspory, teraz dostanú len ich časť, lebo anuitu si budú musieť kúpiť všetci.

To, či je to zlepšenie, je teda otázne. V budúcnosti možno sporiteľov s právom výberu pribudne, ale len za podmienky, že druhému pilieru sa bude podstatne lepšie dariť. Rozhodovali by sa poslanci inak, keby  poznali tieto prepočty? Na túto otázku si musia odpovedať oni sami. Hlasovanie nemôžeme vidieť odtrhnuté od celkového kontextu, v ktorom je stále živá otázka, či druhý pilier prežije ako celok.

Poučenie pre ministerstvo a verejný diškurz

Poslanci a najmä novinári majú pocit, že všetko sa dá vyjadriť jedným číslom. Systém, v ktorom je viacero premenných, ktoré sa odhadujú, to však nie je možné. Dnes ministerstvo hovorí, že ide o ilustratívne prepočty, na základe limitovanej vzorky, výsledok môže byť v skutočnosti odlišný. S týmito slovami mali dostať projekcie poslanci, a štátny tajomník mal číslo prezentovať v médiách s týmito obmedzeniami. Chyba v modeli by v takom prípadne vyznela menej závažne.

Priebeh schvaľovania novely však priniesol dve ponaučenia a otázky:

Prečo ministerstvá nezverejňujú podkladové dáta k svojim modelom, prepočtom?

Pokiaľ ide o anonymizované údaje, ako v tomto prípade, ministerstvu nič nebráni. V rámci hnutia opendata nie je táto požiadavka nijako závažná.

Prečo nie sú zverejňované predpoklady modelových výpočtov?

Verejná diskusia by bola podstatne jednoduchšia, ak by ministerstvá zverejňovali svoje predpoklady(pokiaľ nejde o tajné služby). Ľahšie by sa viedla diskusia nielen v tomto prípade, ale napríklad aj pri prognózovaní dane z príjmu právnických, či fyzických osôb.

* Neprimerané krátenie (nespravodlivé)

•    Keď robí Fiškálna rada prognózy obrovského deficitu I. piliera, do príjmov starobného dôchodkového poistenia započítava aj príjmy Rezervného fondu. Za príjmy priebežného piliera teda považuje odvody vo výške 22,75% (18+4,75) vymeriavacieho základu.

•    Na výplatu starobných dôchodkov sú permanentne využívané prebytky ostatných fondov. Ak porovnáme tvorbu a použitie fondov v bežnom roku (bez započítania prevodov z minulých rokoch), tak suma odvodov sa v rokoch 2011- 2014 pohybovala (bude pohybovať nasledovne:
24,17%, 24,58%, 25,08%, 24,97%. Hodnota % odvodu prebytkov fondov bola stanovená ako podiel príjmov rezervného fondu a čísla 4,75. Údaje o fondoch sú z Návrhu rozpočtu SP na rok 2014.

•    Poisťovňa dokáže v každom roku presne vyčísliť výšku odvodov potrebných na dofinancovanie fondu starobného poistenia.

•    Zreálnenie výšky odvodov do fondu starobného poistenia do minulosti nie je komplikované ani nevidíme legislatívne prekážky

•    Optimálnym riešením bude zreálnenie sadzieb odvodov prijaté spolu s ročným zúčtovaním sociálnych odvodov, pričom budú zakázané prevody medzi fondami a dotácie fondu starobného poistenia budú možné len z daní.

•    Pozn.: Poisťovňa nepoužíva automaticky všetky prebytky fondov na dotáciu I. piliera, časť prostriedkov používa na udržiavanie bilančného zostatku cca 500 mil. eur, potrebného na zabezpečenie schopnosti poisťovne vyplácať dávky. Objem použitého prebytku fondu sa tak každoročne mení.

eTrend.sk, 16.6.2014
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards