Vláda schválila na náš účet: 113. rokovanie

Na poslednom júnovom rokovaní sa naši vládni predstavitelia venovali hlavne investičným stimulom. Piatim firmám schválili investičnú pomoc vo výške 9 419 946 eur. Tieto stimuly by mali napomôcť k vytvoreniu 573 pracovných miest. Jedno pracovné miesto tak bude stáť približne 16 439 eur. Taktiež boli schválené nové pravidlá poskytovania investičnej pomoci na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré nájdete tu.

Vláda schválila na náš účet: 113. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje  výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov SR

Popis: SR notifikovala mapu regionálnej pomoci na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020, v ktorej sa určuje maximálna intenzita pomoci. Investičná pomoc sa navrhuje prioritne poskytovať vo forme úľavy na dani z príjmov. Výšku vplyvu na verejné financie však nie je možné explicitne určiť, nakoľko nevieme určiť počet podporených investičných zámerov a ani formy a výšky požadovanej investičnej pomoci.

2) Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

Popis: Na obdobie rokov 2014 – 2020 je v tejto etape programovania možné na rozvoj dopravnej infraštruktúry a verejnej osobnej dopravy uvažovať s alokáciou v sume 4,638 mld. eur, z toho zdroje EÚ tvoria 3,940 mld. eur. Rozpočtovo nekryté výdavky budú v roku 2015 vo výške 114 382 997 eur, v roku 2016 vo výške 271 224 309 eur, a v roku 2017 vo výške 267 282 551 eur.

3) Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2014

Popis: Na realizáciu vojenských cvičení budú v roku 2014 potrebné finančné prostriedky vo výške 726 811 eur.

4) Návrh na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia objektov a signálno - bezpečnostnej techniky v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

Popis: Rozsiahla rekonštrukcia objektov  a signálno - bezpečnostnej techniky ústavu si bude v nasledujúcich troch rokoch vyžadovať výdavky v celkovej výške 6 035 608 eur.

5) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre HYDAC Electronic, s.r.o., so sídlom Krásnej Hôrke

Popis: Na realizáciu investičného zámeru HYDAC Electronic, s.r.o.sa navrhuje schváliť poskytnutie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 3 129 000  eur. V súvislosti s investíciou sa vytvorí 106 nových pracovných miest do konca roka 2019. Plánovaná priemerná mesačná hrubá mzda bude 925 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške  417 613 eur, v roku 2015 vo výške 669 801 eur, v roku 2016 vo výške 1 087 377 eur a v roku 2017 vo výške 1 321 695 eur.

6) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre SLOVAKTUAL s.r.o., so sídlom v Pravenci

Popis: Na realizáciu investičného zámeru SLOVAKTUAL s.r.o. sa navrhuje schváliť poskytnutie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 2 653 072  eur. V súvislosti s investíciou sa vytvorí 120 nových pracovných miest do konca roka 2017. Plánovaná priemerná mesačná hrubá mzda bude 1 189 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške  609 761 eur, v roku 2015 vo výške 1413 919 eur, v roku 2016 vo výške 1 514 761 eur a v roku 2017 vo výške 1 712 485 eur.

7) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre LEONI Slovakia, spol. s r.o., so sídlom v Trenčíne

Popis: Na realizáciu investičného zámeru LEONI Slovakia, spol. s r.o. sa navrhuje schváliť poskytnutie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 1 435 074  eur. V súvislosti s investíciou sa vytvorí 170 nových pracovných miest do konca roka 2017. Plánovaná priemerná mesačná hrubá mzda bude 1 040 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške  952 337 eur, v roku 2015 vo výške 1248 539 eur, v roku 2016 vo výške 2 035 995 eur a v roku 2017 vo výške 2 716 711 eur.

8) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre TREVES Slovakia, s.r.o., so sídlom vo Veľkej Lomnici

Popis: Na realizáciu investičného zámeru TREVES Slovakia, s.r.o.sa navrhuje schváliť poskytnutie investičnej pomoci v celkovej výške 1 483 000  eur. V súvislosti s investíciou sa vytvorí 116 nových pracovných miest do konca roka 2016. Plánovaná priemerná mesačná hrubá mzda bude 599 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške  237 044 eur, v roku 2015 vo výške 1 089 eur, v roku 2016 vo výške 192 289 eur a v roku 2017 vo výške 639 373 eur.

9) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre HolcimBusinessServices s.r.o., so sídlom v Košiciach

Popis: Na realizáciu investičného zámeru HolcimBusinessServices s.r.o. sa navrhuje schváliť poskytnutie investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorenie nových pracovných miest v celkovej výške 719 800 eur. V súvislosti s investíciou sa vytvorí 61 nových pracovných miest do konca roka 2015. Priemerná výška mzdy zamestnanca pred zdanením vrátane povinných odvodov je 1 791 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške  740 544 eur, v roku 2015 vo výške 672 433 eur, v roku 2016 vo výške 634 264 eur a v roku 2017 vo výške 780 171 eur.

10) Priebežná správa o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí

Popis: V rámci všetkých troch výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zameraných na zintenzívnenie zamestnávania mladých nezamestnaných ľudí vo veku do 29 rokov sa k 30.6.2014 očakáva uzatvorenie 664 zmlúv o poskytnutí Nenávratného finančného prostriedku v celkovej výške 286 354 774 eur. Ich uzatvorením sa prijímatelia zaviažu vytvoriť celkovo 3 100 nových pracovných miest, z čoho viac ako polovica (1 931) pracovných miest bude určených pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.

11) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 31. máju 2014 sumu 98 650 tis. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards