Vláda schválila na náš účet: 119. rokovanie

Na poslednom augustovom rokovaní vlády boli prerokovávané najmä poslanecké návrhy, ktoré prešli v parlamente prvým čítaním.  Tieto zákony mierne zvýšia kompetencie miestnych samospráv v oblasti podmienok držania psov a tiež zákazu umiestňovania skládok. Po štvrťroku sa opäť zvýšili pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam a dosiahli výšku takmer 105 miliónov eur.

Vláda schválila na náš účet: 119. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Návrh reaguje na problémy, ktoré sa vyskytli pri aplikácii zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré spočívajú najmä v tom, že odmeny, ktoré dostávajú zdravotne postihnutí športovci za dosiahnuté športové výkony na paralympijských hrách a deaflympijských hrách, sa považujú za príjem na účely posudzovania príjmu na priznanie a vyplatenie niektorých druhov peňažných príspevkov.

Vzhľadom na nízky počet poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorých sa úprava zákona dotkne, predkladaný návrh zakladá zanedbateľný dopad na štátny rozpočet.

2) Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)

Popis: Cieľom návrhu je zavedenie zákonného zákazu spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Výnimku z uvedeného zákazu majú predstavovať len prípady, kedy s vykonávaním predmetných činností vyjadria súhlas obyvatelia všetkých dotknutých obcí v miestnom referende.

V prípade konania miestneho referenda bude jeho realizácia vyžadovať zvýšené nároky na rozpočet obcí.

3) Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Popis: Navrhuje sa zaviesť pre držiteľov nebezpečných psov sprísnené podmienky chovu, držania a vodenia psa. Návrhom sa z dôvodu potreby účinného vynucovania dodržiavania povinností a podmienok uložených zákonom majú zvýšiť pokuty ukladané za priestupky.

Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočty obcí z dôvodu zvýšenia pokút ukladaných za priestupky a z dôvodu zavedenia nových skutkových podstát priestupkov.

4) Návrh účasti delegácie SR na 69. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a smernice pre postup delegácie

Popis: Výdavky na účasť delegácie na 69. zasadnutie VZ OSN  zahŕňajú cestovné výdavky a výdavky  na pobyt členov delegácie SR. Celkové náklady delegácie SR na konferencii sa odhadujú na cca 276 000 eur.

5) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol  k 31. júlu 2014 sumu 104 838 300 eur.

Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli výšku 69 623 700 eur.

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 35 214 600 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards