Úradník musí doklad vyhľadať sám

 

Štát chce ľudí a firmy odbremeniť od behania po úradoch. Tie budú musieť "vyťahovať" a navzájom si zasielať doklady či prílohy k podaniam občanov a podnikateľov z vlastných databáz. Na to však treba fungujúce e-prepojenie úradov, čo stále celkom nie je. 

Úradník musí doklad vyhľadať sám

Na otázky znižovania administratívy odpovedajú experti.

1. Výpisy po novom

Ktoré doklady už občania, ale ani firmy nebudú musieť nosiť na úrady?

Sú to predovšetkým výpisy z obchodného registra, zo živnostenského registra, z listu vlastníctva a výpisy z registra trestov. Vlani všetky tieto doklady prinieslo v písomnej podobe na úrady okolo 800-tisíc osôb. Tomu má byť od mája budúceho roku koniec. Podľa úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý je zodpovedný za investície a informatizáciu spoločnosti, ľudia tým ušetria ročne 620-tisíc hodín.

2. Stop pre inštitúcie

Byrokracia je na Slovensku veľmi vysoká a úradníci preháňajú ľudí kvôli "papierom", ktoré by si mali samy zabezpečiť. Čo okrem výpisov z registrov už nebude treba nosiť úradníkom?

Verejná správa by mala byť dokonale elektronicky prepojená. Napriek veľkým investíciám sa to na Slovensku doteraz nepodarilo. Okrem výpisov, ktoré spomínate, v ďalšom kole znižovania administratívy by nemali fyzické a právnické osoby dávať úradom výpisy a potvrdenia napríklad z týchto inštitúcií: zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a z daňových úradov.

3. Aktivity úradu

Nedávno štát priznal, že občianske preukazy s čipom nie sú bezpečné a dajú sa zneužiť. Počul som však, že sa pripravuje aj ďalšia služba, pri ktorej sa občianske budú môcť využiť. O čo ide?

Úrad pre investície a informatizáciu pripravuje novú službu - online platby štátu a občiansky preukaz s čipom v mobile. Podnikateľom a ostatným občanom to zrýchli a zjednoduší používanie elektronických služieb štátu.

4. Sankcie pre úrady

Ak úrady naďalej budú od ľudí žiadať doklady a potvrdenia alebo si nebudú plniť aj ďalšie povinnosti, hrozí im nejaká pokuta?

Hrozí, a to od tisíc eur do 25-tisíc eur. Táto sankcia hrozí, ak: úrad v rozpore so zákonom požaduje od účastníkov konania dokumenty napriek tomu, že ich môže použiť zo svojho informačného systému; ak poruší povinnosť riešiť svoju agendu elektronicky a ak odmietne inej inštitúcii poskytnúť dokumenty, údaje alebo iné skutočnosti.

5. Bez pokuty

Kedy úrad pre investície a informatizáciu sankciu neudelí, hoci došlo k porušeniu zákona zo strany štátnej správy?

Úrad prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností. Od uloženia pokuty môže upustiť, ak k náprave stačí prerokovanie správneho deliktu. Pokutu, ak bola udelená, treba zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia jej právoplatnosti.

6. Čo teraz netreba

Ktoré doklady si štátne úrady zabezpečia už teraz a nemusia ich žiadať od občanov a firiem? 

Pri vybavovaní živnosti konatelia obchodných spoločností či živnostníci nemusia napríklad predložiť živnostenskému úradu, teda jednotnému kontaktnému miestu, výpis z registra trestov. Úrad si výpis zoženie sám. Vybaví tiež registráciu na daňovom úrade, ako aj daňové identifikačné číslo (DIČ). Žiadatelia o zbrojný preukaz tiež nemusia predložiť výpis z registra trestov a pri prepise motorového vozidla na firmu netreba k žiadosti priložiť papierový výpis z obchodného registra.

7. Dosah na prax

Koho prioritne sa toto odbyrokratizovanie bude týkať? Podnikateľskej sféry alebo bežných občanov?

Bude sa to týkať všetkých. Úrad pre investície a informatizáciu chce preto zmeniť takmer 150 zákonov a desiatky vyhlášok a nariadení vlády. Tým zakazujeme verejným inštitúciám a štátnym úradníkom robiť z ľudí poštárov v najrôznejších osobných i podnikateľských situáciách. Od zmeny trvalého pobytu cez odber plynu, vody či elektriny, žiadosti o pôžičku, úver alebo lízing, stavebné konania, založenie živnosti, zriadenia sídla firmy, žiadosti o dotácie alebo pri zamestnávaní, či už v štátnej správe alebo súkromnom sektore.

8. Menej úradníkov

Keď budú štátne inštitúcie elektronicky celkom prepojené a doklady si budú posielať e-poštou, zníži sa na Slovensku počet úradníkov?

Predpokladáme, že to bude vytvárať tlak na úrady. Napríklad preto, lebo majú možnosť pohodlne prerušiť lehotu z dôvodu, že ste nepredložili kompletnú žiadosť, ak ste niečo nepriniesli. Po novom takúto výhovorku nebudú môcť použiť, keďže všetko bude dostupné online. Je to výzva na zmenu myslenia úradníkov a na dosiahnutie ich aktívnejšieho fungovania.

9. Evidencia vozidiel

Ako sa zabezpečuje prepis auta bez toho, aby občan behal po úradoch?

Totožnosť držiteľa a vlastníka vozidla preverujú dopravné inšpektoráty pri zápisoch vozidiel a pri zmenách v evidencii vozidiel. Ak ide o obchodnú spoločnosť, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, dopravné inšpektoráty ju overujú v evidencii právnických osôb. Táto evidencia je už prepojená s evidenciou vozidiel. V evidencii právnických osôb sú údaje o štatutároch. Takáto komunikácia evidencie vozidiel s obchodným registrom funguje už dlhší čas a je systémová. Nevyberajú sa pritom žiadne poplatky za informácie.

10. Zbrojný preukaz

Ak si chce niekto vybaviť zbrojný preukaz, kto zabezpečí výpis z registra trestov?

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu a nového zbrojného preukazu je potrebný odpis, nie výpis z registra trestov. Pracovníci oddelení dokladov a evidencií si ho overujú prostredníctvom portálu generálnej prokuratúry, do ktorého majú prístup.

11. Živnostenské oprávnenie

Čo všetko vybavia za podnikateľa živnostenské úrady?

Živnostenské úrady, konkrétne ich jednotné kontaktné miesta (JKM), zabezpečujú všetky povinné registrácie okrem registrácie v Sociálnej poisťovni. Prijímajú podklady a doklady, ktoré sú potrebné na začatie živnostenského podnikania. Zasielajú ich ďalej elektronicky orgánu, ktorý je príslušný na rozhodovanie. Po udelení oprávnenia alebo po prijatí informácie o vzniku oprávnenia na podnikanie informujú o tom daňový úrad, zdravotnú poisťovňu a registrový súd. Kontaktné miesto k zaslaným údajom pripojí aj ním pridelené IČO a ak to vyžadujú osobitné predpisy, aj výpis z registra trestov. JKM fungujú už od roku 2007.

12. Poplatky na úradoch

Platia sa nejaké poplatky za potvrdenia a výpisy zaobstarané úradmi medzi sebou, teda online?

Tieto informácie sa poskytujú bezplatne.

13. Prax advokátov

Aká je prax advokátov, čo sa pohlo pri odbúraní byrokracie dopredu?

V súčasnosti, keď si obchodné spoločnosti alebo živnostníci vybavujú živnostenské oprávnenia, už nie je potrebné predkladať živnostenskému úradu výpis z registra trestov na konateľov ani na živnostníkov. Úrad si tento výpis zabezpečí sám, stačí mu zadať všetky potrebné údaje. Tiež je možnosť pri zakladaní obchodných spoločností požiadať živnostenský úrad, aby vám zaregistroval na daňovom úrade daňové identifikačné číslo (DIČ). Trvá to však väčšinou dlhšie, než keď si o to spoločnosť požiada na daňovom úrade sama, preto viaceré spoločnosti túto možnosť nevyužívajú.

14. Výpisy na katastri

Kedy katastre nežiadajú žiadne výpisy, ale si ich zabezpečia samy?

V situácii, ak je prevodcom alebo osobou, ktorá inak nakladá s nehnuteľnosťou, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri. Okresné úrady, ich katastrálne odbory vtedy predloženie výpisu z obchodného registra nežiadajú. Údaje z informačných systémov verejnej správy sa poskytujú orgánom verejnej moci bezodplatne, a to v rámci plnenia ich úloh, ktoré im určujú právne predpisy.

15. Školy bez online

Aká je situácia v rezorte školstva? Ktoré tlačivá sa už posielajú online?

V súčasnosti stále požadujeme všetky výpisy od občanov a právnických osôb listinne, pretože nie je zatiaľ zriadený prístup k elektronickým verziám výpisov alebo iným požadovaných dokladom, napríklad k dokladu o dosiahnutom vzdelaní. Takže si ich nemôžeme zabezpečiť sami v elektronickej podobe. Jediná výnimka je pri odpisoch z registra trestov - odpis nie je totožný s výpisom z registra trestov. Odpis zabezpečí osobný úrad pre vedúcich zamestnancov sám, ale zdôrazňujeme, že nie elektronicky. K novele správneho poriadku, ktorá je v procese medzirezortného pripomienkového konania, osobný úrad nemá žiadne pripomienky. Novelou sa navrhuje zabezpečiť prístup k elektronickým výpisom a odpisom z registra trestov, čo odbremení a zjednoduší postup prijímania nových zamestnancov, prípadne priebeh výberových konaní.

16. Sociálne dávky

Rôzne doklady treba predkladať pri vybavovaní sociálnych dávok na úradoch práce. Sú už úrady prepojené?

V rámci elektronizácie služieb, ak nám občan pri akomkoľvek úkone pošle elektronické potvrdenie, nevyžadujeme ho duplicitne v papierovej forme. Poplatky sa nevyberajú.

17. PAS a byrokracia

Na akú byrokraciu na úradoch naráža Podnikateľská aliancia Slovenska?

Napríklad ubytovne sú povinné zasielať cudzineckej polícii úradné tlačivo "Hlásenie pobytu cudzinca", za každú osobu jedno tlačivo formátu A4. Elektronické nahlasovanie bolo dlho nefunkčné. Alebo pokuty, ktoré hrozia zamestnávateľovi za nepravdivé čestné vyhlásenie brigádnika. Trápia nás aj koncesionárske poplatky, transferové oceňovanie aj v tuzemskom obchode, audity aj pre firmy, ktoré nepodliehajú hranici auditu, a podobne. Najviac podnikateľov však trápi vybavovanie rôznych povolení, potvrdení, certifikátov a podobne, ktoré od nich žiada nejaký úrad. Nosia tak papiere z jedného úradu na druhý a robia štátnych poštárov. Ďalej je to vypĺňanie rôznych hlásení, prehľadov, štatistík a podobne, ktoré je často zbytočné a štát tieto dáta ani nijako nevyužíva. Ak sa podarí presadiť princíp, že ak úrad potrebuje papier, musí si ho vyžiadať sám, potom sa príde na to, že úrady potrebujú tých papierov menej. To by zbavilo podnikateľov veľkého množstva byrokracie.

18. Jedno registračné miesto

Čo navrhuje na odbúranie administratívnej záťaže pre firmy Slovenská obchodná a priemyselná komora?

Komora dlhodobo podporuje napríklad zavedenie jediného registračného miesta pre podnikateľské subjekty s maximálnym využitím elektronickej komunikácie, ale aj zníženie počtu a rozsahu výkazov vyžadovaných Štatistickým úradom a mnohé ďalšie. Dávame do pozornosti aj náš návrh na zrušenie povinností vyplývajúcich zo zákona pri nakladaní s odpadom u výrobcov produkujúcich menej ako sto kilogramov odpadu ročne. Zákon nerozlišuje malého alebo veľkého producenta odpadov a požaduje aj od malých a stredných podnikov rovnaké povinnosti ako od veľkých producentov odpadov. Užitočnejšie než pokutovanie by bolo vhodné vo verejnej správe vytvoriť atmosféru stáleho úsilia na zlepšenie podmienok podnikateľom. Používať by sa mali pozitívne stimuly na zlepšenie stavu.

19. Bohatý výber

INESS pravidelne sleduje a prezentuje prekážky podnikania. Mohli by ste spomenúť vypuklejšie príklady?

Výber je skutočne bohatý. Osobitnou kategóriou je odpadové hospodárstvo, keď takmer všetci podnikatelia a živnostníci musia prácne evidovať každý kúsoček odpadu, ktorý vyprodukujú. Len všeobecná ignorácia týchto pravidiel väčšinou podnikateľov zatiaľ zabránila šíreniu paniky medzi nimi. Zákon o odpadoch je účinný od roku 2016, ale zažil už štyri novelizácie, tá posledná mala 700 pripomienok, z čoho viac ako 200 bolo zapracovaných, ale ďalšia novelizácia sa pripravuje. Už len držať tempo so zákonom je pre malých podnikateľov náročná úloha. Snahu zaviesť pravidlo jedenkrát a dosť hodnotím pozitívne. Netreba ju však preceňovať, mal by to byť len jeden z mnohých krokov. Zároveň netreba zabúdať, byrokraciou nie je vinný len ten anonymný "úradník", ale v prvom rade vlády, ktoré regulácie vytvárajú.

20. Zásielky z pošty

Kde sú najväčšie rezervy podľa združenia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení?

Podnikatelia ich evidujú v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Samozrejme, skúsenosti sú rôzne, týkať sa to môže aj iných inštitúcií. Napríklad štatutárovi firmy na pošte bez oficiálneho výpisu z obchodného registra zásielku nevydajú. Musí priniesť oficiálne overený dokument alebo zaplatiť priamo na mieste kolok. Na portáli obchodného registra je totiž oznámenie, že výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony. Riešením by bolo, ak by aj tento výpis mohol byť použiteľný na právne úkony. Razantnejšie by sa mali rušiť aj duplicitné povinnosti, najmä zmysluplným využitím e-governmentu.

ZDROJ: MV SR; Úrad geodézie, kartografie a katastra; MŠ SR; MPSVR SR; Peter Kremský, výkonný riaditeľ PAS; Ladislav Vaškovič, SOPK; analytik INESS Martin Vlachynský; Úrad pre investície a informatizáciu; Róbert Bános, advokát

HN,  Vladimír Turanský, Helena Kokolová,  link

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards